temizlik  
Resmi Gazete: 06.04.1983  Sayı: 18010 (Asıl) 
 Bayındırlık Bakanlığı'ndan:

"YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ, KOORDİNASYONU VE DENETİMİNE AİT" 19.01.1983 TARİH VE 83/5987 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI'NA İLİŞKİN TEBLİĞ. (83/1)
 


            AMAÇ:
           Madde 1 - Yurt dışında; İnşaat, Tesisat, Montaj, Mühendislik, Proje, Müşavirlik, İşletme, Bakım ve Onarım gibi hizmetler yapan ve yapacak olan firmaların "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" almaları esastır. Buna ilişkin talepler, bu tebliğ esaslarına göre incelenir ve sonuçlandırılır.

           İş bu tebliğ esasları çerçevesinde "Firma" tabiri, gerçek ve tüzel kişileri ve/veya bunların teşkil edeceği grupları ifade eder.

           BAŞVURU:
           Madde 2 - Firmalar, bu konuda, dilekçelerine Ek-1 deki bilgi ve belgeleri ekleyerek "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu Başkanlığı" adına Bayındırlık Bakanlığı'na başvururlar.

           İNCELEME:
           Madde 3 - Firmaların, "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" talepleri; "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"nca teşkil ve görevlendirilen ve Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye, Bayındırlık, Sanayi ve Teknoloji, İmar ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının üst düzeyde ve yetkili birer temsilcisi ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret
Borsaları Birliğinin yetkili meslek grubu müşavir temsilcisinden oluşan "Değerlendirme Komitesi"tarafından incelenir.

           KARAR:
           Madde 4 - "Değerlendirme Komitesi" sözü edilen bilgi ve belgeleri; gerekiyorsa firmanın müteahhitlik karnesine ve gizli siciline ilişkin bilgileri, yurt içinde ve yurt dışında bitirdiği ve yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını, taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü, mali, idari, teknik ve iş kapasitesini inceleyerek " Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" verilip verilmeyeceğini karara bağlar. Verilen kararlar Kurul adına Kurul Başkanının onayı ile kesinlik kazanır.

           "Değerlendirme Komitesi"nce karara bağlanamayanlar ile karara bağlandığı halde Kurul Başkanı tarafından bir kez de "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"nda incelenmesinde lüzum ve yarar görülen "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" ile ilgili talepler, Kurul kararı ile kesinlik kazanır. 

            Madde 5 - Diğer şartları tamam ve yerine getirmiş olsa dahi, 
            a. Kanunlarda yazılı ceza hükümleri ile ihalelere katılmaları süreli veya süresiz olarak hükmen yasaklanmış olan,

           b. "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"na verilen bilgi ve belgelerin "Değerlendirme Komitesi"nce yapılan incelenmesi sırasında veya daha sonra gerçek dışı olduğu anlaşılan, Firmalara, hiç bir surette "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" verilmez, verilmiş olanlar da iptal edilir.

           Madde 6 - "Değerlendirme Komitesi" Bayındırlık Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, haftada en az bir defa olmak üzere asgari dört üyenin katılmasıyla toplanır. Başkan ve üyelerin kabul veya red şeklinde oy kullanmaları zorunludur.

           Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Verilen kararlar gerekçeleri ile tutanağa geçirilerek oylamaya katılanlarca imzalanır. Alınan kararlara karşı oy kullananlar gerekçesini tutanağa eklerler.

           GEÇERLİLİK:
           Madde 7 - "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" verildiği tarihten itibaren 3 yıl için geçerlidir. Bu süre içinde yapılacak değer artırıcı talepler nazarı dikkate alınır.

