Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.2001 Pazar Sayı: 24322 (Asıl) 
Hazine Müsteşarlığından:

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/1)
 

            Amaç
            Madde 1- Bu Tebliğ; Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normları ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri giderecek, istihdam yaratacak ve uluslararası rekabet gücü sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla hazırlanan 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar'ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek için hazırlanmıştır.

            Tanımlar
            Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

            Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

            Fon : Yatırımları Teşvik Fonunu,

            Teşvik belgesi : Yatırım Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesini,

            Oda : Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine (TOBB) bağlı Sanayi Odalarını, Ticaret ve Sanayi Odalarını ve Ticaret Odalarını,

            Karar : 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararı,

            ifade eder.

            Teşvik Belgesi Müracaat Usulleri ve Müracaat Yeri
            Madde 3- Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının;

            a) Kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası,

            b) Normal yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası,

            c) Gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 600 milyar Türk Lirası olması gerekmektedir.

            Finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya konu teşvik belgesi müracaatlarında aranacak asgari sabit yatırım tutarı ise yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarların %25'i kadardır.

            Madde 4- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için;

            a) Yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek bütün yatırımlar için Müsteşarlık Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne,

            b) 2 trilyon Türk Lirasının altındaki Ek 1'de belirtilen imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için bu Tebliğin istinat ettiği Karar'ın 5 inci maddesi gereğince 31/7/2001 tarihine kadar Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne, 1/8/2001 tarihinden itibaren yatırımın yapılacağı ildeki Ek 2'de belirtilen sanayi odalarına ve gerektiğinde Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanacak genelgelerle belirlenen ilgili Odalara,

            c) Diğer yatırımlar için ise Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne, müracaat edilir.

            Bu Tebliğin istinat ettiği Karar'a göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, yatırımların nakli, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri ve teminatlı ithalat ile devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri, teşvik belgesi iptali ile ilgili müracaatlar doğrudan Müsteşarlıkça değerlendirilerek sonuçlandırılır.

            Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin işlemlere ilgili karar ve tebliğler çerçevesinde devam olunur.

            Madde 5- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri müracaat edebilir.

            Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler için müracaat edilebilir.

            Yabancı sermayeli kuruluşların, gerçekleştirecekleri yatırımlar ile ilgili olarak müracaat safhasında ibraz edemedikleri belgeleri teşvik belgesinin düzenlenmesini müteakip belgenin geçerlilik süresi içerisinde kalmak şartıyla azami iki yıl içinde tamamlayıp Müsteşarlığa ibraz etmeleri gerekir.

            Müracaatta Aranacak Belgeler
            Madde 6- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatta aranılacak belgeler şunlardır:

            a) Ek 3'deki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir nüsha yatırım bilgi formu,

            b) Finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya yönelik yatırımları dahil tüm yatırımlar için;

            Müsteşarlığa yapılacak müracaatlarda;

            Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyon Türk Lirası,

            Normal yörelerde yapılacak sabit yatırım tutarı 2 trilyon Türk Lirasının altındaki yatırımlarda 400 milyon Türk Lirası,

            Gelişmiş yörelerde yapılacak sabit yatırım tutarı 2 trilyon Türk Lirasının altındaki yatırımlarda 600 milyon Türk Lirası,

            Gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak sabit yatırım tutarı 2 trilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlarda 2 milyar Türk Lirası,

            tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon'a yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası,

            Odalara yapılacak müracaatlarda;

            Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 100 milyon Türk Lirası,

            Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 300 milyon Türk Lirası,

            Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 500 milyon Türk Lirası,

            tutarındaki meblağın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon'a yatırıldığına dair makbuzun ikinci nüshası ve bu miktarlara ilave olarak 100 milyon Türk Lirası tutarındaki meblağın ise ilgili Odanın hesabına yatırıldığını gösterir makbuz nüshası,

            c) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler (Ek 4'teki örneğe uygun olarak),

            ç) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktır),

            d) Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin son sermaye yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya tasdikli örnekleri,

            e) Gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında ve nakit destek unsuru ihtiva eden yatırımlarda tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiat teklifleri, kullanılmış ithal makine ve teçhizat ihtiva eden yatırım projelerinde ise sadece kullanılmış makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiat teklifleri,

            f) Son yıla ait vergi dairesince onaylı bilanço,

            g) Yatırımcıların mali mevzuata aykırı bir fiilinin olmadığına dair taahhütname (Ek 5'deki örneğine uygun olarak),

