Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.11.1999 Çarşamba Sayı: 23879 (Asıl)
Kültür Bakanlığından:

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ
 

 
            Madde 1- Bu Tebliğin amacı, sit alanlarının; yaşayan, içinde bulundukları bölgenin planlı gelişmesine katkıda bulunan yöreler olarak düzenlenmesini, koruma kullanma dengesi içinde, çağdaş gereksinimleri de gözönüne alınarak yaşamlarını sürdürmesini gerçekleştirecek koruma amaçlı imar planlarının yapılmasının sağlanmasıdır.

            Madde 2- Bu Tebliğ, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve/veya dışındaki sit alanlarının her ölçekteki koruma amaçlı imar planlarını kapsar.

            Madde 3- Bu Tebliğ, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

            Madde 4- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesi gereğince, bir alanın koruma kurulunca sit alanı olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur. İlgili valilikler ve belediyeler, koruma amaçlı imar planını en geç bir yıl içinde hazırlayarak koruma kuruluna değerlendirilmek üzere vermek zorundadırlar.

            Madde 5- Sit alanı ilan edilmiş, bu nedenle imar uygulaması durdurulmuş ve henüz koruma amaçlı imar planı yapılmamış yerler ile sit alanı ilan edildiği tarihte imar uygulaması olmayan ancak, değişen şartlar nedeniyle planlanması gereken alanların, 2863 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince ilgili valilik ve belediyelerce koruma amaçlı imar planlarının yapılması zorunludur.

            Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Tebliğ hükümlerini Kültür Bakanı Yürütür.