temizlik  
Resmi Gazete: 10.12.1998  Sayı: 23540 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
TEMİZLİK İHALELERİNDE UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
 
   
            İdarelerin yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli tarafından yerine getirilmesi gereken ve ilgili yıl bütçe kanunlarıyla ödenek konularak yaptırılması öngörülen hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakımı ve işletilmesi işlerinin üçüncü şahıslara açıklık ve rekabet ilkeleri dahilinde ihale yoluyla gördürülmesi mümkün bulunmaktadır. 

            Ancak, hizmet yerlerinin temizlenmesi işlerinin ihalesinde; gerek sözkonusu işin ihale yoluyla temininin nisbeten yeni bir uygulama olması, gerekse işin kapsamında işçi istihdamının ağırlıklı bir unsur olarak yeralması gibi nedenlerden dolayı idarelerin farklı uygulamalara yöneldikleri görülmektedir. 

            Temizlik hizmetlerinin belirli bir esasa uygun olarak temin edilebilmesi ve temizlik ihalelerine ilişkin şartname, sözleşme, ilan ve diğer ihale belgelerinde dikkate alınmak üzere uygulama birliğini sağlamak için asgari bir standardın oluşturulabilmesi amacıyla 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinin (f) bendinden alınan yetkiye dayalı olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

            I. Kapsam 
            Genel ve Katma Bütçeli İdareler bu esaslara uyacaklardır. 

            II. İhale Komisyonları 
            Temizlik ihalelerini gerçekleştirmek için sadece ihale komisyonunun oluşturulması yeterlidir. 

            Bu nedenle, 
            - Sözkonusu ihalelere katılacak isteklilerin belirlenmesi amacıyla her ne ad altında olursa olsun ihale komisyonu dışında başka bir komisyon oluşturulmaması, 

            - İsteklilerde bulunması istenilen özellikler için bu esaslarda belirtilen ve gerekli görülen diğer belgelerin şartnamelere ilave edilerek bunların ihale komisyonlarınca değerlendirilmesi, gerekmektedir. 

            Diğer taraftan idarelerin, gerekli teknik değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla ihale komisyonlarında yeterli sayıda üye görevlendirmeleri mümkün bulunmaktadır. 

            III. İsteklilerde Aranılacak Belgeler 
            2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki Kuruluşların Yapım, Hizmet ve Taşıma İşleri İhalelerinde Uygulayacakları Genel ve Ortak Esasları Belirleyen Tip Şartname'de istenilen belgelere ek olarak, temizlik ihalelerinde istekliler tarafından sunulması zorunlu bulunan belgeler aşağıda sayılmıştır. 

            1- İstenilen asgari işçi sayısının en az %50'sini, işçi sayısının 100'den fazla olduğu hallerde en az %40'ını (kesirler tama ilave edilebilir) ihalenin yapılacağı tarihten önceki iki yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde sürekli (bordrolu bir dönemde 120 gün kesintisiz olarak çalıştırılan işçi sayısı) çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta primleri bordrosu, 

            2- Şartnameye göre bulundurması gereken makinelerin (beş yaşından büyük olmaması gerekmektedir) en az %30'unun (kesirler tama ilave edilebilir) kendisine ait olduğunu gösteren faturalar ile bu makinelerin kayıtlı olduğunu gösteren demirbaş kayıt defterinin aslı veya noter tasdikli sureti ve kalan kısmını da en geç işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerde 
bulunduracağına ilişkin taahhütname, 

            3- Düzenleme tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)'na vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SSK'ndan alınacak ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ilişiksiz belgesi, 

            4- Düzenleme tarihi itibariyle vadesi geçmiş gelir vergisi/kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir vergisi stopajı borcu olmadığına dair bağlı oldukları vergi dairelerinden alacakları ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ve (EK: 1)'de belirtilen örneğe uygun belge, 

            5- İhale konusu temizlik işinde kullanacağı ekipman ve malzemelerin cinsini, evsafını, markasını ve perakende satış fiyatlarını gösterecek şekilde düzenleyecekleri taahhütname ve eki listeler, 