           BAŞVURU SÜRESİ VE GEÇİCİ BELGE: 
           Madde 8 - 3/9/1980 tarih ve 80/1 sayılı tebliğ esaslarına göre; "Teknik Yeterlik Belgesi" almış olan Türk firmaları da bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"na müracaat etmek zorundadırlar. "Değerlendirme Komitesi"nce yapılacak inceleme sonucunda,ilgili Bakanlıklarca verilmiş bulunan, eski Teknik Yeterlik Belgeleri; "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" olarak yenilenir veya iptal edilir. 6 aylık süre içinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"na müracaat etmeyen firmaların Teknik Yeterlik Belgeleri geçersiz sayılır. Bu sürenin bitiminden sonra müracaatta bulunmaları halinde bu müracaatları incelenerek "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" verilip verilemeyeceği kararlaştırılır.

           "Değerlendirme Komitesi"nce "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" alamayacağına karar verilen veya alacağı belge tavan sınırı, yapmakta olduğu iş değerinin dünunda (altında) kalan ve fakat taahhütleri altında yurt dışında işi olan firmalara "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Yüksek Kurulu"na bilgi vermek kaydı ile, sadece taahhütleri altındaki bu iş veya işlerin bitim tarihine
kadar geçerli olmak ve "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" yerine geçmek üzere Kurul Başkanı'nın imzası ile bir "Geçici Belge" verilir.

          "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi"ne veya "Geçici Belge" ye sahip olmayan firmaların yurt dışı taahhütleriyle ilgili dövizi natık teminat mektubu işlemleri yapılmaz

           BELGE TAVAN SINIRI:
           Madde 9 - Bu tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra firmalarca, yurt dışında alınacak işlerin toplamı "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi"nde tesbit ve tarif edilen sınırlar içinde olması gereklidir. "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi"nin tavan sınırı, Ek.2 deki kıstaslar çerçevesinde "Değerlendirme Komitesi"nce ABD doları üzerinden saptanır.

           TEMİNAT MEKTUBU TAVAN SINIRI:
           Madde 10 - "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" sınırları içine girmeyen taahhüt işleri için Maliye Bakanlığı'nca dövizi natık teminat mektubu izni verilmez. Ancak bu belgede gösterilen sınırı aşan taleplerden; % 10'a kadar olanlar Maliye Bakanlığı'nca doğrudan, % 10-20 arasında olanlar "Değerlendirme Komitesi"nce, % 20 nin üzerindekiler de "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri
Yüksek Kurulu"nca incelenerek karara bağlanır.

           "YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ" GRUPLARI:
           Madde 11 - "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

           11.1. Yapı, Tesis, Bakım-Onarım İşleri,
           11.2. Sınai ve Teknolojik İmalat, tesisat ve montaj işleri,
           11.3. Proje-Mühendislik-Müşavirlik işleri,
           11.4. İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame işleri,

           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:
           Madde 12 - "Yurt Dışında İnşaat ve Mühendislik Hizmetleri yapacak Türk Firmalarının Faaliyetlerinin Desteklenmesi ve Geliştirilmesine Ait" 4/5/1980 tarih ve 8/811 sayılı Kararnameye istinaden 3/9/1980 tarihinde uygulamaya konulan 80/1 sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

           YÜRÜRLÜK:
           Madde 13 - Bu tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

EK:1
YURT DIŞINDA MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAK İSTEYECEK
TÜRK FİRMALARINDAN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

            1. Firma Adı ve Ticaret Unvanı:

            2.Ortakları (Adları, hisse nisbetleri, biyografileri, başka bir kuruluş ise;bu kuruluşun sermayesi, 
               ortakları,  iştigal konusu belirtilmek kaydıyla):

            3. Merkez Adresi, telefon ve teleks numaraları;

            4. Merkez Teşkilatı (Organizasyon ve kilit idareci elemanların biyografisi eklenmek suretiyle):

            5. Önemli ihtisas ve faaliyet sahaları:

            6. Tasdikli son üç yıllık bilançosu, kâr-zarar hesabı ve son üç yılda ödediği gelir veya kurumlar 
                 vergisi:                 (makbuz suretiyle ibraz edilmek kaydıyla):

