Belediye İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.11.1999 Cumartesi Sayı:23889
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından;
 
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Tebliği (Tebliğ No:
SGM-99/14) 
 
 
            2/7/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'ın uygulama usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

            I- YÖNETMELİK GEREĞİ UYGULAMA
            a) 1/8/2000 yılına kadar yapılacak uygulamalar:
            1/8/2000 tarihinden önce Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İmalat Yeterlilik ve Karayolu Uygunluk Belgesi için müracaatı yapılan araç "Mevcut Araç'tır. Mevcut araçlarla ilgili uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

            1) Firmalar, İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'ın geçici 3 üncü maddesine göre hazırladıkları dosyayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğüne verirler.

            2) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'ın 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen Tanıtım Dosyalarına uygun olarak, Bakanlık tarafından firmaya "TİP ONAYI BELGESİ" verilir.

            3) 1/8/2000 tarihinden önce ayrı ayrı belgelendirilen aynı marka ve tipin değişik varyant ve versiyonları için İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'a göre tek bir "Tip Onayı Belgesi" verilir.

            4) "Tip Onayı Belgesi" alındıktan sonra aynı marka ve tip iki veya üç tekerlekli motorlu araçların yeni varyant ve versiyonları, kapsam genişletilmesi içinde değerlendirilir. Bu durumda yeni Tip Onayı Belgesi alınmasına ihtiyaç yoktur.

            5) Firmalar, ürettikleri iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için Tip Onayı Belgesi aldıktan sonra Yönetmeliğin IV numaralı ekinde yer alan "Uygunluk Belgesi"nin bir suretini satışa sundukları her araçla birlikte tüketiciye verirler. (Uygunluk Belgesi: İmalat Yeterlilik Belgesi Sureti ile Muayene, Kontrol ve Karayolu Uygunluk Belgesi "Teknik Belge" yerine geçer.)

            6) Firmalar; aksamlara ve ayrı teknik ünitelere dair yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini müteakip, bu yönetmelikler ile ilgili Onay Belgelerini almak ve dosyalarına eklemekle yükümlüdür. Süresi içinde bu belgeleri tamamlanmayan araçların "Tip Onayı Belgeleri" Bakanlıkça geri alınır.

            7) Firmalar; mevcut Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları ve/veya Avrupa Birliği (AB) direktiflerine göre alınan aksamlara ve ayrı teknik ünitelere ait Onay Belgelerini dosyalarına ekleyebilirler. Bunlarla ilgili herhangi bir yönetmelik yürürlüğe girdiğinde, geçerliliği devam eden belgeler kabul edilir. AB resmi dillerinden birisi ile yazılmış olan belgeler aynen, diğerleri ise noter tasdikli tercümeleri ile birlikte kabul edilebilir.

            8) İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'a göre belgelendirilmiş araçlar için daha sonra yapılan kapsam genişletmeleri ve ilavelerinde sadece dosyasında mevcut aksam ve ayrı teknik ünite onay belgelerindeki değişiklikler dikkate alınır.

            9) 1/8/2000 tarihinden itibaren "İmalat Yeterlilik Belgesi Suretleri" kayıt ve tescil işlemlerinde aranmayacaktır.

            b) 1/8/2000 tarihinden sonra yapılacak uygulamalar:
            1/8/2000 tarihinden sonra müracaatı yapılan araçlar "Yeni Araç" olarak işlem görecektir. Firmalar, bir dilekçe ekinde aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğüne başvururlar.

            Aksamlar ve ayrı teknik üniteler ile ilgili Bakanlıkça yürürlüğe konulan Yönetmelikler de göz önüne alınarak, İki veya Üç Tekerlekli Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (92/61/AT)'ın 5 inci maddesine göre hazırlanmış dosya Sanayi Genel Müdürlüğüne verilir.

            II- İTHAL İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARDA UYGULAMA
            a) İthal edilen iki veya üç tekerlekli motorlu araçlarda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Bakım, Onarım ve Servis Garantisi Yeterlilik Belgesi ile bu Tebliğin 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen prosedür uygulanır. Bakanlık, üretici firmanın kalite güvence sisteminin uygunluğuna da belgeler üzerinden, ithalat yapılan ülkenin yetkili merciinden sorarak veya bizzat yerinde inceleyerek karar verebilir.

            b) Bedelsiz ithalat veya münferit araç ithalatlarında yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

            III- TADİLAT
            a) Tip Onayı Belgesi almış iki veya üç tekerlekli motorlu araçlar ile trafiğe çıkmış, kayıt ve tescili yapılmış araçlar üzerinde yapılmış değişiklikler tadilat kapsamındadır.

            b) Tadilat ile ilgili olarak Makina Mühendisleri Odasına Müracaat edilir.

            c) Tadilatı yapılacak aracın tadilatla ilgili aksam veya ayrı teknik ünite "E" ve/veya "e" belgeli ise, belgelerinde o araca uygulanabileceği belirtilmiş ve montaj talimatı varsa, sadece montajı yapan firma teknik sorumlusunun uygunluk beyanı ile işlem tamamlanır.

            d) Tadilatlarda Makina Mühendisleri Odası; yol emniyeti, araç güvenliği ve çevreye zararları nedeni ile uygun görmediği araçları, bedeli tadilatı yapan tarafından karşılanmak üzere teknik hizmetler kuruluşlarına inceletebilir.

            IV- YETKİLİ TEKNİK SORUMLULAR İLE İLGİLİ UYGULAMA
            a) İki veya üç tekerlekli motorlu araçlar için Makina Mühendisleri Odası şubelerinden yetki almış mühendisler "Teknik Sorumlu" olarak görevlendirilir.

            b) Aksam ve ayrı teknik ünite için konusuna uygun ilgili mühendis odasına kayıtlı, firmada fiilen çalışan veya firma ile sözleşmesi olan mühendisler Teknik Sorumlu olabilirler. Konuyla ilgili yönetmelik yayımlandığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Motorlu Araçlar Teknik Komitesi" hangi branştaki mühendislerin o yönetmelik için Teknik Sorumlu olabileceğini tespit eder.

            c) Firmalar birden fazla Teknik Sorumlu belirleyebilir ve bu sorumluları gerektiğinde değiştirebilir. Değişiklikleri iki ay içerisinde Bakanlığa bildirmek zorundadır.

            d) Teknik Sorumlular; aksam ve ayrı teknik üniteler için de yetkilidirler.

            V- DİĞER HUSUSLAR
            a) Aksam ve ayrı teknik ünitelere ilişkin bir yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra yeni müracaatlarda söz konusu yönetmeliğe uyulacaktır. Eski belgeler ise iki yıl içinde değiştirilmelidir. Aksi halde verilen belgeler geri alınır.

            b) Tip Onayı Belgesi" olan araçların trafiğe kayıt ve tescilleri bu belgeye uygun olarak ilgili firma tarafından düzenlenen "Uygunluk Belgesi" ile yapılır.

            c) Tip Onayı Belgesini haiz araçları imal veya ithal eden firmalar tarafından müşterilerine verilmek üzere düzenlenen uygunluk belgeleri hakkında Bakanlık gerektiğinde ilgili firmalardan bilgi alır.

            VI- YÜRÜRLÜK
            Bu Tebliğ 2/1/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            VII- YÜRÜTME
            Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.