Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.04.2000 Salı Sayı: 24024 (Asıl) 
Hazine Müsteşarlığından:

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2000/3) 
 


            Madde 1- 06/05/1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/1 sayılı Tebliğin 4 üncü Ek Madde'sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırımın haklı sebeplere istinaden gerçekleştirilemediğinin resmi kuruluşlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi halinde ise, teşvik belgesi kapsamında fiilen kullanılan kredilerin aynı holdinge bağlı şirketlere veya aynı firmaya ait Kalkınmada Öncelikli Yöreler için düzenlenmiş yeterli kredi limiti bulunan ve vergi, resim ve harç istisnası ihtiva eden yatırım teşvik belgesi veya belgelerine müeyyide uygulanmaksızın kısmen veya tamamen aktarılmasına Müsteşarlıkça müsaade edilebilir."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.