İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.08.1999 Salı  Sayı: 23782 (Asıl)  
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: 
 
1999 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ 
 
   
             Kapsam  
            Madde 1- Bu Tebliğ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren ve keşif bedeli 100 milyar liradan fazla olup da kapalı teklif usulüyle veya belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle ve keşfindeki birim fiyatlar üzerinden indirim yapılmak üzere ihaleye çıkarılan (keşif bedeli 120 milyar liranın altında kalan "emanet" işler hariç) yapım işlerinde uygulanır. Ancak idareler istediğinde, keşif bedelleri belirtilen sınırların altında olan yapım ve emanet işleri için de bu Tebliğ hükümlerini uygular.  

    Yukarıda belirtilenlerin dışındaki usullerle ihaleye çıkarılan işlerde ve uluslararası nitelikte veya değişik özel deneyim ve uzmanlık gerektiren kredili veya kısmen veya tamamı dış ödemeli ihalelerde, işin özelliğine göre değişik yöntem ve kriterler koymaya ilgili Bakan yetkilidir. Bu yöntem ve kriterler, ihale onay belgesinde ve eksiltme şartnamesinde gösterilir.  

            Yeterlik komisyonları  
            Madde 2- İdareler, ihale konusu işlerin özelliğine göre bir veya daha fazla "Yeterlik Komisyonu" kurabilir. Bu komisyonlar, üçü teknik eleman olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden meydana gelir. Komisyonu oluşturan elemanlar gerektiğinde değiştirilebilir. Emanet İşlerde "Emanet Komisyonu" bu görevi yapabilir.  

            Komisyonların isteyecekleri bilgi ve belgeler ivedilikle kendilerine ulaştırılır. Komisyonlar kendilerine ulaştırılan bilgi ve belgeleri, gerektiğinde idarelerinden araştırabilirler ve bilgi isteyebilirler.  

            Komisyonlar, çalışmalarında, halen yürürlükte bulunan "Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği"nin bu Tebliğ'e aykırı düşmeyen hükümlerini de dikkate alırlar.  

            Yeterlik Komisyonlarının kararları ihaleye yetkili Makam'ın onayı ile kesinleşir.  

            Puanlama ve ihaleye katılmaya hak kazanma  
            Madde 3- Yeterlik Komisyonları, isteklilere ait belgeleri inceleyerek, durumları sözleşme tasarısına, ihale şartnamesi ve eklerine, ihale ilanındaki veya davet mektubundaki şartlara uygun olanları belirledikten sonra, isteklileri, ayrıca İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumu (a), İş Deneyimi (b), Çekirdek Teknik Personel (c), Ekipman (d) bakımından toplam 100 puan üzerinden değerlendirirler.  

            İdareler, değerlendirmeye esas alınan kriterlerin her birine ait puan miktarlarını, önceden belirleyerek şartname veya ilanlarında gösterirler.  

            Bu değerlendirmede,  

            a) İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumu .......... 20-40 puan 
            b) İş Deneyimi....................................................... 30-60 puan  
            c) Çekirdek Teknik Personel ..............................   0-10 puan  
            d) Ekipman .............................................................  0-10 puan  
                                                                                              _________  
                                                                                 Toplam   100 puan  

            olarak dikkate alınır.  

            Yeterlik komisyonları, bu kriterlere göre istekliye verilecek puanları belirler. Her aşamada gizli olarak yürütülen puanlama sonunda, "Alt Sınır Puanı"na eşit veya daha yüksek puan alan isteklilere ait puanların ortalaması alınıp puanı, ortalama puanın %95'ine eşit veya bunun üzerinde olan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanırlar.  

            "Alt sınır puanı" 75 puandır. Ancak özel önemi olan işlerde alt sınır puanı, Bakan Olur'u ile 95 puana kadar artırılabilir. Belirlenen alt sınır puanı şartnamede gösterilir.  

