İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.03.2001 Pazar Sayı: 24336 (Asıl) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

2001 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ
 


            Kapsam
            Madde 1- Bu Tebliğ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren ve keşif bedeli 200 milyar liradan, emanet usulü ile yapılan işlerde ise 250 milyar liradan fazla olup da kapalı teklif usulüyle veya belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle ve keşfindeki birim fiyatlar üzerinden indirim yapılmak üzere ihaleye çıkarılan yapım işlerinde uygulanır. Ancak idareler istediğinde, keşif bedelleri belirtilen sınırların altında olan yapım işleri ve emanet usulü ile yapılan işler için de bu Tebliğ hükümlerini uygulayabilirler.

            Yapım işleriyle ilgili hizmet işleri ve yukarıda belirtilenlerin dışındaki usullerle ihaleye çıkarılan özel deneyim ve uzmanlık gerektiren yapım işleri ile uluslararası nitelikte kredili, kısmen veya tamamen dış ödemeli ihalelerde, işin özelliğine göre değişik yöntem belirlemeye ve kriterler koymaya ilgili veya bağlı bulunulan bakan yetkilidir. Bu yöntem ve kriterler, ihale onay belgesinde ve eksiltme şartnamesinde gösterilir.

            Yeterlik komisyonları
            Madde 2- İdareler, ihale konusu işlerin özelliğine göre bir veya daha fazla "Yeterlik Komisyonu" kurabilir. Bu komisyonlar, üçü teknik eleman olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden meydana gelir. Komisyonu oluşturan elemanlar zorunlu olmadıkça değiştirilemez. Emanet usulü ile yapılan işlerde yukarıdaki şart aranmaksızın "Emanet Komisyonu" bu görevi yapabilir.

            Komisyonların isteyecekleri bilgi ve belgeler ivedilikle kendilerine ulaştırılır. Komisyonlar kendilerine ulaştırılan bilgi ve belgeleri, gerektiğinde idarelerinde araştırabilir ve bilgi isteyebilirler.

            Komisyonlar, bu Tebliğ kapsamında ihalesi söz konusu işlerle ilgili çalışmalarında, bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

            Yeterlik komisyonlarının kararları ihaleye yetkili Makam'ın onayı ile kesinleşir.

            Puanlama ve ihaleye katılmaya hak kazanma
            Madde 3- Yeterlik komisyonları, isteklilere ait belgeleri inceleyerek, durumları sözleşme tasarısına, ihale şartnamesi ve eklerine, ihale ilanındaki veya davet mektubundaki şartlara uygun olanları belirledikten sonra, isteklileri, ayrıca a inşaatı süresinde bitirebilme durumu, b iş deneyimi, c teknik personel, d ekipman bakımından toplam 100 puan üzerinden değerlendirirler.

           İdareler, değerlendirmeye esas alınan kriterlerin her birine ait puan miktarlarını, önceden belirleyerek şartname veya ilanlarında gösterirler.

            Bu değerlendirmede,

            a) İnşaatı süresinde bitirebilme durumu ..........20-40 puan
            b) İş deneyimi ................................................... 30-60 puan
            c) Teknik personel ..............................................0-10 puan
            d) Ekipman ..........................................................0-10 puan
                                                    Toplam                           100 puan
            olarak dikkate alınır.

            Yeterlik komisyonları, bu kriterlere göre istekliye verilecek puanları belirler. Her aşamada gizli olarak yürütülen puanlama sonunda, alt sınır puanına eşit veya daha yüksek puan alan isteklilere ait puanların ortalaması alınıp puanı ortalama puanın %95'ine eşit veya bunun üzerinde olan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanırlar.

            "Alt sınır puanı" 75 puandır. Ancak özel önemi olan işlerde alt sınır puanı, ilgili veya bağlı bulunulan Bakan Olur'u ile 95 puana kadar artırılabilir. Belirlenen alt sınır puanı şartnamede gösterilir.

            Puanı ortalama puanın %95'inin altında olanlar ihaleye katılmaya hak kazanamazlar. Ancak 5'den az istekli kalırsa bu şart uygulanmaz. Bu durumda alt sınır puanına eşit ve bunun üzerinde puan alan isteklilere ihaleye katılma hakkı verilir.

            İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait puan listesi, üzerinde "gizli" yazılı bir zarfa konulup, mühürlenir ve ihale saatinden önce "İhale Komisyonu"na teslim edilir.

