temizlik  
Resmi Gazete: 19.08.1983  Sayı: 18140 (Asıl) 
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri 
Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndan:

"YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ, KOORDİNASYONU VE DENETİMİNE AİT" 19.01.1983 TARİH VE 83/5987 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI'NA İLİŞKİN TEBLİĞ. (83/5)
 


            Madde 1 - Yurt dışı inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje-müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler ifa eden Türk firmaları, 11/1/1979 tarih ve 1 No.lu Tebliğin 10. maddesi uyarınca transfer etmek zorunda oldukları amortismanlar, kârlar ve merkez genel gider payları ile 11/4/1979 tarih, 2 No.lu ve 9/8/1979 tarih, 3 No.lu Tebliğ hükümlerine göre yurt dışında üstlendikleri işlerde çalıştırdıkları Türk işçilerinin aylık gelirlerinden yapacakları zorunlu transferlerle ilgili olarak, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bilgi vereceklerdir.

            Madde 2 - Yurt dışında iş üstlenmiş Türk firmaları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yukarıda belirtilen Tebliğler hükümlerine göre, Türkiye'ye transfer etmek zorunda oldukları;

            a) Amortismanlar, kârlar ve merkez genel giderlerinden dışardaki işe verilen hisse payları hakkında Ek I, II ve III deki örneklere uygun olarak düzenleyecekleri tabloları birer nüsha olarak Maliye Bakanlığı'na,

            b) İşçi ücretleri hakkında Ek IV'deki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri tabloları birer nüsha olarak Maliye Bakanlığı ve T.C.Merkez Bankası'na,

            31/12/1983 tarihine kadar göndereceklerdir.

            Madde 3 - Türkiye'ye yapılması gereken transferlerde herhangi bir nedenle aksama varsa nedenleri ayrıntılı olarak belirtilecektir.

          Madde 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

         EK : I

FİRMA ADI
Ülke İşin Adı İşin Alındığı Tarih  Kullanulan Makinaların Toplam Değeri Ayrılması Gereken Amortisman Tutarı
 ---------------
Yıl   -Miktar
Transfer Edilen Amortisman Mikratı Açıklama

 
 
 
 
 
 
 
Genel Toplam

         EK : II

FİRMA ADI
Ülke
 
İşin Adı
 
Merkez Genel Gider İşe Verilen Hisse Payları Merkez Genel Gider Payı Kar Getirilen Döviz Miktarı Transfer Edildiği Tarih Açıklama

 


 
 
 
 
 
 
 
Genel Toplam

         EK : III

FİRMA ADI
Ülke
 
İşin Adı
 
Geçici Kabul Tarihi  Kesin Kabul Tarihi  Kar
 
Getirilen Kar
 
Tarih
 
Açıklama

 
 
 
 
 
 
 
Genel Toplam

         EK : IV

FİRMA ADI
Ay Çalışan İşçi Sayısı Ödenen Toplam Ücret Ücretlerden Kesilen Zorunlu Tasarruf Miktarı Kesilenlerden Transfer Edilen Miktar Kesildiği Halde Transfer Edilemeyen Miktar

 
 
 
 
 
 
 
Genel Toplam

         EK : IV (Yan Bölüm)

FİRMA ADI
T.C. Merkez Bankası Kanalıyla Ticari Banka Kanalıyla 
 
Zorunlu Trans.
Kar. Tür.Bd. 
 TL.
 
Açıklama
Tarih  Miktar Tarih Miktar