            7. Dahil olduğu firmalar grubu (gruptaki firmaların adları, belirtilmek ve grubun son üç yıllık 
                konsolide bilançosu eklenmek suretiyle):

            8. Yapı, Tesis, Bakım-Onarım, 
            - Sınai ve Teknolojik imalat, tesisat ve montaj,
            - Proje- Mühendislik-Müşavirlik,
            - İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame işleri, Konularındaki iştirakleri;
              (İştirak nisbeti, iştirak ettiği kuruluşların sermayesi, ortakları, iştigal konusu):

            9. Çalıştığı Yurt içi Bankalar ( adları, bankalar nezdindeki nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri ile 
                 kullanılan kredi tutarları, bankaların referans mektupları,varsa şahıs kredileri):

            10. Yurt Dışında faaliyette bulunmak istediği ve ihtisası dahilinde olan alanlar (tercih sırasına 
                   göre yazılması kaydıyla):

            11. Yurt Dışında kurduğu veya katıldığı ortaklıklar (Adları, Ortakların adları,adresleri, telefon ve 
                   teleks numaraları, sermayeleri, kilit personelleri ve biyografileri belirtilmek kaydıyla):

            12. Yurtdışı Şube, büro ve temsilciliklerin adresleri, telefon ve teleks numaraları:

            13. Bünyesinde bulundurduğu proje-mühendislik-müşavirlik firması (Adı, iştigal sahası, teknik 
                  elemanların kısa biyografisi ve bu firmanın bitirdiği veya devam ettirmekte olduğu 
                   taahhütleri belirtmek kaydıyla):

            14. Yurt dışı bankalardaki; teminat akreditif ve nakit kredileri (Banka adı,kredi limitleri ve 
                   kullandığı kredi miktarları belirtilmek kaydıyla):

            15. Türkiye'den Yurt Dışı Şantiyeleri için yapılan ihracat tutarları (Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile 
                   inşaat malzeme, makina ve teçhizatın nevi, miktarı, TL. ve ABD dolar cinsinden değeri):

            16. Yurt Dışından yıllar itibariyle transfer ettiği döviz tutarı (İşçi aylıklarından kesilen % 30 lar, 
                   kâr, amortisman, merkez genel giderleri karşılığı v.b. gibi ayırım yapılmak ve döviz transferi 
                   belgeleri eklenmek kaydıyla):

            17. Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış şirket ana statüsü ve varsa tadilleri:

            18. Kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası hal-i faaliyet belgesi:

            19. Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi fotokopisi:

            20. Sanayici firmalar için kapasite raporu:

            21. Yurt Dışında halen mevcut bir işi yoksa faaliyetlerini açıklayıcı rapor:

            22. Değerlendirme komitesince istenecek diğer bilgi ve belgeler:

                                                                                                                Firma Yetkilisinin
                                                                                                                  Adı ve Soyadı
                                                                                                                 (Kaşe ve İmza)
                                                                                                                      .../.../198..

                                                  YURT İÇİNDE BİTİRİLEN İŞLER       ÖRNEK 1.A.
 

İşin Adı İşveren İdare İlk keşif bedeli Son keşif bedeli Sözleşme tarihi Bitim tarihi Geçici kabul tarihi

 
 
 
 
 
 

 

                                         Tasdikli İş Bitirme Belgeleri                          Firma Yetkilisi
                                         ve fotokopiler eklenecektir.                              Adı Soyadı
                                                                                                                    Kaşe ve imza
                                                                                                                      /  / 198
 

                                                  YURT DIŞINDA BİTİRİLEN İŞLER       ÖRNEK 1.B.
 