            İhale komisyonu, ihaleye katılmaya hak kazananlara ait puan listesini, hazır bulunan istekliler önünde okur ve tutanağa geçirir. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklilere ait teklif zarfları açılmadan geri verilir ve bu istekliler salondan çıkarılır.

            Belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ilgili veya bağlı bulunulan Bakan'ın takdir ve onayı veya ön seçimle ihaleye davet edilenler ile emanet usulü ile yapılan işlere ait 6/7/1984 tarihli ve 18450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin" 16 ncı maddesi uyarınca, acil ve özellik arzeden işler için, ilan edilmeksizin yazılı veya sözlü teklif alınmak üzere davet edilen taşeronlar ihaleye katılmaya hak kazanmış sayılır. Bunlar için bu Tebliğdeki puanlama kriterlerini uygulama zorunluluğu yoktur.

            Yeterlik komisyonlarına verilecek evraklar, idare tarafından sıra numaralı ve sayfa sayılı olarak tutanakla teslim alınır, tutanağın bir süreti teslim edene verilir.

            Yeterlik komisyonları, İhaleye katılmaya hak kazanamayanlar için gerekçe göstermek ve bunları kararlarında belirtmek zorundadırlar. Gerekçeye esas belgelerin onaylı örnekleri, ihale işlem dosyasında korunur. İhaleye katılmaya hak kazanamayan isteklinin idareye başvurusu halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle, kendisine 15 gün içerisinde cevap verilir.

            Yeterlik komisyonları, yukarıda belirtilen her kriter için isteklilerin alacağı puanların tespitinde; müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre, yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ettikleri işlerini dikkate alarak aşağıdaki hesap ve değerlendirme usullerine uyarlar.

            a) İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumu: 100 puan

            1- İsteklinin mali gücü: 70

            - Kullanılmamış nakit kredisi .........: 40
              İhale edilecek işin keşif bedelinin %10'u ise          %70'i,
              İhale edilecek işin keşif bedelinin %30 ve fazlası ise %100'ü
              verilir.

            - Kullanılmamış teminat mektubu kredisi: 30
              İhale edilecek işin keşif bedelinin %10'u ise          %70'i,
              İhale edilecek işin keşif bedelinin %30 ve fazlası ise %100'ü

              verilir.

            - Ara değerler (%10 ile %30 arası) için enterpolasyon yapılır.

            Ortak girişimlerde; pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarlarının %50'si toplanarak değerlendirilir.

            Banka referans mektupları, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzası ile onaylanacaktır.

            2- İsteklinin halen taahhüdündeki iş miktarı: 30 puan

            - Elinde iş yoksa veya ihale edilecek işin keşif bedelinin
              altında ise ................................................................................%100'ü
            - İhale edilecek işin keşif bedeli ile %200'ü
              arasında ise ..............................................................................%80'i
            - İhale edilecek işin keşif bedelinin %200'ü ile %300'ü
              arasında ise ..............................................................................%60'ı
            - İhale edilecek işin keşif bedelinin %300'ünden
              fazla ise .....................................................................................%40'ı

            verilir. İsteklinin, (müteahhit veya taşeron olarak) ihale edilecek işin ilk ilan tarihinden önce yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sözleşmesi aktedilmiş, her çeşit yapım işleri dikkate alınır. Yurt dışındaki işler ile yurt içinde özel sektöre taahhüt edilen işler ve süresi sözleşme süresinin 1,5 katını aşan işler dikkate alınmaz.

            İsteklinin elinde kalan iş miktarı, onaylı keşif artışları da dikkate alınarak son hakediş raporları ile belgelendirilir.

            İsteklinin elinde kalan işi, iş ortak girişim olarak yürütülüyor ise bu ortaklıktaki hissesi oranında değerlendirilir.

            İsteklilerin ortak girişim olarak başvuruları halinde:

            - Pilot firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı tam olarak, ortak firmanın halen tek başına elinde kalan iş miktarı ise %70 oranında,

            - Pilot firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktarı hissesi oranında, ortak firmanın halen ortak girişim olarak elinde kalan iş miktarı ise hissesinin %70'i oranında dikkate alınır.

            b) İş deneyimi: 100 puan

            1- İsteklinin yapım işlerinde müteahhit veya taşeron olarak
            faaliyet süresi: 10
            - Faaliyet süresi 0-5 (dahil) yıl ise ..................%60'ı
            - Faaliyet süresi 5-10 (dahil) yıl ise ................%80'i
            - Faaliyet süresi 10 yıldan fazla ise ..............%100'ü

            verilir.