            ğ) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, ilgili Odaca onaylı kapasite raporu,

            h) Vergi, resim ve harç istisnası desteğinin talep edilmesi halinde ihracat taahhütnamesi (Ek 6'daki örneğine uygun olarak),

            ı) Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibarıyla en az 5 yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratının noter tasdikli sureti,

            i) Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırımlar veya nakil yatırımları için tahsis yazısı veya belgesi,

            j) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığı'ndan alınacak turizm yatırım veya işletme belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz),

            k) Eğitim (anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim kurumları) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak izin belgesi,

            l) Spor kompleksleri ve tesislerine yönelik yatırımlarda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya uygun göreceği yetkili mercilerden alınacak belge,

            m) Tersane (gemi inşa, onarım ve bakım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığı'ndan alınacak uygun görüş yazısı,

            n) Sağlık yatırımlarında komple yeni yatırım dışındaki yatırımlarda mevcut tesisin varlığını tevsik eden, ilgili mercilerden alınacak belge,

            o) Müteahhitlik hizmetlerinde işin üstlenildiğine dair ilgili kurum ve kuruluştan temin edilecek, müracaat tarihi itibarıyla kalan iş miktarını gösterir iş durum belgesi, onaylı sözleşme ve keşif özeti,

            ö) Maden aramaya yönelik sondaj yatırımlarında arama ruhsatı, maden istihracına yönelik yatırımlarda, maden işletme ruhsatı ile izni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesi (kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz), taş ve/veya kum ocakcılığına yönelik yatırımlarda ise taş ocağı ve/veya kum ocağı ruhsatı,

            p) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığından alınacak kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazı,

            r) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile gerektiğinde ilgili diğer mercilerden alınacak izin yazıları,

            s) Enerji yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak izin yazısı (otoprodüktör yatırımlarında, izin yazısı sonradan ibraz edilmek şartıyla aynı Bakanlıktan alınacak izin talebinin değerlendirildiğine ilişkin yazı),

            ş) Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak yatırımlara ilişkin sözleşmenin ilgili Bakanlıkça onaylı örneği,

            t) Radyo, televizyon ve benzeri basın ve yayın yatırımları dahil haberleşme yatırımları için Ulaştırma Bakanlığı ve/veya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile diğer ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alınacak lisans, belge ve/veya uygunluk yazıları,

            u) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin noter tasdikli örneği,

            ü) Gelişmiş yörelerde yapılacak komple yeni yatırım olarak teşvik belgesi düzenlenebileck yatırımlar hariç olmak üzere,

            1) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme ve tamamlama yatırımları için en az iki yıldan beri aynı iş yerinde ve aynı iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili Odadan, tarım yatırımları için ilgili Odadan veya Tarım İl Müdürlüğü'nden alınacak yazı (şahıs veya şirkete ait makinenin, şahıs veya şirketin ortağı olduğu yeni şirkete veya başka şirket veya kişilere daha önce ayni sermaye olarak konulması, devredilmiş veya satılmış olması ve makinenin eski sahibi şahıs veya şirketin en az iki yıldan beri aynı işyerinde faaliyette bulunması ve yeni firmanın da aynı yerde devam etmesi kaydıyla yapılacak olan yatırımlar ve daha önce kiralık bir yerden kendi iş yerine taşınarak faaliyetine devam eden veya teşvik belgesi düzenlenerek yatırım yeri nakil suretiyle değiştirilen yatırımlarda ve en az iki yıldan beri aynı yerde faaliyette bulunan tesislerin işletilememesi veya herhangi bir nedenle başka firma veya kişilere satılmış veya devredilmiş yatırımlarda aranmaz),

            2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de yapılacak yatırımlar için gerekli görülmesi halinde yatırım yerinin büyükşehir belediye sınırları dışında olduğuna dair büyükşehir belediyesinden alınacak yazı,

            3) Yenileme yatırımlarında yenilemeye konu yatırım mallarının, aktiflere girişi ile ilgili bilgilerin şirketin yasal defter kayıtları ile tevsiki ve aktiflerden düşüleceğine dair yönetim kurulu kararı ve taahhütname,

            v) Yatırım projesinin niteliğine göre Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

            Teşvik Belgesi Müracaatının Değerlendirilmesi
            Madde 7- Teşvik belgesine bağlanması talep edilen 2 trilyon Türk Lirasının üzerindeki imalat ve tarımsal sanayi yatırımları ve diğer yatırımlarla ilgili projelerin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde yatırıma ait teşvik beglesi, eki döviz ve kredi kullanım formu, ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Müsteşarlıkça onaylanır.