            Puanı, ortalama puanın %95'inin altında olanlar ihaleye katılmaya hak kazanamazlar. Ancak puanlama sonucu 5'den az istekli kalırsa bu şart uygulanmaz. Bu durumda idarece, ilk aşamada "Alt Sınır Puanı" 70 puan olarak belirlenir. Yukarıdaki şart yine sağlanamaz ise "Alt Sınır Puanı" 60 puana düşürülür.  

            İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait puan listesi, üzerinde "gizli" yazılı bir zarfa konulup, mühürlenir ve ihale saatinden önce "İhale Komisyonu"na teslim edilir.  

            İhale komisyonu, ihaleye katılmaya hak kazananlara ait puan listesini, hazır bulunan istekliler önünde okur ve tutanağa geçirir. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklilere ait teklif zarfları açılmadan geri verilir ve bu istekliler salondan çıkarılır.  

            Belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ilgili veya bağlı bulunulan Bakan'ın takdir ve onayı veya önseçimle ihaleye davet edilenler, ihaleye katılmaya hak kazanmış sayılır. Bunlar için bu tebliğdeki puanlama kriterlerini uygulama zorunluluğu yoktur.  

            Yeterlik komisyonlarına verilecek evraklar, idare tarafından sıra numaralı ve sayfa sayılı olarak tutanakla teslim alınır, tutanağın bir sureti teslim edene verilir.  

            Yeterlik komisyonları, İhaleye katılmaya hak kazanamayanlar için gerekçe göstermek ve bunları kararlarında belirtmek zorundadırlar. Gerekçeye esas belgelerin onaylı örnekleri, ihale işlem dosyasında korunur. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklinin idareye başvurusu halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle, kendisine 15 gün içerisinde cevap verilir.  

            Yeterlik komisyonları, yukarıda belirtilen her kriter için isteklilerin alacağı puanların tespitinde; müteahhit olarak yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre, yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ettikleri işlerini dikkate alarak aşağıdaki hesap ve değerlendirme usullerine uyarlar.  

            a) İNŞAATI SÜRESİNDE BİTİREBİLME DURUMU: 100  
            1- İsteklinin Mali Gücü: 70  
            - Kullanılmamış Nakit Kredisi .............................: 40  
            İhale edilecek işin keşif bedelinin %10'u ise                  %70'i  
            İhale edilecek işin keşif bedelinin %30 ve fazlası ise %100'ü  
            verilir.  

            - Kullanılmamış Teminat Mektubu Kredisi:    30  
            İhale edilecek işin keşif bedelinin %10'u ise                 %70'i  
            İhale edilecek işin keşif bedelinin %30 ve fazlası ise %100'ü  
            verilir.  
            - Ara değerler (%10 ile %30 arası) için enterpolasyon yapılır.  

            Ortak girişimlerde; pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarlarının %50'si toplanarak değerlendirilir.  

            Banka referans mektupları, ilgili bankanın Genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesince en az iki yetkilinin imzası ile onaylanacaktır.  

            2- İsteklinin Halen Taahhüdündeki İş Miktarı: 30  
            - Elinde iş yoksa veya ihale edilecek işin keşif bedelinin  altında ise %100'ü  

           - İhale edilecek işin keşif bedeli ile %200'ü  arasında ise                        %80'i  
           - İhale edilecek işin keşif bedelinin %200'ü ile %300'ü  arasında ise     %60'ı  
           - İhale edilecek işin keşif bedelinin %300'ünden  fazla ise                       %40'ı  

           verilir. İsteklinin, ihale edilecek işin ilk ilan tarihinden önce yurt içinde resmi işlerde sözleşmesi aktedilmiş, her çeşit yapım işleri dikkate alınır. Yurt dışındaki işler ile Yurt içinde özel sektöre taahhüt edilen işler dikkate alınmaz.  

            İsteklinin elinde kalan iş miktarı, onaylı keşif artışları da dikkate alınarak son hakediş raporları ile belgelendirilir.  

            İsteklinin elinde kalan işi, iş ortak girişim olarak yürütülüyor ise bu ortaklıktaki hissesi oranında değerlendirilir.  
  