            Faaliyet süresinin başlangıcına esas olan tarih, isteklinin (müteahhit veya taşeron olarak) yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına karşı taahhüt ettiği ilk işin sözleşme tarihidir. Bu tarih, sözleşme, iş bitirme belgesi, hakediş ve benzeri belgelerle belgelendirilir.

            Ortak girişimlerde, pilot firmanın faaliyet süresi esas alınır.

            İsim ve statü değişikliklerinde yeni firma ile değişiklikten önceki firmanın toplam süreleri değerlendirilir.

            Şirketi oluşturan ortaklardan en çok hisseye sahip ortağın, şirketin kuruluş tarihinden önce varsa gerçek kişi olarak faaliyet süresi şirket faaliyet süresinden daha fazla ise değerlendirilir.

            2- Yapmış olduğu benzer işler: 75 puan

            - İsteklinin bitirilen işi yoksa veya ihale edilecek
              işin keşif bedelinin %30'undan küçük ise .................%0
            - İsteklinin, bitirdiği tek bir işin keşif bedeli,
              ihale edilecek işin keşif bedelinin %30'u ise .........%60'ı
            - İsteklinin, bitirdiği tek bir işin keşif bedeli,
              ihale edilecek işin keşif bedelinin %80'ine
              eşit veya daha büyük ise .......................................%100'ü

            verilir. Ara değerler için (%30 ile %80 arasında) enterpolasyon yapılır.

            İsteklinin, son 15 yılda; yurt içinde müteahhit olarak kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre, taşeron olarak kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere), yurt dışında müteahhit veya taşeron olarak yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt ederek bitirdiği işler dikkate alınır.

            Benzer iş, ihale edilecek işin niteliği de göz önünde tutularak idarece ihale şartnamesinde belirlenir, istenirse ilanda da açıklanır.

            İhale edilecek işin %30 undan küçük benzer işler değerlendirmeye alınmaz. İhale edilecek işin %30 una eşit veya daha büyük birden çok benzer işlerin keşif bedelleri toplamının yarısı tek bir iş gibi değerlendirilir.

            Benzer olmayan işlerin keşif bedellerinin yarı değerleri, benzer işler gibi değerlendirilir.

            İsteklinin taahhüdünde bulunan ve cezasız olarak devam eden benzer bir işinin, imalat olarak gerçekleşmesi, ilk keşif bedelinin en az %70'i olması halinde, bitirilen kısmın %90'ı, bitirilmiş iş olarak değerlendirilir.

            Ortak girişimlerde; pilot firmanın tek başına yaptığı işler tam olarak, bu ortak girişimde en az %15 hisseye sahip ortaklardan her birinin tek başına yaptığı işler ise %70 oranında, pilot firmanın ortak girişim olarak yaptığı işler hissesi oranında, bu ortak girişimde en az %15 hisseye sahip ortakların ortak girişim olarak yaptığı işler ise hisselerinin %70'i oranında değerlendirilir. Ortaklık hisse oranı belirtilmemişse, yarısı pilot firmaya diğer yarısı pilot olmayan ortaklara eşit olarak bölünür.

            Anonim şirketlerde ortaklara ait işler hisse oranında, idare meclisi başkan ve üyeleri ile genel müdüre ait işler ise %50 oranında, limited, komandit ve kollektif şirketlerde; ortaklara ait işler hisse oranında, teknik işlerden sorumlu müdüre ait işler ise %50 oranında dikkate alınır.

            Şirketlerde; şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılması halinde, ortak olduğu dönemlerde yapılan işlerin belgelendirilmesi ve ortak işin bitmiş olması şartıyla bu dönemde yapılan işler, hisseleri oranında ortakların şahsi iş bitirmesi olarak değerlendirilir.

            İhaleye çıkarılan iş için istenilen karnenin, grubuna bakılmaksızın üç katından fazla miktarda müteahhitlik karnesi bulunan veya her miktarda karnesi olan isteklilere, bu kritere ayrılan puanın %90'ı verilir. Ancak A grubu karne miktarı üst sınırının %30'unun üzerinde olan işler için, ayrıca isteklinin son 15 yıl içerisinde, ihale edilecek olan işin keşif bedelinin en az %5'i kadar bir veya birden fazla işi bitirmiş olması şartı aranır.

