İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.06.1995  Sayı:22300
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPIM, DEKAPAJ, MALZEME NAKLİ SÖZLEŞMELERİNE 
KONULACAK PARASAL SINIR : 1995


            1 Kasım 1988 tarih ve 19976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/13168 sayılı Kararname eki Esaslar'a göre yapım, hizmet, dekapaj ve malzeme nakli işlerinin sözleşmelerine bu Kararname esaslarının konulacağı 1995 yılı parasal sınır; 6.707.681.197.- TL. olarak tesbit edilmiştir. 

            Tebliğ olunur.