            İsteklilerin Ortak Girişim Olarak Başvuruları Halinde:  

            - Pilot firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı tam olarak, ortak firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı ise %70 oranında,  

            - Pilot firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktarı hissesi oranında, ortak firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktarı ise hissesinin %70'i oranında dikkate alınır.  

            b) İŞ DENEYİMİ: 100  
            1- İsteklinin Yapım İşlerinde Müteahhit Olarak Faaliyet Süresi: 10  

            - Faaliyet süresi 0-5 (dahil) yıl ise .............................................. %60'ı  
            - Faaliyet süresi 5-10 (dahil) yıl ise ............................................ %80'i  
            - Faaliyet süresi 10 yıldan fazla ise ......................................... %100'ü  
              verilir.  

            Faaliyet süresinin başlangıcına esas olan tarih, isteklinin yurt içinde resmi olarak taahhüt ettiği ilk işin sözleşme tarihidir. Bu tarih, sözleşme, iş bitirme belgesi, hakediş v.b. belgelerle belgelendirilir.  

            Ortak girişimlerde, pilot firmanın faaliyet süresi esas alınır.  

            Şirketlerde, isim ve statü değişikliklerinde yeni firma ile değişiklikten önceki firmanın toplam süreleri değerlendirilir.  

            2- Yapmış Olduğu Benzer İşler: 75  

            - İsteklinin bitirilen işi yoksa veya ihale edilecek  işin keşif bedelinin %30'undan küçük ise  %0  
            - İsteklinin, bitirdiği tek bir işin keşif bedeli,  ihale edilecek işin keşif bedelinin %30'u ise     %30'u  

            - İsteklinin, bitirdiği tek bir işin keşif bedeli, ihale edilecek işin keşif bedeline  
              eşit veya daha  büyük ise  ................................................................................................. %100'ü  
verilir. Ara değerler için (%30 ile %100 arasında) enterpolasyon yapılır.  

            İsteklinin, son 25 yıl içinde müteahhit olarak yurt içinde Kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre, yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ederek bitirdiği işler dikkate alınır.  

            Benzer iş, ihale edilecek işin niteliği de göz önünde tutularak idarece ihale şartnamesinde belirlenir, istenirse ilanda da açıklanır.  

            İhale edilecek işin %30'undan küçük benzer işler değerlendirmeye alınmaz. %30'a eşit veya daha büyük birden çok benzer işlerin keşif bedelleri toplamının yarısı tek bir iş gibi değerlendirilir.  

            Benzer olmayan işlerin keşif bedellerinin yarı değerleri, benzer işler gibi değerlendirilir.  

            İsteklinin taahhüdünde bulunan ve cezasız olarak devam eden benzer bir işinin, imalat olarak gerçekleşmesi, ilk keşif bedelinin en az %70'i olması halinde, bitirilen kısmın %90'ı, bitirilmiş iş olarak değerlendirilir.  

            Ortak Girişimlerde; pilot firmanın tek başına yaptığı işler tam olarak, bu ortak girişimde en az %15 hisseye sahip ortaklardan her birinin tek başına yaptığı işler ise %70 oranında, pilot firmanın ortak girişim olarak yaptığı işler hissesi oranında, bu ortak girişimde en az %15 hisseye sahip ortakların ortak girişim olarak yaptığı işler ise hisselerinin %70'i oranında değerlendirilir.  

            Anonim şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, idare meclisi başkan ve üyeleri ile genel müdüre ait işler ise %50 oranında dikkate alınır. Limited, komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, teknik işlerden sorumlu müdüre ait işler ise %50 oranında dikkate alınır.  

            Şirketlerde; şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılması halinde, ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin belgelendirilmesi ve ortak işin bitmiş olması şartiyle bu dönemde yapılan işler, hisseleri oranında ortakların şahsi iş bitirmesi olarak değerlendirilir.  

            İhaleye çıkarılan iş için istenilen karnenin bir üst grubundan (A grubu karne için kendi grubunda) üç katından fazla miktarda müteahhitlik karnesi bulunan veya her miktarda karnesi olan isteklilere, bu kritere ayrılan puanın %90'ı verilir. Ancak A grubu karne miktarı üst sınırının % 30'unun üzerinde olan işler için, isteklinin ayrıca son 25 yıl içerisinde, ihale edilecek olan işin keşif bedelinin en az %5'i kadar bir veya birden fazla işi bitirmiş olması şartı aranır.  

