Belediye İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.03.1999  Çarşamba Sayı:23628
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ 
Tebliğ No: (99/8)  
   
            Madde 1- 7/2/1999 tarihli ve 23604 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (99/3) sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "(Ek IV-B) sayılı listede yer alan ve gemi raspalamada kullanılan 2618.00.00.00.00. 2620.30.00.00.00, 2620.90.10.00.00 ve 2621.00.00.90.00 G.T.İ.P.'li grit maddelerinin ithal başvurularında; Çevre Bakanlığı, yurt içinde bu amaç için kullanılmak üzere belirlenen ihtiyaç miktarları bakımından Denizcilik Müsteşarlığı'nın yazılı görüşünü alır."

            Madde 2- Anılan Tebliğe ekli (Ek IV-B) sayılı diğer atıklar listesine aşağıdaki atıklar ilave edilmiştir.
 
 

2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf  kumu) (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-6
standardına uygun olan yalnız demir ve çelik cürufu griti)
2620.30.00.00.00 Başlıca muhtevası bakır olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-3 standardına uygun olan yalnız bakır cürufu griti)
2620.90.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan yalnız nikel cürufu griti)
2621.00.00.90.00 Diğerleri (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-4standardına uygun olan yalnız kömür cürufu griti)
 

            Madde 3- Anılan Tebliğe ekli (Ek V) sayılı İthali Yasak Atık ve Maddeler listesinin "C. Diğer Atıklar" başlıklı bölümünde yer alan atıklardan aşağıda belirtilenler yeniden düzenlenmiştir.
 

2618.00.00.00.00 Demir ve çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu) (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-6 
standardına uygun olan demir ve çelik cürufu griti hariç)
2620.30.00.00.00  Başlıca muhtevası bakır olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-3 standardına uygun olan bakır cürufu griti hariç)
2620.90.10.00.00 Başlıca muhtevası nikel olanlar (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-5 standardına uygun olan nikel cürufu griti hariç)
2621.00.00.90.00 Diğerleri (Kimyasal analiz ve fiziksel özellikleri ISO-11126-4 standardına uygun olan kömür cürufu griti hariç)

 
            Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.