            6- Kullanılacak iş makinelerinin, şartnamede belirtilen teknik özellikleri haiz olduğunu gösterir belgeler (Türkçe kullanım kılavuzu, teknik broşür ve benzeri belgelerin yanı sıra bu belgelerde yer almayan özellikler için yaptırılacak gerekli ölçümleri içeren kanıtlayıcı belgeler), 

            7- Temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

            8- Temizlik işi kapsamında temizliği yapılacak yerin ilaçlanmasının da öngörülmesi halinde, ilaçlama işini yetkili olan kişilere/firmalara yaptıracağına/çalıştıracağına ilişkin taahhütname, 

            9- İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıl içinde bitirmiş oldukları ve halen yükümlülükleri altında bulunan (son iki yıl içinde yapmış oldukları herhangi bir temizlik işinin olmaması halinde halen yükümlülükleri altında bulunan); temizlik işlerinin tamamına ilişkin olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları ve anılan kamu kurum ve kuruluşlarının da vermek zorunda oldukları (ihtar ve yazılı uyarı alıp almadıklarını, almışlarsa kaç kez olduğunu da belirten) işleri gösterir belgeler. 

            İhalenin yapıldığı yıldan önceki son iki yıl içinde kamuda herhangi bir temizlik işini üstlenmemiş bulunan firmalardan ise hizmet yerinin niteliği ve büyüklüğü gözönünde bulundurularak idare tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde son iki yıl içinde bitirmiş oldukları veya halen yükümlükleri altında bulunan temizlik işlerine ilişkin olarak özel sektörden alacakları (ihtar ve yazılı uyarı alıp almadıklarını, almışlarsa kaç kez olduğunu da belirten) işleri gösteren belgeler istenecektir. 

            Bu belgelerde gösterilen uyarı ve ihtar hususu eleme nedeni sayılmayacaktır. 

            Bu belgeler gerektiğinde, ihale komisyonu tarafından ilgili kuruluşlardan araştırılacaktır. 

            Gerçeğe aykırı olarak belge ibraz ettikleri tespit edilenler ihalelere alınmayacağı gibi, bu belgeleri verenler hakkında da idarelerce yasal işlem yapılacaktır. İhale üzerinde kalan ve sözleşme yapılan isteklinin gerçeğe aykırı belge ibraz ettiğinin tespiti halinde ise sözleşme feshedilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. 

            Diğer taraftan, ihale komisyonları bu esasların III/1, 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen ve istekliler tarafından ibraz edilen sigorta primleri bordrosunu, SSK ilişiksiz belgesini ve vergi dairesinden alınan borcu olmadığına dair belgeyi gerektiğinde ilgili dairelerinden teyit edeceklerdir. 

            Ancak, ihale üzerinde kalan istekli tarafından ibraz edilmiş olan yukarıda belirtilen belgeler mutlaka teyit edilecektir. İta amirleri, ihale komisyonu kararını, anılan belgelerin teyit edildiğini tespit ettikten sonra onaylayacaklardır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vergi Daireleri teyidi istenilen belgelere ilişkin taleplerin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde cevap vermek zorundadırlar. 

            Yapılan teyit sonucu, sahte belge ibraz ettiği tespit edilenler; ihalelere alınmayacak, ihale üzerinde kalsa dahi sözleşme yapılmayacak, ilgili mevzuata göre ihalelere katılmaları yasaklanacak ve haklarında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır. İdareler bu hususların uygulanmasında doğrudan sorumludurlar. 

            Ortak girişim olarak ihaleye katılan firmalar, 3, 4 ve 7'nci maddelerde belirtilen belgeleri ayrı ayrı, 8 ve 9'uncu maddelerde belirtilen belgeleri pilot firma olarak vermek zorundadırlar. 1, 2, 5 ve 6'ncı maddelerde istenilen belgeler ise sözkonusu belgelerde aranan şartları karşılama durumlarına göre ortaklardan biri, bir kısmı veya tümü tarafından verilebilecektir. 

