İş ve sosyal Güvenlik Mevzuatı          
Resmi Gazete: 11.07.1999 Pazar  Sayı : 23752
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından;
İşkolu Tespit Kararı 
 
Karar No:1999/21
   
            Karar Tarihi      : 13/6/1999 

            İşyeri                  : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 
                                          Liman İşletmesi 
                                          Karadeniz Ereğli/ZONGULDAK 

            B.M. Dosya No  : 1768.67 

            Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası 

            İNCELEME       : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; 28/2/1960 tarih ve 7462 sayılı özel kanunla kurulan şirketin 15/5/1965 tarihinde üretime başladığı, şirket ana sözleşmesinin 4. maddesinin B, C ve D fıkralarında şirketin amacının, "Her tip, vasıf ve eb'adda demir ve çelik hadde mamulleri halitalı ve saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres mamulleri, müştakları ikmal ve istihsali için lüzumlu veya buna müteferri bilumum tesisat ve teçhizatı inşaa etmek ve işletmek; bu mamullerin imal ve istihsali için doğrudan doğruya veya dolayısıyla lüzumlu sair ham maddeleri, müştakları ve her tip ve evsafta maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden intikşaf, taharri, istihsal, istihraç, imal ve mualele etmek, tüm bu mamulatın veya ameliyelerin herhangi bir muamele veya safhasında elde edilen tali mamulat ve artıkların daha ileri derecede muamele görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla lüzumlu tesisat ve teçhizatı inşaa, tesis ve işletmek" olarak belirtildiği, Şirket Kanunu'nun Ek 2. maddesinde de (20/7/1961-335 ile Ek) "Şirketin Ereğli'deki fabrika sahasında kendi faaliyetine tahsis etmek üzere, Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunacak projesine uygun surette inşaa edeceği liman, bu bölgede müesses herhangi bir inhisarla mukayyet olmaksızın hizmet ve nakliyatını yapmaya mezundur" denildiği, çeşitli ünitelerden (fabrikalardan) oluşan demir çelik kompleksinin içerisinde bulunan, Liman ve Nakliyat Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren, Liman İşletmesi tarafından üretimde kullanılacak hammaddelerin getirilmesi ve mamül maddelerin taşınması, yükleme-boşaltma v.b. işlerinin yürütüldüğü yapılan işlerin, tamamen şirketin asıl faaliyetine yönelik olduğu, dışarıya hizmet verilmediği belirlenmiştir. 

            Şirket tarafından yapılan asıl işin yassı demir çelik mamulü üretimi olduğu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 60. maddesinde "Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işlerde asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır" hükmünün yeraldığı, bu bakımdan Liman İşletmesinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkolunda yeralması gerektiği belirlenmiştir. 

            KARAR  : Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Liman İşletmesi işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 13 sıra numaralı "Metal" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.