İşin Adı İşveren İdare İlk keşif bedeli Son keşif bedeli Sözleşme tarihi Bitim tarihi Geçici kabul tarihi

 
 
 
 
 
 

 

                                         Tasdikli İş Bitirme Belgeleri                          Firma Yetkilisi
                                         ve fotokopiler eklenecektir.                              Adı Soyadı
                                                                                                                  Kaşe ve imza
                                                                                                                          /  / 198

ÖRNEK: 1 C

            Sınai ve Teknolojik İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri yapacaklar için Yurtiçi ve Yurtdışı 
            gerçekleştirilen iş tutarlarının değerlendirilmesine esas alınacak diğer belgelere ilave edilecek 
             belgeler:

               a- Yurt içinde yapılan işler için:
               a 1- Mamul ve malzeme satışlarına ait faturalar veya üretim kayıtları.

               a 2- Sınai-Teknolojik, Taahhüt, Mühendislik, Müşavirlik hizmetlerinde ait belgeler,

               a 3- Diğer gelirlere ait belgeler (Komisyon v.b.)

               b- Yurt dışında yapılan işler için:
               b 1- Hammadde, yarı mamul ve mamul satışlarına ait belgeler,

               b 2- Sınai-Teknolojik Taahhüt, Mühendislik, Müşavirlik, hizmetlerine ait belgeler 
                      (Montaj,İşletme,Bakım,Onarım,Eğitim,Servis dahil)

               b 3- Diğer gelirlere ait belgeler (Royalty,Komisyon v.b.)
 

               Not: Tasdikli belge ve Fotokopiler eklenecektir.

ÖRNEK:2A
YURT DIŞINDA HALEN DEVAM EDEN İŞLER
(Her ihale konusu için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

Adı
Yeri
Taahhüt Şekli
Taahhüdün Konusu
(Liman, yol, bina v.s.)
Taahhüt konusu bina ise a) Ünite Adedi
b) Kaç merkezde toplandığı
c) Her merkezdeki ünite adedi
d) Taahhüt edilen işin toplamı m²si:
Sözleşme tarihi
İşyeri teslim tarihi
İşe başlama tarihi
İşin sözleşmesine göre ikmal tarihi
İş programına göre gecikme varsa sebebi
Gecikmeden dolayı cezaya girip girmediği
İşin fiziki gerçekleşme durumu %'si
Cezalı fesih durumu olup olmadığı
Bu taahhüt için çalıştırılan teknik Teknik Eleman İdari İşçi ve idari personel ile işçi sayısı
(Organizasyon şeması eklenecek)

                                                Konularla ilgili tasdikli                              Firma Yetkilisi
                                                belgeler ve fotokopiler                                 Adı Soyadı
                                                eklenecektir.                                           Kaşe ve İmza
                                                                                                                         /  / 198
 
 

ÖRNEK:2B
YURT İÇİNDE HALEN DEVAM EDEN İŞLER
(Her ihale konusu için ayrı ayrı doldurulacaktır.)

Adı
Yeri
Taahhüt Şekli
Taahhüdün Konusu
(Liman, yol, bina v.s.)
Taahhüt konusu bina ise a) Ünite Adedi
b) Kaç merkezde toplandığı
c) Her merkezdeki ünite adedi
d) Taahhüt edilen işin toplamı m²si:
Sözleşme tarihi
İşyeri teslim tarihi
İşe başlama tarihi
İşin sözleşmesine göre ikmal tarihi
İş programına göre gecikme varsa sebebi
Gecikmeden dolayı cezaya girip girmediği
İşin fiziki gerçekleşme durumu %'si
Cezalı fesih durumu olup olmadığı
Bu taahhüt için çalıştırılan teknik Teknik Eleman İdari İşçi ve idari personel ile işçi sayısı
(Organizasyon şeması eklenecek)

                                                    Konularla ilgili tasdikli                              Firma Yetkilisi
                                                    belgeler ve fotokopiler                                 Adı Soyadı
                                                    eklenecektir.                                           Kaşe ve İmza
                                                                                                                          /  / 198

ÖRNEK : 3A
SAHİBİ OLDUĞU YURTİÇİ MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ
(Geçici Kabul suretiyle yurda getirilenler dahil)