            Bu kritere göre istekli, müteahhitlik karnesinin veya hangi işlerinin değerlendirmeye alınacağını önceden belirleyerek belge komisyonuna yazılı bildirimde bulunur. Müracaat dosyasında yazılı beyanı bulunmadığı takdirde sadece müteahhitlik karnesi değerlendirilir.  

            İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kur'u üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. Bu işlere ait belgelerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanması şarttır.  

            Müteahhit olarak yurt içinde ve dışında Kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işler, kabul tutanakları, iş bitirme belgesi, kesin hakediş raporu v.b. belgelerden biriyle, yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler ise belediyesinden alınmış "İnşaat Ruhsatı" ve "Yapı Kullanma İzin Belgesi" ile belgelendirilir.  

            Herhangi bir şekilde bedelleri belirlenememiş işlerin bedelleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 1999 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"e göre, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve buna ait birim maliyet (BM. TL./m2) dikkate alınarak hesaplanır.  

            Bu kriterlerin uygulanmasında işlerin keşif bedelleri, karne katsayısı ile ihale yılına dönüştürülür.  

            3- İş Durumu ve Tutumu: 15  

    İsteklinin iş durumu ve tutumu, genel durumuna bağlı olarak, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu kritere ayrılan puanın %0 ile %100'ü arasında bir oranla idarelerce değerlendirilir. Son beş yıl içinde sözleşmesi feshedilenlere ve son iki yıl içinde (isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç) sözleşmesini devredenlere puan verilmez.  

            c) ÇEKİRDEK TEKNİK PERSONEL: 100  

            İsteklinin merkez teşkilatında en az 6 ay mühendis ve mimar olarak çalışmakta olan;  

            - Çekirdek Teknik Personel yoksa: ........................... %0  

            - Çekirdek Teknik Personel 5 veya daha fazla ise: ... %100'ü verilir.  

            - Ara değerler için enterpolasyon yapılır.  

            Çekirdek Teknik Personel, A grubu müteahhitlik karnesi gerektiren işler için istenebilir, bunun dışındaki işler için istenmez.  

            Çekirdek teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması şarttır. Deneyim süresi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile firmadaki çalışma süresi ise SSK'nın ilgili birimlerinden alınacak onaylı belgeler ile kanıtlanır. Bu belgelerde, firma adı ve prim ödeme sürelerinin belirtilmiş olması gerekir.  
  
            Firmaların bu nitelikleri taşıyan sahip ve ortaklarından (Limited şirketlerin müdürleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdürü dışındaki ortakları hariç), o firmada çalıştığına dair belge aranmaz.  

            Ortak girişimlerde sadece pilot firmanın çekirdek teknik personeli değerlendirilir.  

            İdarelerin, ihale şartnamelerinde zorunlu şart olarak istedikleri "Teknik Personel Taahhütnamesi", bu kriter kapsamında değerlendirilmez. Çekirdek teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz.  

            d) EKİPMAN (Ana İş Makinaları): 100  

            İhale şartnamesinde zorunlu şart olarak yer alan "Yapı Araçları Taahhütnamesi"nde, ihale edilecek iş için gerekli olan ve sadece cinsi, miktarı, kapasitesi ve rayiç bedeli belirtilecek olan ekipmanın;  

            - Tamamı taahhüt edilerek temin edilecek ise ............................... %30'u,  

            - Tamamı kendi malı ise bu kritere ayrılan puanın ........................ %100'ü  

            verilir.  

            - Ara değerler için enterpolasyon yapılır.  

            Değerlendirmede, ekipmanın rayiç bedelleri esas alınır. İsteklinin ekipman taahhüdü, ihale üzerinde kaldığı takdirde aynen devam edecektir.  

            Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre kiralanmak (Leasing) suretiyle edinilmiş (kira sözleşmesi eklenmek ve işin ilk ilan tarihine kadarki kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile) ekipman da isteklinin kendi malı olarak değerlendirilir.  