            İdareler, temizlik ihalesi ile ilgili şartnamelerde bu tebliğde istenenlere ek olarak, rekabetin engellenmemesi ve işin gereğinin aşılmaması kayıtlarıyla hizmetin özelliği gereği istenilmesi zorunlu olan başka belgeleri isteyebilirler. 

            IV. Şartname ve Sözleşmelerde Dikkate Alınacak Hususlar 

            1- Fiyat Farkı 

            28.11.1990 tarih ve 90/1216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'nın 1/c maddesinde, "Yardımcı hizmetler sınıfı personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işleri ile ilgili şartname ve sözleşmelerde, çalıştırılacak Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personel sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; asgari ücret tespit komisyonlarınca ihalenin yapıldığı tarihte mevcut olan asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari saat ücretleri arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigortalar primleri ve tasarrufu teşvik kesintisinde meydana gelecek artış farkının ödenmesi hususlarında hüküm konulabilir." denilmektedir. Buna göre, eski ve yeni asgari saat ücretleri arasındaki farkın ödenebilmesi, sözleşme ve şartnamelere bu yönde hüküm konulması koşuluna bağlıdır.  

            Ancak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir ve aylıkların hesaplanmasında esas alınacak gösterge ve üst gösterge tablolarının değiştirilmesi nedeniyle prime esas aylık alt sınırının artması halinde işverence karşılanması gereken prim farklarının ödenmesi anılan Kararnameye göre mümkün bulunmadığından, sözleşme ve şartnamelerde, bu nedenle fark ödenmesi yapılacağına ilişkin hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir. 

            2- Tahmini Bedel 

            a) 1.11.1988 tarih ve 19976 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 88/13168 sayılı BKK ile düzenlenen "Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde İşçilerin Çalışma Şartları ile İlgili Genel Esaslar"ın 2/b maddesinde, "Müteahhit, çalıştırdığı işçilerin, işin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlar. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde müteahhit, en yakın ve en uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya müteahhidin bulunduğu iş kolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını temin eder." denilmektedir. 

            Anılan Genel Esaslar'ın 1/b maddesinde belirlenen parasal sınırdan az olmayan keşif bedeline sahip işlere ait sözleşmelere konulması zorunlu olan bu hükmün, işçi ücretleri kalemine ilişkin tahmini bedel tespitinde idareler tarafından dikkate alınması ve hesabın bu hükümde yer alan kriterlere göre yapılması gerekmektedir. 

            b) İdarelerce tahmini bedelin hesaplanmasında yemek, yol ve giyecek için bir bedel öngörülmüşse bu bedellerin şartnamelerde belirtilmesi ve teklif sahiplerince sayılan kalemlere ilişkin olarak şartnamede belirlenmiş olan bedellerin altında teklif verilmemesi gerekmektedir. 

            c) Temizlik ihalelerine ilişkin tahmini bedelin tespit edilmesinde kullanılmak amacıyla (EK: 2)'de yer alan form düzenlenmiştir. Tahmini bedelin bu formda belirtilen unsurlara ve açıklamalara göre bizzat idarelerce hesaplanması gerekmektedir. 

            d) İdareler (EK: 3/A ve EK: 3/B)'de yer alan örnekleri şartnamelere ekleyecekler ve (EK: 3/B)'de yer alan formun adet, miktar, m2, sayı, vb. kısımlarını dolduracaklar ancak, fiyatlandırmayacaklardır. 

            3- Tekliflerin Verilmesi ve Değerlendirilmesi 

            a) İstekliler tekliflerini (EK: 3/A ve EK: 3/B)'de yer alan örneğe ve açıklamalara uygun olarak vereceklerdir. 2886 sayılı Kanunun 37'nci maddesi gereğince üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan (Ek: 3/A)'daki teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. (EK: 3/B)'deki formda yer alan düzeltme ve hatalar ret nedeni addedilmeyecektir. 

            b) Farklı adreslerde bulunması nedeniyle hizmetin bir bütün olarak alınmasının mümkün bulunmaması ve hizmet yerlerinin ayrı teklif konusu olması halinde ilanlarının birarada yapılması kaydıyla istekliler işlerin birine, bir kaçına veya tümüne teklif verebilirler. Ancak, teklif mektubunun ekinde yer alacak olan (EK: 3/B)'deki formun teklif edilen her bir iş için ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir. 

