Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 10.10.2003  Sayı: 25255 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:  

 

Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 8)

 

 

Bilindiği üzere, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde 4842 sayılı Kanunun 36/8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle, vergi iade dönemlerini bir aydan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye ve vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu hükmün verdiği yetkiye istinaden çıkartılan ve 20.8.2003 tarih ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliği ile 1.7.2003 tarihinden itibaren, sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine üçer aylık dönemler halinde yapılmakta olan vergi iadesinin yıllık dönem esasına göre yapılması, ancak vergi iade bildirimi vermeden, daha sonra hesaplanacak vergi iade tutarlarından mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler halinde elde ettikleri aylıklarının % 5’i oranında avans ödenmesi uygun bulunmuştur.

 

Ancak, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş olan özel emekli sandıkları ile diğer özel emekli sandıklarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanlar eskiden olduğu gibi 9.2.1986 gün ve 19014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliği ile 10.6.2003 gün ve 25134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Genel Tebliğde açıklanan usul ve esaslar dahilinde vergi iadesinden yararlanacaklardır. Bu nedenle, bu kimselere ait vergi iadesi aylık dönemler halinde vergi iade bildirimi ibraz etmek suretiyle yapılacaktır.

 

Bu nedenle, 20.8.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinin “Özel Emekli Sandıklarından Aylık Alan Hak Sahiplerine İlişkin Vergi İadesi” başlıklı (4/a) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ayrıca, bu kimseler 2003 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin harcama belgelerini ayrı ayrı düzenleyecekleri vergi iade bildirimi ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere bu tebliğin yayımlandığı ayı takip eden ayın 7 nci günü akşamına kadar işverenlerine ibraz edeceklerdir. İşverenlerde 1 Seri No.lu Vergi İadesi Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslar dahilinde işlem yapacaklardır.

 

Tebliğ olunur.