            Ortak girişimlerde, pilot ve ortak firmalara ait ekipman tam olarak değerlendirilir.  

            İstekliler, ekipmanın kendi malı olanlarını, demirbaş veya amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile belgelendirirler. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname düzenlenir.  

            e) ZORUNLU ŞARTLAR  

            - İsteklilerin, ihaleye katılmaya hak kazanabilmeleri için öncelikle idarelerin ilan ve ihale şartnamelerinde belirtilen asgari şartlara sahip olmaları gerekir.  

            - İstekli, en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesine sahip olmalıdır. Ortak girişimlerde pilot firmanın müteahhitlik karnesi esas alınır. Ayrıca ortak girişimde bulunan ortakların da grubuna bakılmaksızın ihale edilecek işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmaları zorunludur. Müteahhitlik karnelerinin aslı ibraz edilmek suretiyle örneği idareye verilir.  

            - İstekli, 1999 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcu bulunmadığını belgelendirir. Bunun için, 1993 yılından sonra kurulan firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak üzere, 1993 - 1997 yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alacağı belgenin aslını ibraz etmek suretiyle örneğini idareye verir.  

            - Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin, işin keşif bedelinin %10'undan az olmaması gerekir.  

            - Bu Tebliğin uygulamasında; istekliler, kendilerinden istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini idareye verirler. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 83, 84 ve 85 inci madde hükümleri ile genel hükümlere göre işlem yapılır.  

            Uygun teklifin seçilmesi  
            Madde 4- İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması alınarak bu ortalamaya (10) eklenmek suretiyle azami indirim oranı, (5) çıkartılmak suretiyle asgari indirim oranı bulunur.  

            Azami ve asgari indirim oranları dışında kalan teklifler değerlendirme dışı tutularak kalan teklifler, isteklinin yeterlik puanı ile çarpılır.  

            Bu çarpım sonucunda itibari indirim oranı en yüksek olan isteklinin teklifi, "Uygun Bedel" kabul edilir.  

            Aritmetik ortalama sonunda, azami ve asgari indirim oranları arasında teklif kalmadığı takdirde, azami indirim oranına üstten en yakın teklif "Uygun Bedel" kabul edilir.  

            Azami ve asgari indirim oranları arasında tek bir teklif kaldığı takdirde, bu teklif "Uygun Bedel" kabul edilir.  

            Hesaplanan itibari indirim oranlarının eşit olması halinde, bu tekliflerden indirim oranı en yüksek olan teklif, "Uygun Bedel" kabul edilir. Bunların da eşit olması ve belli istekliler arasında yapılacak ihalede tekliflerin eşit çıkması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 42'nci maddesine göre işlem yapılır.  

            Belli İstekliler Arasında Yapılacak İhalelerde:  

            Önseçim yapılarak, bu Tebliğ kriterlerine göre veya değişik kriterlerle puanlama yapıldığı takdirde, "Uygun Bedel"in belirlenmesinde bu madde hükümleri uygulanır.  

            İlgili veya bağlı bulunulan Bakan'ın takdir ve onayı ile ihaleye davet edilen ve puanlama yapılmayan isteklilere ait tekliflerden en yüksek olan teklif "Uygun Bedel" kabul edilir.  

            Açıklama  
            Madde 5- Bu Tebliğ'in uygulanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca gerektiğinde yapılacak "açıklamalar"a uyulur.  

            İdareler, ihale şartnamelerinde, bu Tebliğ'de öngörülen şartları aşmamak, rekabeti ve katılımı engellememek kaydıyla başka belgeler de isteyebilir.  

            Geçici Madde 1- Bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler ile ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, o tebliğler ve eklerine göre ihale edileceği ilan edilmiş veya teklifleri istenmiş işler için ilgili tebliğ ve eklerinin hükümleri uygulanır.  

           Bir önceki Tebliğ hükümleri uyarınca verilen yasaklama kararlarına ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.  

            Yürürlük  
            Madde 6- Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.