İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 08.05.1999 Cumartesi Sayı : 23689 (Asıl)
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;  
 
İşkolu Tespit Kararı 
 Karar No:1999/15
    
            KARAR TARİHİ: 20/04/1999 

            İŞYERİ : İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ferhatpaşa Metro Tesisleri Esenler/İSTANBUL 
            B.M. DOSYA NO  : 263142.34 

            TESPİTİ İSTEYEN: Nakliyat-İş Sendikası 

            İNCELEME : Bakanlığımızca yapılan incelemede; İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 01/09/1988 yılında kurulduğu, şirket ortaklarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İDO A.Ş., İETT Genel Müdürlüğü, İSBAK A.Ş. ve İSTEK A.Ş. olduğu, şirket sermayesinin %99'dan fazlasının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bulunduğu, Ferhatpaşa Metro Tesisleri işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 19 sıra numaralı "Demiryolu Taşımacılığı" işkoluna girdiği, buna ilişkin 29/03/1989 tarih ve 1989/12 sayılı işkolu tespit kararının, 11/04/1989 tarih ve 20136 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, anılan işyerinde yapılan iş bakımından herhangi bir değişikliğin sözkonusu olmadığı, adı geçen şirketin ayrıca alt işveren sıfatıyla İstanbul Elektrik Tranvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (İETT) bağlı işyerlerinde, ayrı ayrı protokol imzalayarak değişik meslek gruplarında işçi çalıştırdığı, bunlardan şoförlerin İkitelli, Ayazağa, Topkapı, Anadolu Garajlarına bağlı olarak çalıştıkları, diğer işçilerin belirli bir çalışma bölgesinin olmadığı, İETT'nin binalarının bakım ve onarımı, tercihli yolların koruma altına alınması, otobüslerin garajlardaki postaları arasında sirkülasyonu, kanallardan araç çıkartılması, kanallara araç sokulması gibi işlerde çalıştırıldıkları, asıl işveren İETT'ye ait işyerlerinde nakil vasıtalarıyla belirli bölgeler arasında yapılan toplu taşıma işlerinin belediyelerin görevleri arasında yeraldığı, 1580 sayılı Belediyeler Yasa'sı gereği yolcu taşıma işlerinin belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasıyla da yapılmasının mümkün olduğu, İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra nolu "Genel İşler" işkolunda, belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren işleri dışındaki belediye hizmetlerine giren işlerin genel işler işkolunda sayılması nedeniyle, İETT'ye ait işyerlerinde yapılan işlerin, İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR : İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Demiryolu Taşımacılığı dışındaki alt işveren olarak İETT'ye ait işyerlerinde yapılan işlerin, niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.