            Bu kritere göre istekli, müteahhitlik karnesinin veya hangi işlerinin değerlendirmeye alınacağını önceden belirleyerek yeterlik komisyonuna yazılı bildirimde bulunur. Müracaat dosyasında yazılı beyanı bulunmadığı takdirde sadece müteahhitlik karnesi değerlendirilir.

            İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. Bu işlere ait belgelerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca onaylanması şarttır.

            Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde ve dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işler, kabul tutanakları, iş bitirme belgesi, kesin hakediş raporu ve benzeri belgelerden biriyle, yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işler ise ilgili belediyeden alınmış "İnşaat Ruhsatı" ve "Yapı Kullanma İzin Belgesi" ile belgelendirilir.

            Herhangi bir şekilde bedelleri belirlenememiş işlerin bedelleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 10/2/2001 tarihli ve 24314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2001 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ"e göre, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve buna ait birim maliyet (BM. TL./m2) dikkate alınarak hesaplanır.

            Bu kriterlerin uygulanmasında işlerin keşif bedelleri, karne katsayısı ile ihale yılına dönüştürülür.

            3- İş durumu ve tutumu: 15 puan
            İsteklinin iş durumu ve tutumu, genel durumuna bağlı olarak, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu kritere ayrılan puanın %0 ile %100'ü arasında bir oranla idarelerce değerlendirilir. Son iki yıl içinde (isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç) sözleşmesini devredenler ile bunların katıldığı ortak girişimlerden devrettikleri tek bir iş için bu kritere ayrılan puanın üçte biri düşülür. Ancak birden fazla iş devredenlere ve son beş yıl içinde sözleşmesi feshedilenlere puan verilmez.

            c) Teknik personel: 100 puan
            İsteklinin merkez teşkilatında en az 6 ay mühendis ve mimar olarak çalışmakta olan;

            - Çekirdek teknik personel yoksa: ................... %0
            - Çekirdek teknik personel 5 veya daha fazla ise: ... %100'ü verilir.
            - Ara değerler için enterpolasyon yapılır.

            Çekirdek teknik personel, A grubu müteahhitlik karnesi gerektiren işler için istenebilir, bunun dışındaki işler için istenmez.

            Çekirdek teknik personelin deneyiminin en az 5 yıl olması şarttır. Deneyim süresi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ile firmadaki çalışma süresi ise Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ilgili birimlerinden alınacak onaylı belgeler ile kanıtlanır. Bu belgelerde, firma adı ve prim ödeme süresinin belirtilmiş olması gerekir.

            Firmaların bu nitelikleri taşıyan sahip ve ortaklarından (limited şirketlerin müdürleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, üyeleri, genel müdürü dışındaki ortakları hariç), o firmada çalıştığına dair belge aranmaz.

            Ortak girişimlerde sadece pilot firmanın çekirdek teknik personeli değerlendirilir.

            İdarelerin, ihale şartnamelerinde zorunlu şart olarak istedikleri "Teknik Personel Taahhütnamesi", bu kriter kapsamında değerlendirilmez. Çekirdek teknik personel aynı zamanda "Teknik Personel Taahhütnamesi"nde yer alamaz.

            d) Ekipman (ana iş makinaları): 100 puan
            İhale şartnamesinde zorunlu şart olarak yer alan "Yapı Araçları Taahhütnamesi"nde, ihale edilecek iş için gerekli olan ve sadece cinsi, miktarı, kapasitesi ve rayiç bedeli belirtilecek olan ekipmanın;

            - Tamamı taahhüt edilerek temin edilecek ise .............. %30'u,
            - Tamamı kendi malı ise bu kritere ayrılan puanın ......... %100'ü
              verilir.

            - Ara değerler için enterpolasyon yapılır.

            Değerlendirmede, ekipmanın rayiç bedelleri esas alınır. İsteklinin ekipman taahhüdü, ihale üzerinde kaldığı takdirde aynen devam edecektir.

            Geçici ithalle getirilmiş veya 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre kiralanmak (Leasing) suretiyle edinilmiş (kira sözleşmesi eklenmek ve işin ilk ilan tarihine kadarki kiralarının ödendiği belgelenmek şartı ile) ekipman da isteklinin kendi malı olarak değerlendirilir.

            Ortak girişimlerde, pilot ve ortak firmalara ait ekipman tam olarak değerlendirilir.

            İstekliler, ekipmandan kendilerine ait olanlarını, demirbaş veya amortisman defterlerinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanağı ile belgelendirirler. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için noter onaylı taahhütname düzenlenir.

            e) Zorunlu şartlar
            - İsteklilerin, ihaleye katılmaya hak kazanabilmeleri için öncelikle idarelerin ilan ve ihale şartnamelerinde belirtilen asgari şartlara sahip olmaları gerekir.