Makina ve Teçhizatın Cinsi ve Çeşidi  Adedi Yaşı Kapasitesi Hali Hazır Durumu  Beyandaki Makina ve Teçhizatın Sahibi olduğunukanıtlayanbelgeler 

 
 
 
 
 

 

                                                      Fatura asılları ve fotokopileri eklenecektir.         Firma Yetkilisi
                                                                                                                                       Adı Soyadı
                                                                                                                                    Kaşe ve imza
                                                                                                                                           /  / 198
 


ÖRNEK:3B
SAHİBİ OLDUĞU YURTDIŞI MAKİNA VE TEÇHİZAT LİSTESİ


Makina ve Teçhizatın Cinsi ve Çeşidi  Adedi Yaşı Kapasitesi Hali Hazır Durumu  Beyandaki Makina ve Teçhizatın Sahibi olduğunukanıtlayanbelgeler 

 
 
 
 
 

 

                                                        Fatura asılları ve fotokopileri eklenecektir.         Firma Yetkilisi
                                                                                                                                         Adı Soyadı
                                                                                                                                        Kaşe ve imza
                                                                                                                                            /  / 198
 


YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGELERİNİN TASNİFİ
VE TAVAN SINIRLARININ TESBİTİNE AİT ESASLAR

            Yurt Dışında iş yapacak firmalardan; ihtisas ve faaliyet sahaları, firmanın Yurt içinde ve Yurt 
            dışında bitirdiği veya devam ettirmekte olduğu işlerdeki tutum ve başarısı gözönüne alınarak, 
            uygun görülenlere;

               - Yapı, Tesis, Bakım-Onarım işleri,

               - Sınai ve Teknolojik imalat, Tesisat ve Montaj işleri,

               - Proje- Mühendislik- Müşavirlik işleri,

               - İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame işleri,

            Gruplarında "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" verilip, bu belgede, firmaların Yurt dışında taahhüt 
            edebilecekleri işlerin toplam tavan sınırı miktarı ABD doları üzerinden gösterilir.

            Tavan tesbiti değerlendirmesine ait esaslar aşağıda gösterilmiştir;
               I- Yapı, Tesis, Bakım-Onarım işleri;
               a) Yurt içi müteahhitlik karnesini iş bitirme belgelerine istinaden almış
                   olanlar için;

               a.1.) Yurt içi bitirme belgelerinin toplam değeri müracaat yılı fiyatlarına
                        tahvil edilmek ve o yılın ilk günündeki ABD dolar karşılığının 5 katı alınmak,

               a.2.) Yurt dışı iş bitirme belgelerinin ABD dolar karşılığının 2 katı alınmak,

               a.3.) Yurt içinde ve Yurt dışında devam eden işlerden kısmi teslim veya işletmeye alma 
                        tecrübelerinin yapıldığını resmen tevsik eden belgelerdeki değerler a.1 ve a.2 deki 
                        esaslar ve katsayılar alınmak,  ve a1, a2, a3 toplanmak suretiyle değerlendirilir.

           b) Yurt içi müteahhitlik karnesini iş bitirme ile birlikte iş denetim ve/veya yönetim belgelerine 
                istinaden almış olanlar için:

               b.1.) Yurt içi iş bitirme belgelerinin toplam değeri müracaat yılı fiyatlarına tahvil edilmek ve o 
                        yılın ilk günündeki ABD dolar karşılığının 5 katı alınmak,

               b.2.) Yurt dışı iş bitirme belgelerinin ABD dolar karşılığının 2 katı alınmak,

               b.3.) Yurt içinde ve Yurt dışında devam eden işlerden kısmi teslim veya işletmeye alma 
                        tecrübelerinin yapıldığını resmen tevsik eden belgelerdeki değerler b.1 ve b.2 deki 
                        esaslar ve katsayılar alınmak,

               b.4.) İş denetim ve/veya yönetim belgelerinden Yurt içi müteahhitlik karnesine esas olan 
                        belge tutarının % 25'i alınmak ve müracaat yılının ilk günündeki ABD dolar karşılığı 50 
                        milyon dolar tavanını geçmemek, kaydıyla, ve b1, b2, b3, b4 toplanmak suretiyle 
                        değerlendirilir.

