Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2001 Pazar Sayı: 24322 (Asıl) 
Hazine Müsteşarlığından: 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/1)
 

 
            Amaç
            Madde 1- Bu Tebliğ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan 21/12/2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit
etmek için hazırlanmıştır.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Tebliğ,

            a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)

            b) Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)

            c) Turizm (konaklama tesisleri)

            d) Eğitim

            e) Sağlık

            f) Madencilik

            g) Yazılım geliştirme

            yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Ancak, bu yatırım konularında sektörel ve bölgesel kısıtlamalar dikkate alınarak, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı'nca yayımlanan genelgelerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

            Ayrıca bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde;

            a) İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan;

            1) 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli,

            2) 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli,

            3) 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli,

            işletmelerin yatırımları,

            b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında yapılacak turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,

            c) Kalkınmada öncelikli yörelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar,

            d) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları,

            e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işleme veya zenginleştirme yatırımları,

            f) Yazılım geliştirme yatırımları

            KOBİ yatırımları olarak nitelendirilir.

            Tanımlar
            Madde 3- Bu Tebliğ'de geçen;

            Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

            Fon : Yatırımları Teşvik Fonunu,

            Aracı bankalar : Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Sınai Yatırım Bankası A.Ş'ni,

            KOBİ : Bağımsız nitelikteki veya sermayesinin en fazla %25'i büyük işletmelere ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmeleri,

            KOBİ teşvik belgesi : KOBİ Yatırım Teşvik Belgesini,

            KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketleri : Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmelerin yatırımlarına ortak olmak suretiyle finansman desteği sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş işletmeleri,

            Kredi Garanti Kuruluşları : Münhasıran KOBİ'lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve bu fonları ortaklarına dağıtmayan kuruluşları,

            ifade eder.

            KOBİ Teşvik Belgesi
            Madde 4- KOBİ'lerin makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Müsteşarlıkça KOBİ teşvik belgesi düzenlenir. Ayrıca, turizm (konaklama tesisi), eğitim ve sağlık yatırımlarında bina-inşaat ve mefruşat harcamaları da KOBİ teşvik belgesi kapsamına alınabilir.

            Destek Unsurlarından Yararlanma
            Madde 5- Destek unsurlarından yararlanabilmek için KOBİ teşvik belgesine konu bina inşaat, makine ve teçhizat harcamaları ile azami üç aylık hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırımın, 400 milyar Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir.

            Bina inşaat harcamaları, sabit yatırımın %20'sini geçmemek kaydıyla, sadece turizm (konaklama tesisleri), eğitim ve sağlık yatırımlarında öngörülebilir.

            Müracaatta Aranacak Belgeler
            Madde 6- Aracı bankalara yapılacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin müracaatlarda;

            a) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığından alınacak Turizm Yatırım Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,

            b) Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak izin veya görüş belgesinin,

            c) Eğitim (anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izin belgesinin,

            d) İstihraca yönelik madencilik yatırımlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İşletme Ruhsatı ve izni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış (kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz) işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin,

            e) Tersane (gemi inşa ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığından alınacak uygun görüş yazısının,

            f) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığından alınacak kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazının,

            g) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izin yazısının ibraz edilmesi zorunludur.

            KOBİ teşvik belgesine ilişkin talebin Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon'a irat kaydedilmek üzere, gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 100 milyon Türk Lirasının, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda ise 50 milyon Türk Lirasının yatırılması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makbuzunun ikinci nüshasının aracı bankaya müracaat anında ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Projenin uygun görülmemesi veya yatırımcının KOBİ teşvik belgesi düzenlenmeden önce talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatırımcıya iade edilir.

            Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi
            Madde 7- Yatırımcı tarafından ilk başvuru,

            a) Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının,

            b) İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Halk Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankasının ilgili birim ve şubelerine yapılır.

            Yatırımcı adına düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Müsteşarlığa müracaat, yatırımcı adına aracı bankalar tarafından yapılır. Aracı bankalar KOBİ teşvik belgesine bağlanmasını talep ettikleri yatırım ile ilgili bilgi ve belgeleri, Müsteşarlığın belirleyeceği ayrı bir format içinde temin eder. Bu bilgilerin doğruluğundan ve talebin ilgili karar ve tebliğlere uygunluğundan aracı bankalar sorumludur. Bu format içeriğinde yer alan bilgilerden Müsteşarlıkça belirlenen kısımları, yatırımcı tarafından ek bir form ile yatırımcının bağlı bulunduğu Odaya (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası) tasdik ettirilir.

            Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar hükümlerine göre düzenlenmiş ve halen geçerli olan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bulunan makine ve teçhizat için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerinden yararlandırılmaz. Ayrıca, Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar gereği düzenlenen ve halen devam eden yatırımların tamamlama vizeleri yapılmadan yeni KOBİ teşvik belgesi düzenlenemez. Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki Kararlara göre düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri kapsamında kullandırılan toplam kredi miktarı Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen miktarları geçemez.

            KOBİ teşvik belgesi kapsamı yatırımlar ile ilgili olarak Fon'dan kredi tahsisi yapılarak kredi kullandırımına başlanıldığı halde ilgili kararlar ve tebliğ hükümleri uyarınca aracı bankalarca verilecek süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aracı bankalar tarafından haklarında kanuni takip işlemi yapılan veya krediyi amacı dışında kullanan firmalar bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerinden yararlanamazlar.

            Yatırım Süresi
            Madde 8- Yatırımın gerçekleşmesi ile ilgili takip, kontrol ve sorumluluk aracı bankalara aittir.

            KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcaması öngörülen yatırımlara en fazla iki (2) yıl, diğer yatırımlara ise bir (1) yıl süre verilir. Verilen ilk süre içinde tamamlanamayan yatırımlarla ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek süre verilebilir. İtfa planında bir değişiklik yapılmaması koşuluyla, haklı sebepler dikkate alınarak doğrudan aracı bankalar tarafından verilecek ek süre 12 ayı geçemez.

            Destek Unsurlarında Bölgesel Ayırım
            Madde 9- Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmıştır (Ek 1). Kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki iller, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile yeniden belirlenebilir.

            Uygulanacak Destek Unsurları
            Madde 10- KOBİ yatırımları için öngörülebilecek destek unsurları şunlardır:

            a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

            b) Yatırım indirimi,

            c) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,

            d) Vergi, resim ve harç istisnası,

            e) Fondan kredi tahsisi.

            Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
            Madde 11- KOBİ teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın ithaline 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

            KOBİ teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

            Ancak, mobilya, motorbot, kamyon (off road - truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının KOBİ teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

            KOBİ teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilemez.

            KOBİ teşvik belgesi kapsamında hammadde ve işletme malzemesi ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı'nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

            Yatırım İndirimi
            Madde 12- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak yatırım indirimi oranları aşağıda belirtilmiştir.
 
 
Yatırım İndirimi Oranı
Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar
%100
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar
%100
Normal yörelerde yapılacak yatırımlar
%100
Gelişmiş yörelerde yapılacak
 
Ar-ge yatırımları
%100
Çevre korumaya yönelik yatırımlar
%100
Turizm (konaklama tesisi) yatırımları
%100
Eğitim yatırımları
%100
Madencilik yatırımları
%100
Yazılım geliştirme yatırımları
%100
Teknoparklarda yapılacak yatırımlar
%100
Küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar
%100
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar
%100
Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar
%60

            Yatırım indiriminde, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yatırım indirimine ilişkin asgari sabit yatırım tutarları esas alınır.

            Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası
            Madde 13- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, KOBİ teşvik belgesini haiz yatırımcılara KOBİ teşvik belgesi kapsamında yapılacak yeni makine ve teçhizatın ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır.

            KOBİ teşvik belgesi kapsamında temin  edilecek hammadde ve işletme malzemesi KDV istisnası desteğinden yararlanamaz.

            Vergi, Resim ve Harç İstisnası
            Madde 14- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 1.000 ABD Doları tutarında ihracat yapılacağına dair aracı bankaya taahhütte bulunulması kaydıyla;

            a) Şirket kuruluşu,

            b) Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla KOBİ teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,

            c) KOBİ teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,

            d) KOBİ teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,

            işlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

            Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde mücbir sebepler nedeniyle ihracat taahhüdünün gerçekleştirilememesi halinde Müsteşarlıkça ek sure verilebilir.

            Fon'dan Kredi Tahsisi
            Madde 15- KOBİ yatırımları için aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Fon'dan yatırım ve işletme kredisi tahsis edilebilir.

            A) Fon'dan Kredi Tahsisinin Şartları

            Fon kaynaklı krediler;

            a) Makine ve teçhizat alımı için yatırım kredisi,

            b) Hammadde ve işletme malzemesine yönelik olarak işletme kredisi, olarak kullandırılabilir.