            İsteklilerce, işlerin birine veya bir kaçına teklif verilmesi halinde, bu esasların, III/1 ve 2'nci maddelerinde belirtilen asgari şartların teklif konusu işler açısından aranması gerekmektedir. 

            Diğer taraftan, her işe ilişkin tahmini bedelin ve geçici teminat tutarının ilanda ayrı ayrı gösterilmesi, ihale komisyonu kararının ayrı alınması ve birden fazla işin aynı istekli tarafından üstlenilmesi halinde her iş için ayrı sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. 

            c) 1475 sayılı İş Kanununun 33'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 12.02.1972 tarih ve 14097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinde işçilerin asgari ücret altında çalıştırılmayacağı hüküm altına alındığından Toplam İşçi Ücretleri Kalemi, istenen işçi sayısının brüt asgari ücret (SSK işveren payı, işçi ve işveren sigorta primi alt sınırından kaynaklanan ödeme, tasarrufu teşvik kesintisi dahil) ile çarpımı sonucu bulunacak bedelden düşük olamaz. 

            Bu itibarla, EK: 3/B'deki formun II-a bölümünde yer alan tutarın, yukarıda belirtilen şekilde asgari ücret baz alınarak bulunacak tutardan düşük olması halinde, bu şekildeki tekliflerin ihale komisyonlarınca değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

            4- Temizlik İşinde Firmaların Çalıştırdıkları İşçilere Yönelik Hususlar 

            a) Şartname ve sözleşmelere, 1475 sayılı İş Kanunu ile diğer iş ve işçi mevzuatı, sosyal sigortalar mevzuatı ve çalışma hayatı ile ilgili diğer mevzuatın zorunlu kıldığı hususlara ilişkin hükümlerin konulması; sözkonusu mevzuat hükümlerine aykırılık taşıyabilecek hükümlere ise yer verilmemesi gerekmektedir. 

            b) Belirli parasal sınırın üzerindeki keşif bedeline sahip işlerde, "sözleşmelerin tabii eki" olarak düzenlenmiş olan 88/13168 sayılı BKK eki "Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları ile İlgili Genel Esaslar" ile SSK Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 8 seri numaralı "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği"nde yapılan açıklamalara da 
uyulması gerekmektedir. 

            V. Diğer Hususlar 

            1- Bütçenin yıllık olması ilkesi nedeniyle bir yılı aşan sari taahhüde girişilmesi mümkün bulunmadığından işin bitim tarihinin en geç 31 Aralık olarak tespit edilmesi ve ertesi yıla taşacak şekilde süre uzatımı verilmemesi, 

            2- Şartnamelerde, "Firmaların temizlik işlerini en iyi şekilde yapabilecek kapasitede olduğuna idarece kanaat getirilmesi" gibi subjektif değerlendirmelere ve ihtilaflara yol açabilecek benzeri hükümlere yer verilmemesi ve ihale komisyonu kararlarının da bu tür gerekçelere dayandırılmaması, 

            3- Temizlik firması işçilerinin idareler tarafından, şartnamede belirtilen temizlik işleri dışında, hizmetli, çaycı, sekreter, şoför, santral memuru, güvenlik görevlisi, teknisyen, danışma görevlisi v.b. hizmetlerde görevlendirilmemesi, 

            4- Firmalarca sunulan temizlik hizmetinin şartnamelerde ve sözleşmelerde belirtildiği şekilde eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediğinin idare tarafından sürekli olarak izlenmesi ve denetlenmesinin yanısıra, sözkonusu hizmetten doğrudan yararlanan personelin de izleme ve denetleme sürecine katkısının sağlanması açısından temizlik ihalesi şartnamelerinin hizmete yönelik bölümlerinin personelce görülebilir yerlere asılması, gerekmektedir. 

