Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 16.03.2004 Sayı: 25404 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:  

 

Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 9)

 

 

1. Kapsam :

 

5035 sayılı Kanunun(1) 20 inci maddesiyle 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunda(2) yapılan değişiklikler tebliğin konusudur.

 

2. Vergi İadesi Oranı:

 

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4842 sayılı Kanunla(3) değişik 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi iade nispeti % 5 olarak belirlenmiştir. 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle vergi iade nispetinin azaltılması konusunda herhangi bir yetki verilmemiş olup; vergi iade nispeti eskiden olduğu gibi % 5 olarak uygulanmaya devam edilecektir.

 

3. Vergi İadesi Avans Oranı:

 

Vergi İadesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 5035 sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle değiştirilerek, vergi iadesinden mahsup edilmek üzere avans olarak ödeme yaptırma ve vergi iade nispetini geçmemek üzere iade nispetinden ayrı olarak avans oranı belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Söz konusu yetkiye dayanılarak vergi iade avans nispeti bu Tebliğin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere % 4 olarak belirlenmiştir.

 

Buna göre sosyal güvenlik kurumlarından maaş alan hak sahiplerinin yıllık olarak verecekleri vergi iade bildiriminde yer alan tutara % 5 oranı uygulanarak yıllık iade tutarı hesaplanacak, yıl içinde üçer aylık dönemler itibarıyla % 4 nispetinde verilen avans bu tutardan mahsup edilecektir.

 

Avans ödemelerinin mahsup işlemleri 7 Seri Nolu Vergi İadesi Genel Tebliğinde(4) yer alan açıklamalar çerçevesinde yapılmaya devam edecektir.

 

4. Mücbir Sebepler Dolayısıyla Hak Sahiplerince İadeye Konu Harcamalara İlişkin Belgelerin Verilememesi Veya Hak Sahiplerinin Ölümü Hali:

 

5035 Sayılı Kanunun 20 inci maddesiyle 2978 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin sonuna “Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla hak sahibince iadeye konu harcamalara ilişkin belgelerin ibraz edilememesi veya hak sahibinin vefatı halinde daha önce avans olarak ödenmiş vergi iadeleri ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmaz.” cümlesi eklenmiştir.

 

Buna göre, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan mücbir sebepler dolayısıyla hak sahiplerince iadeye konu harcamalara ilişkin belgelerin verilememesi veya hak sahibinin vefatı halinde, daha önce avans olarak ödenmiş vergi iadesinin geri alınması yoluna gidilmeyecektir. 7 Seri Nolu Vergi İadesi Genel Tebliğinin 4/b bölümü ise yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

(1) 02.01.2004 gün ve mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(2) 08.02.1984 gün ve 18306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(3) 24.04.2003 gün ve 25088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

(4) 20.08.2003 gün ve 25205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.