            - İstekli, en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesine sahip olmalıdır. Ortak girişimlerde pilot firmanın müteahhitlik karnesi esas alınır. Ayrıca ortak girişimde bulunan ortakların da grubuna bakılmaksızın ihale edilecek işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmaları zorunludur. Müteahhitlik karnelerinin aslı ibraz edilmek suretiyle örneği idareye verilir.

            Ortak girişimlerde pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.

            - İstekli, 2001 yılında bir defaya mahsus olmak üzere vergi borcu bulunmadığını belgelendirir. Bunun için, 1995 yılından sonra kurulan firmalarda, kurulduğu yıldan başlamak üzere, 1995 - 1999 yıllarına ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge ibraz edilecektir.

            - Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin, işin keşif bedelinin %10'undan az olmaması gerekir.

            - Bu Tebliğin uygulamasında; istekliler, kendilerinden istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini idareye verirler. Ancak bu belgelerden müteahhitlik karnesi, gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge ile yapmış olduğu benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde aranılan belge asıllarının idareye ibrazı zorunludur. Belge asılları, okunaklı fotokopilerine "Aslı idarece görülmüştür" şerhi düşüldükten sonra iade edilir. Noter onaylı belgelerden sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar dikkate alınmaz. Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 83, 84 ve 85 inci maddeleri hükümleri ile genel hükümlere göre işlem yapılır.

            Uygun teklifin seçilmesi
            Madde 4- İhaleye katılmaya hak kazanan isteklilere ait geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması alınarak bu ortalamaya (10) eklenmek suretiyle azami indirim oranı, (5) çıkartılmak suretiyle asgari indirim oranı bulunur.

            Azami ve asgari indirim oranları dışında kalan teklifler değerlendirme dışı tutularak kalan teklifler, isteklinin yeterlik puanı ile çarpılır.

            Bu çarpım sonucunda itibari indirim oranı en yüksek olan isteklinin teklifi, "Uygun Bedel" kabul edilir.

            Aritmetik ortalama sonunda, azami ve asgari indirim oranları arasında teklif kalmadığı takdirde, azami indirim oranına üstten en yakın teklif, "Uygun Bedel" kabul edilir.

            Azami ve asgari indirim oranları arasında tek bir teklif kaldığı takdirde, bu teklif "Uygun Bedel" kabul edilir.

            Hesaplanan itibari indirim oranlarının eşit olması halinde, bu tekliflerden indirim oranı en yüksek olan teklif, "Uygun Bedel" kabul edilir. Bunların da eşit olması ve belli istekliler arasında yapılacak ihalede tekliflerin eşit çıkması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 42 nci maddesine göre işlem yapılır. İtibari indirim oranlarının hesabında işlemler, virgülden sonra en çok üç basamak yürütülür.

            Belli istekliler arasında ve emanet işlerde yapılacak ihalelerde:

            Ön seçim yapılarak, bu Tebliğ kriterlerine göre veya değişik kriterlerle puanlama yapıldığı takdirde, "Uygun Bedel"in belirlenmesinde bu madde hükümleri uygulanır.

            İlgili veya bağlı bulunulan bakanın takdir ve onayı ile veya emanet işlerde yazılı ve sözlü teklif almak üzere ihaleye davet edilen ve puanlama yapılmayan isteklilere ait tekliflerden en yüksek indirim oranını içeren teklif "Uygun Bedel" kabul edilir.

            Açıklama
            Madde 5- Bu Tebliğ'in uygulanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca gerektiğinde yapılacak açıklamalara uyulur.

            İdareler, ihale şartnamelerinde, bu Tebliğ'de öngörülen şartları aşmamak, rekabeti ve katılımı engellememek kaydıyla başka belgeler de isteyebilir.

            Yürürlükten kaldırılan mevzuat
            Madde 6- Bu konuda daha önce 24/2/2000 tarihli ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ ile ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Yürürlükten kaldırılan Tebliğ ile eklerine göre ihale edileceği ilan edilmiş veya teklifleri istenmiş işler için ilgili Tebliğ ve eklerin hükümleri uygulanır.

            Bir önceki Tebliğ hükümleri uyarınca verilen yasaklama kararlarına ilgili Tebliğ hükümleri uygulanır.

            Yürürlük
            Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.