            Duyurulur. 

                                                                         EK: 1 
    I- MÜKELLEF TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 
 

TARİH: .../.../... 
.......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                                                                ..........  
 

         Vergi mükellefiyetimle ilgili olarak gelir/kurumlar, gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisinden dolayı borcum olup olmadığının ilgili ihale makamına ibraz edilmek üzere tarafıma bildirilmesini arz ederim.  

                  Mükellefe Ait Bilgiler        :  
                  Adı-Soyadı veya Ticaret Ünvanı:                                    İsteklinin  
                  Vergi Dairesi Sicil No:                                            Adı-Soyadı (Ünvanı)  
                  Mükellefiyet Tesis Tarihi:                                                 İmzası  
                  Adresi:  
 

  
II- VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN DOLDURULACAK BÖLÜM: 
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 
.......... DEFTERDARLIĞI
.......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 

  SAYI: ..........                                                                                                      TARİH: .../.../...  
 

           Yukarıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğru olduğu ve mükellefin bu belgenin düzenlendiği tarih itibariyle vadesi geçmiş gelir/kurumlar(*), gelir vergisi stopajı ve katma değer vergisi borcunun bulunmadığı/bulunduğu(*) kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.  
           Bilgilerini rica ederim. 

           Tasdik Tarihi                                                    Tasdik Edenin  
           Mühür                                                                Adı-Soyadı 
                                                                                      Ünvanı  
                                                                                      İmzası  
  Vergi Türü              Borç Tutarı (TL.)  

Gelir/Kurumlar Vergisi  ................. Katma Değer Vergisi     ................. 
Gelir Vergisi Stopajı   ................. 

                (*) Mükellefin durumuna uygun olan kalacak, diğeri iptal edilecektir. Vergi borcuna ilişkin tablo, borcu bulunan mükellef için doldurulacaktır.  
 

                ÖN YÜZ                                       ÖRNEK                                                       EK: 2  

TEMİZLİK İHALELERİNDE KULLANILACAK TAHMİNİ BEDEL TESPİT FORMU 
            TEMİZLİĞİ YAPILACAK YERİN ADI:  
I TEMİZLİK ALANI
ADET
ALAN (M2)
İŞÇİ SAYISI
  a) Çalışma Odası      
b) Tuvalet      
c) Asansör      
d) Halı ve Yolluklar      
e) Pencereler      
f) Koridor ve Merdiven      
g) Kütüphane, Toplantı Salonu ve Spor Salonu      
h) Kalorifer Dairesi, Atölye      
i) Matbaa ve Kapalı Garaj      
j) Mutfak ve Yemekhane      
k) Bahçe ve Bina Çevresi      
l) Resmi Araç      
m) Diğer Büro v.b. Kullanım Alanları      
n) Her Türlü Büro Eşyası ve Diğer Malzemeler      
TOPLAM İŞÇİ SAYISI      
II İŞÇİ MALİYETİ  
  a) İŞÇİ ÜCRETLERİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin 1 Aylık Ücreti  X (....)  
Ay (İşçi ve işveren tarafından ilgili mevzuat 
gereğince ödemesi gereken çeşitli ödentiler dahil)
 
b) YOL BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Aylık Yol Bedeli X(....) Ay
 
c) YEMEK BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Aylık Yemek Bedeli X (....) Ay
 
d) GİYECEK BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Giyecek Bedeli
 
TOPLAM  
III KULLANILACAK İŞ MAKİNALARININ CİNSİ
Adet
Tahmini Kullanım Bedeli
Toplam Bedel
         
       
       
TOPLAM  
IV TEMİZLİK EKİPMANLARI
Adet
Tahmini Kullanım Bedeli
Toplam Bedel
         
       
       
TOPLAM  
V TEMİZLİK MALZEMELERİ
Aylık Miktar (Adet,Kg,Lt,vb)
Tahmin, Birim Fiyatı
Aylık Bedel
Toplam Bedel (Aylık Bedel X (...) Ay)
           
         
         
TOPLAM  
VI FİRMA KAR TUTARI  
GENEL TOPLAM (II+III+IV+V+VI)  
         Not: Temizlik işine ilaçlamanın da dahil olması halinde ilaçlama ile ilgili tahmini bedel unsurlarının, ilgilisine göre malzeme, ekipman, veya makine kalemlerinde gösterilmesi gerekmektedir. 

