İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.06.1993  Sayı:21616
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPIM, DEKAPAJ, MALZEME NAKLİ SÖZLEŞMELERİNE 
KONULACAK PARASAL SINIR : 1993


            1 Kasım 1988 tarih ve 19976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/13168 sayılı Kararname eki Esaslar'a göre yapım, hizmet, dekapaj ve malzeme nakli işlerinin sözleşmelerine bu Kararname esaslarının konulacağı 1993 yılı parasal sınırı; 1.825.716.167.- TL. olarak tesbit edilmiştir. 

            Tebliğ olunur.