            Turizm, eğitim ve sağlık yatırımlarında makine ve teçhizat ile birlikte bina inşaat harcamaları da sabit yatırıma dahil olup, bu miktar toplam sabit yatırımın %20'sini geçemez. Ayrıca, bu yatırım konularında tesisat ve tefriş harcamaları da yatırım harcaması olarak kabul edilir.

            Fon'dan, imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için faizsiz sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarında yatırım kredisi tahsis edilebilir.
 
 
Kalkınmada Öncelikli Yöre
Normal Yöre
Gelişmiş Yöre
Mikro ölçekli işletmeler
%60
%50
%40
Küçük ölçekli işletmeler
%50
%40
%30
Orta ölçekli işletmeler
%40
%30
%20

            Araştırma-geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek yatırımlar için yukarıda belirtilen oranlara 10 puan ilave edilir.

            Ayrıca imalat ve tarımsal sanayi dışındaki diğer KOBİ yatırımlarına tahsis edilecek kredi miktarının tespitinde, faizsiz toplam sabit yatırım tutarının;

            a) Turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ve yazılım geliştirme yatırımları için,

            Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda          %40'ı,
            Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda                                 %30'u,
            Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda                              %20'si,

            b) Eğitim yatırımları için,

            Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda          %50'si,
            Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda                                 %40'ı,
            Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda                              %30'u,

            c) Sağlık yatırımları ve madencilik yatırımlarında                     %60'ı,

            dikkate alınır.

            Fon'dan öngörülen yatırım kredisi miktarı 200 milyar Türk Lirasını geçemez.

            Yatırım kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, faizsiz sabit yatırım tutarının %20'sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir. Bu miktar 80 milyar Türk Lirasını geçemez.

            Sadece işletme kredisi kullandırılması halinde ise Fon'dan tahsis edilebilecek azami kredi tutarı, üç aylık işletme sermayesi ihtiyacını geçmemek kaydıyla, 35 milyar Türk Lirasıdır.

            Yatırım ve işletme kredilerinin birlikte kullanılması durumunda Fon'dan öngörülecek toplam kredi miktarı azami 280 milyar Türk Lirasıdır.

            KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatırımın;

            a) Gelişmiş ve normal yörelerde en az %30'unun,

            b) Kalkınmada öncelikli yörelerde en az %20'sinin

            özkaynaklardan karşılanması gerekmektedir.

            B) Fondan Kullandırılan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü

            KOBİ'lere Fon kaynaklarından kullandırılan yatırım kredilerinin faiz oranları;

            a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

            b) Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda %15'tir.

            İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranları ise,

            a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15,

            b) Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda %25'tir.

            Ekonominin seyrine göre yukarıda belirtilen faiz oranlarının %100'üne kadar artırılmasına veya azaltılmasına Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir. Daha önceki Kararlara göre düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri kapsamında kullanılan kredilerin bakiyeleri için de tabi oldukları Kararname hükümlerine göre uygulanması gereken faiz oranını aşmamak kaydıyla bu maddede belirtilen faiz oranları uygulanır.

            KOBİ'lere kullandırılacak Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl, işletme kredilerinde 2 yıldır. Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz dönem uygulanır.

            Yatırım kredileri, ilk anapara taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere altışar aylık dönemler halinde 7 (yedi) eşit taksitte tahsil edilir. Yatırım kredilerinde ödemesiz döneme ait faiz, ilk taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak üzere kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle birlikte faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle üçer aylık veya altışar aylık eşit taksitler halinde tahsil edilir.

            Yatırım kredisinin faiz ödemeleri ödemesiz dönemi takip eden vadede anapara taksit ödemeleri ile birlikte altışar aylık dönemler halinde tahsil edilir.

            Fon kaynaklı işletme kredisinin anapara taksitleri kullandırıldığı tarihten itibaren 6 ay sonra başlamak suretiyle altışar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte geri ödenir, faiz ödemeleri ise anapara taksitleri ile birlikte tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

            KOBİ'lere Fondan her yıl tahsis edilecek kaynakların en az %30'u Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı KOBİ'lere ayrılır. Talebin %30'u bulmaması halinde aktarılan kaynak diğer Odalara kayıtlı KOBİ'lere kullandırılır.

            İmalat ve Tarımsal Sanayi Yatırımları
            Madde 16- Gelişmiş yörelerde; imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacakları araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak bütün yatırımlar ile mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Gelişmiş yörelerde; anılan yatırım konuları ve yatırım yerleri dışında yapılacak diğer yatırımlar için komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez.