                    ARKA YÜZ                                                                                                                     EK: 2 

FORMUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

            Farklı adreslerde bulunması nedeniyle hizmetin bir bütün olarak alınmasının mümkün bulunmadığı hallerde ayrı ayrı ihale edilen her bir hizmet yeri için bu form ayrı ayrı düzenlenecektir.  

            TEMİZLİĞİ YAPILACAK YERİN ADI: İhale konusu hizmet yerinin adı yazılacaktır. (Örneğin, A Bakanlığının; Merkez Binası, Yeni Hizmet Binası, B Mahallindeki Ek Hizmet Binası v.s.) 

            I- TEMİZLİK ALANI: Temizlik alanı ile ilgili (a) satırından (n) satırına kadar olan bilgiler gerçeğe uygun olarak doldurulacaktır. Bu satırlarda yer alan hizmet yerlerinin bulunmaması veya temizliğe dahil edilmesine idarece gerek duyulmaması halinde, ilgili satır bilgisinin üzeri çizilecektir. Diğer taraftan, idareler hizmet yerinin özelliğini dikkate alarak (n) satırından sonra gelmek üzere ve işin kapsamını aşmayacak şekilde ihtiyaç duyulan temizlik alanı ile ilgili satır ekleyebilirler. 

            II- İŞÇİ MALİYETİ: İşçi ücretleri, yol bedeli, yemek bedeli ve giyecek bedeli, (ay) bazında ve satın alınacak hizmetin toplam ay sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

            III- KULLANILACAK İŞ MAKİNALARININ CİNSİ: Şartnamede belirtilen iş makinalarının cinsi yazılacaktır. Bu makinaların tahmini kullanım bedeli; iş makinasının piyasa fiyatı, kullanım ömrü, amortisman payı v.b. gibi kriterler dikkate alınarak bir yıl kullanılmasının karşılığı tahmini bedel bulunacaktır. Ancak, hizmet alınan süre bir yıldan az ise, tahmini kullanım bedeli hizmet süresine tekabül eden ay üzerinden (9 ay, 10 ay v.s.) hesaplanacaktır. 

            IV- TEMİZLİK EKİPMANLARI: Temizlik ekipmanlarının adları yazılacaktır. Tahmini kullanım bedeli, temizlik ekipmanının kullanım ömrü, tahmini piyasa fiyatı v.s. dikkate alınarak hizmet alınacak süreye tekabül eden bedel bulunacaktır. 

            V- TEMİZLİK MALZEMELERİ: Temizlik malzemeleri maddeler halinde yazılacaktır. Tahmini birim fiyatı araştırılacak ve aylık ihtiyaç tespit edilecektir. Ay bazında hizmet süresi dikkate alınarak toplam temizlik malzemesi bedeli bulunacaktır. 

            VI- FİRMA KAR TUTARI: Bu iş için öngörülen firma kar tutarı rakam olarak yazılacaktır. 

                                                                                                                                   EK: 3/A 

ÖRNEK 
 
 
TEKLİF MEKTUBU 
BAKANLIĞI/VALİLİĞİ/REKTÖRLÜĞÜ/.......... 
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

            ...../...../..... günü ihalesi yapılacak olan ..........  işine/işlerine ait şartname ve eklerini tamamen okudum ve kabul ettim. İşin yapılacağı yeri ve mahallin özelliklerini tetkik ettim. 

            Yukarıda belirtilen işi/işleri aşağıda belirtilen fiyatlardan yapmayı kabul ve taahhüt ederim. (Teklif edilen fiyatlara KDV dahil değildir.) 