           c) Yurt içi müteahhitlik karnesini sadece iş denetim ve/veya yönetim belgelerinden dolayı almış 
               olanlar için;

            İş denetim ve/veya yönetim belgelerinden Yurt içi müteahhitlik karnesine esas olan belge 
            tutarının % 10'u alınmak ve müracaat yılının ilk günündeki dolar karşılığı 25 Milyon dolar tavanını 
            geçmemek kaydıyla değerlendirilir.

            II- Sınai ve Teknolojik imalat, Tesisat ve Montaj işleri.
            Yurt dışı Müteahhitlik Belgesi için tavan değeri; Ek 1'de belirtilen bilgi ve belgelerin 
            değerlendirilmesi suretiyle son beş yılda gerçekleştirilen Yurt içi iş tutarlarının müracaat yılı 
            fiyatlarına tahvil edilen ve o yılın ilk günündeki ABD dolar karşılığının 5 katı ile Yurt Dışı  
            gerçekleştirilen iş tutarlarının ABD dolar karşılığının 2 katının toplamı olarak hesaplanır.

            Yukarıda I. ve II. gruplarda belirtilen esaslara göre bulunan tavan sınırları 500 milyon ABD 
            dolarını geçen firmalara tavan miktarı sınırsız "Yurt  Dışı Müteahhitlik Belgesi" düzenlenir.

            III- Proje-Mühendislik-Müşavirlik İşleri: 
            Ek:1'deki bilgi ve belgelerden bu işlerle ilgili olanları ile meslek odalarından alınan ve hâl-i 
            faaliyette olduğunu gösterir belgeler gözönüne alınarak uygun görülenlere 
            "Proje-Mühendislik-Müşavirlik" işleri için "Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi" 
            düzenlenir.

            IV- İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame işleri:
            Ek 1.deki ve varsa bu konudaki ilave bilgi ve belgeleri olan firmalara bu bilgi ve belgeleri 
            gözönüne alınarak uygun görülenlere "İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame işleri" için "Yurt Dışı 
            Müteahhitlik Belgesi" düzenlenir.

            V (84/2 Sıra No.lu Tebliğ ile ek R.G. 6.3.1984/18333)- Ortak Hükümler;
            a-) İş bitirme belgelerine istinaden alınmış Yurt içi Müteahhitlik Karnelerini Şirketleşmek 
                 amacıyla kendisinin kurduğu veya başkalarınca kurulan şirkete ortak sıfatıyla devreden 
                 kişilerin iş bitirme belgeleri, yalnız bir firma için değerlendirilir.

            b-) Yapılan değerlendirmeler sonucunda tavan sınırı,

             b.1- I. Grupta yer alan işler için 10 milyon ABD Dolarının altında kalan müteahhitlere,
             b.2- II. Grupta yer alan işler için 4 milyon ABD Dolarının altında kalan müteahhitlere,
             b.3- IV. Grupta yer alan işler için 1 Milyon ABD Dolarının altında kalan müteahhitlere, 
            Yurt dışı müteahhitlik belgesi verilmez.

           c-) Yurt dışı deneyimi olmayan firmalara verilecek Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi tutarı 400 
                 milyon ABD dolarını geçemez.

           d-) Madde 11'de belirtilen Gruplarda toplanan iş türlerinde özellik arzeden durumlarda ihalelere 
                girebilmek üzere firmaların, ortaklık (Joint-Venture), Konsorsiyum, Özel Ortaklık ve benzeri 
                girişimleri için yapılacak başvurular, o olayın kendi şartları gözönüne alınarak 
                "Değerlendirme Komitesi"nce incelenir ve Kurul'ca karara bağlanır.