            Gelişmiş yörelerde yapılacak mevcut yatırımların tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatırımları ile hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatırımlara ait müracaatlarda ilgili Ticaret ve Sanayi Odası veya Sanayi Odası veya Ticaret Odasınca, tarımsal sanayi yatırımlarında Tarım İl Müdürlüğünce onaylı geçerli kapasite raporu da aracı banka tarafından Müsteşarlığa gönderilir.

            Normal yörelerde ve kalkınmada öncelikli yörelerde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacakları yatırımları proje bazında incelenerek KOBİ teşvik belgesine bağlanabilir.

            Eğitim ve Sağlık Yatırımları
            Madde 17- Gelişmiş ve normal yörelerde, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları için, KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim yatırımlarında, değerlendirme sonucunda uygun bulunan bütün yatırım cinsleri için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sağlık yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Diğer yörelerde yapılacak sağlık yatırımları KOBİ kapsamında değerlendirilmez.

            Turizm (Konaklama Tesisi) Yatırımları
            Madde 18- Turizm (konaklama tesisi) yatırımlarından;

            a) Mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,

            b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında kalan tüm bölgelerde gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisleri) yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Madencilik ve Yazılım Geliştirme Yatırımları
            Madde 19- Madencilikle iştigal eden işletmelerin yapacakları istihraç, işleme veya zenginleştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Tüm yörelerde yapılacak yazılım geliştirme yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Serbest Bölgelerde Yapılacak Yatırımlar
            Madde 20- KOBİ'lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe yapacakları yatırımları için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu yatırımlar için faizsiz sabit yatırımın aşağıda yer alan oranlarında yatırım kredisi öngörülebilir.

            a) Mikro ölçekli işletmeler için                                  %40

            b) Küçük ölçekli işletmeler için                                  %30

            c) Orta ölçekli işletmeler için                                     %20

            Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan Krediler
            Madde 21- Kredi garanti kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir takvim yılı içinde verilen toplam teminatın %10'unu geçmemek kaydıyla, kredi garanti kuruluşlarının bu sürede KOBİ teşvik belgeli yatırımlar için üstlendikleri garanti/kefalet dolayısıyla bankalara ödemek zorunda kaldıkları toplam tazmin tutarlarının %50'si Fondan karşılanabilir.

            Kredi garanti kuruluşlarınca tazmin edilen garanti/kefaletler dolayısıyla firmalara karşı ortaya çıkan alacaklarına mahsuben kredi garanti kuruluşlarınca yapılacak tahsilatların aynı oranda Fon'a iadesi zorunludur. Kredi Garanti Kuruluşları tazmin edilen garanti/kefalet dolayısıyla ortaya çıkan alacaklarını kendi usulleri çerçevesinde takip eder. Bu takip sonucunda yapılan tahsilatların %50'si Müsteşarlığa bildirilerek Fon'a iade edilir.

            Aciz vesikasına bağlanarak kayıtlarda değersiz hale gelen alacak Müsteşarlığa bildirilerek bu garanti/kefalet için Fondan karşılanan bakiyenin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine gore takibi sağlanır.

            Bu Tebliğ kapsamındaki garanti/kefalet tazminleri ve/veya takipteki tahsilatlar her ayın ilk haftası içerisinde Müsteşarlığa bildirilir ve gereken aktarım Fon'un imkanları çerçevesinde aynı ay içinde yapılabilir.

            Kredi garanti kuruluşları Fon'dan aktarılan tutarları, sadece teminat sorumluluk fonu hesaplarında kullanmak zorundadırlar.

            Bu Tebliğ hükümleri, kredi garanti kuruluşlarının azami %80 oranında garantör/kefil oldukları KOBİ teşvik belgesi kapsamındaki krediler için uygulanır.

            KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerinin Yatırımları
            Madde 22- KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine, bir önceki yılda KOBİ'lere iştirak edilen toplam sermaye payının %20'sini geçmemek kaydıyla, aracı bankalar kanalıyla Fon'dan kredi kullandırılabilir. Söz konusu şirketlerin bu krediden yararlanabilmeleri için;

            a) Toplam sermaye katkısının ödenmiş sermayenin 3 katını geçmemesi,

            b) Sermaye katkısının KOBİ'lerin sabit yatırım projeleri için yapılması ve KOBİ'lerde sermayenin en fazla %25'i kadar olması,

            c) KOBİ'lere sermaye payı konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklığın en geç 10 yıl içinde sona ereceğine dair aracı bankaya taahhütte bulunulması,

            d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi gerekmektedir.

            KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi miktarı bir takvim yılı içinde 600 milyar Türk Lirasıdır.

            Kullandırılabilecek kredi dört yıl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri altışar aylık dönemler halinde yapılır. Bu kredinin faiz oranı %15'tir.

            KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine tahsis edilen Fon kaynaklı kredinin uygulaması, geri alınması, takibi ve benzeri konulara ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin istinat ettiği Karar'ın 15 inci maddesi çerçevesinde yürütülür.

            Tamamlama Vizesi
            Madde 23- Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde, hammadde ve işletme malzemesi temini için düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri dahil, KOBİ yatırımının tamamlanıp tamamlanmadığı yatırımın mali ve fiziki gerçekleşme durumu dikkate alınarak aracı bankalarca tespit edilir. Tamamlanan yatırımlarla ilgili yatırım tamamlama vizesi, aracı bankalarca yapılarak Müsteşarlığa bildirilir. Tamamlanmayan veya Yatırım Tamamlama Formu üç ay içinde Müsteşarlığa intikal etmeyen yatırımlara ait KOBİ teşvik belgeleri iptal edilmiş sayılarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınır.

            Madde 24- KOBİ Teşvik Belgesine bağlanan ve Fon kaynaklı yatırım ve işletme kredileri ile desteklenen yatırımlar için aracı bankalar nezdindeki "Yatırımları Teşvik Fonu Tali Hesabı"na, aracı bankaların talebi doğrultusunda aktarılan tutarlar, aktarma tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde aracı Bankalar tarafından KOBİ Teşvik Belgesi onaylanan KOBİ'lere kullandırılır. Kullandırılamayan miktarlar belgeleri onaylanan diğer KOBİ'lere, müteakip 7 iş günü içinde aktarılabilir. Bunun dışındaki uygulamalarda aracı banka Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar'ın 22 nci maddesinde belirtilen hükümlere tabidir.

            Şartların İhlali
            Madde 25- KOBİ teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin yerine getirilememesi halinde, Müsteşarlık destek unsurlarını kısmen veya tamamen kaldırarak yararlanılan desteklerin geri alınmasını sağlayabilir.

            Bu Tebliğ'de belirtilmeyen hususlarla ilgili uygulama, 21/12/2000 tarih ve 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca yürütülür.

            Yürürlük
            Madde 26- Bu Tebliğ 18/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 27- Bu Tebliğ'i Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
  
                                                                                                                                                                  EK-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER
Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller
Normal Yöre Kapsamındaki İller
Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller
ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı)
ADIYAMAN
MARDİN
AĞRI
MUŞ
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı)
AKSARAY
NEVŞEHİR
AMASYA
NİĞDE
ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı)
ARDAHAN
ORDU
ARTVİN
OSMANİYE
BURSA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
BOLU
BARTIN
RİZE
BURDUR
BATMAN
SAMSUN
İSTANBUL (İl sınırları)
BURSA (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı)
BAYBURT
SİİRT
İZMİR (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
BİNGÖL
SİNOP
ÇANAKKALE (Bozcaada Ve Gökçeada ilçeleri hariç)
BİTLİS
SİVAS
KOCAELİ (İl sınırları)
ÇANAKKALE (Bozcaada ve
ŞANLIURFA
 
ESKİŞEHİR
Gökçeada ilçeleri)
ŞIRNAK
 
GAZİANTEP
ÇANKIRI
TOKAT
 
İÇEL
ÇORUM
TRABZON
 
İZMİR (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışı)
DİYARBAKIR
TUNCELİ
 
ELAZIĞ
VAN
 
AFYON
ERZİNCAN
YOZGAT
 
AYDIN
ERZURUM
ZONGULDAK
 
BALIKESİR
GİRESUN
 
 
BİLECİK
GÜMÜŞHANE
 
 
DENİZLİ
HAKKARİ
 
 
DÜZCE
IĞDIR
 
 
EDİRNE
K.MARAŞ
 
 
HATAY
KARABÜK
 
 
ISPARTA
KARAMAN
 
 
KAYSERİ
KARS
 
 
KIRKLARELİ
KASTAMONU
 
 
KONYA
KİLİS
 
 
KÜTAHYA
KIRIKKALE
 
 
MANİSA
KIRŞEHİR
 
 
MUĞLA
MALATYA
 
 
SAKARYA
 
 
 
TEKİRDAĞ
 
 
 
UŞAK
 
 
 
YALOVA