            Temizliği Yapılacak Yerin Adı/Adları:                    Rakamla (TL.):     Yazıyla (TL.):  
            .............................................................    Aylık         ........................      ....................... 
                                                         Toplam (...) Aylık         ........................     ........................ 
            ............................................................     Aylık          ........................     ........................ 
                                                         Toplam (...) Aylık          .......................     ........................ 

                                                                                                                       TARİH 
                                                                                                                       İMZA 
                                                                                                            İSİM VEYA ÜNVAN 
            ADRES            : 
 
 
 
  

            EKİ: Teklif Mektubu Formları (..... Adet) 
  

            ÖN YÜZ                                       ÖRNEK                                                 EK: 3/B  

TEMİZLİK İHALELERİNDE KULLANILACAK TEKLİF MEKTUBU EKİ FORM 

            TEMİZLİĞİ YAPILACAK YERİN ADI:  

I TEMİZLİK ALANI
ADET
ALAN (M2)
İŞÇİ SAYISI
  a) Çalışma Odası      
b) Tuvalet      
c) Asansör      
d) Halı ve Yolluklar      
e) Pencereler      
f) Koridor ve Merdiven      
g) Kütüphane, Toplantı Salonu ve Spor Salonu      
h) Kalorifer Dairesi, Atölye      
i) Matbaa ve Kapalı Garaj      
j) Mutfak ve Yemekhane      
k) Bahçe ve Bina Çevresi      
l) Resmi Araç      
m) Diğer Büro v.b. Kullanım Alanları      
n) Her Türlü Büro Eşyası ve Diğer Malzemeler      
TOPLAM İŞÇİ SAYISI      
II İŞÇİ MALİYETİ  
  a) İŞÇİ ÜCRETLERİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin 1 Aylık Ücreti X (....)  
Ay (İşçi ve işveren tarafından ilgili mevzuat 
gereğince  
ödemesi gereken çeşitli ödentiler dahil)
 
b) YOL BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Aylık Yol Bedeli X (....) Ay
 
c) YEMEK BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Aylık Yemek Bedeli X (....) Ay
 
d) GİYECEK BEDELİ 
İşçi Sayısı X 1 İşçinin Giyecek Bedeli
 
TOPLAM  
III KULLANILACAK İŞ MAKİNALARININ CİNSİ
Adet
Talep Edilen Kullanım Bedeli
Toplam Bedel
         
       
       
TOPLAM  
IV TEMİZLİK EKİPMANLARI
Adet
Talep Edilen Kullanım Bedeli
Toplam Bedel
         
       
       
TOPLAM  
V TEMİZLİK MALZEMELERİ
Aylık Miktar (Adet,Kg,Lt,vb)
Birim Fiyatı
Aylık Bedel
Toplam Bedel (Aylık Bedel X(...) Ay)
           
         
         
TOPLAM  
VI FİRMA KAR TUTARI  
GENEL TOPLAM (II+III+IV+V+VI)  
            Not: Temizlik işine ilaçlamanın da dahil olması halinde ilaçlama ile ilgili talep edilen bedel unsurlarının, ilgilisine göre malzeme, ekipman, veya makine kalemlerinde gösterilmesi gerekmektedir. 
 
 

    ARKA YÜZ                                                           EK- 3/B  

              FORMUN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
             1- Firmalar, ayrı ayrı ihale edilen her bir hizmet yeri için bu formu ayrı ayrı düzenleyerek teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. Örneğin, A Firması, B Bakanlığının C, D, E ve F hizmet yerlerinin temizliğine ilişkin ihalede sadece C ve D yerleri için teklif verecek ise, C ve D yerlerine ait formları fiyatlandıracak ve bu formları teklif mektubuna ekleyecektir. 

             2- Parasal tutarlar dışındaki kısımları temizliği yapılacak her bir hizmet yeri için idarelerce doldurulmuş ve şartnameye eklenmiş olan bu form, firmalarca fiyatlandırılacak ve forma konu hizmet yeri için teklif tutarı bulunacaktır.