            Yabancı sermayeli yatırımlar ile Fon kaynaklı krediden yararlanabilecek yatırımlar hariç, EK-2'de belirtilen görevli odaların bulunduğu illerde yapılacak 2 trilyon Türk Lirasının altındaki EK-3'de yer alan imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için yatırımcılar, yatırımın bulunduğu ildeki görev verilen Odaya müracaat ederler.

            İlgili Odalar, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırım projeleri için,

            a) Yapılan müracaata istinaden odalarca düzenlenen ve yetkililerin paraf ve imzalalarını haiz yatırım projesi değerlendirme formunu,

            b) Odaca onaylı dörder nüsha ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerini,

            c) Oda yetkililerinin paraf ve imzasını haiz dört nüsha teşvik belgesini,

            d) Firma adı/unvanı kayıtlı Döviz ve Kredi Kullanım Formunu

            Müsteşarlığa (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) gönderirler.

            Müsteşarlıkça da uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır. Müsteşarlıkça onaylanan teşvik belgelerinden iki nüshası, aslı firmaya verilmek, diğer nüshası ise ilgili Odada muhafaza edilmek kaydıyla ilgili Odaya gönderilir.

            İlgili Oda, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatırım projeleriyle ilgili uygun görülmeme gerekçesini yatırım projesi değerlendirme formu ile birlikte Müsteşarlığa bildirir. Uygun görülmeyen yatırım projeleri ile ilgili ihtilaflı durumlarda yatırımcılar doğrudan Müsteşarlığın görüşüne başvurabilirler.

            Madde 8- Binek araçları (arazi tipi dahil), uçak ve helikopter, faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olan yatırımlar dışındaki diğer yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına alınmaz.

            Madde 9- Teşvik belgesi kapsamında hammadde, aramalı ve işletme malzemesinin ithal ve yerli teminine izin verilmez.

            Madde 10- Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış yerli makine ve teçhizat temin edilemez.

            Destek Unsurlarının Uygulanmasında Bölgesel Ayırım
            Madde 11- Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmıştır (Ek 9).

            Destek Unsurlarından Yararlanacak Yatırımlar
            Madde 12- Kalkınmada öncelikli yörelerde ve normal yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen yatırımlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen Organize Sanayi Bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek yatırımlar, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde yer alan destek unsurlarından yararlandırılabilir.

            Ayrıca, serbest bölgelerde yapılacak;

            a) Araştırma-geliştirme yatırımları,

            b) Çevre korumaya yönelik yatırımlar,

            c) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,

            d) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirilen yatırımlar, için sadece Fon kaynaklı kredi desteğini içeren teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Gelişmiş yörelerde komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, bu yörelerde aşağıda belirlenen konularda yapılacak yatırımlarda, bütün yatırım cinsleri için teşvik belgesi düzenlenebilir.

            1. Eğitim yatırımları,

            2. Sağlık yatırımları,

            3. Turizm yatırımları,

            4. Elektronik sanayi yatırımları,

            5. Çevre korumaya yönelik  yatırımlar,

            6. Öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar,

            7. Teknopark yatırımları ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar,

            8. Ar-Ge yatırımları,

            9. Enerji dahil altyapı yatırımları,

            10. Tersane yatırımları (gemi inşa, yüzer havuzlar dahil bakım ve onarım tesisleri),

            11. Gemi ve yat inşa yatırımları,

            12. Maden istihracına yönelik yatırımlar,

            13. Bilişim teknolojisi yatırımları,

            14. Yazılım geliştirme yatırımları,

            15. Uçak ve helikopter yatırımları,

            16. Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri (zihinsel ve bedensel engelli çocuklar ile yaşlılar için rehabilitasyon merkezleri dahil) ve huzurevleri yatırımları,

            17. Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirlerini ve istihdamı artırma özelliklerinden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerindeki Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar.

            Yukarıda belirtilen yatırım konuları dışında, gelişmiş yörelerde yapılacak yatırım konuları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ekonomik ve sektörel gelişmelere göre Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı tarafından çıkarılacak genelgelerle belirlenir.

            Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır. Ancak, yatırıma başlanmış olması halinde yatırıma başlama tarihi, bu tebliğin istinat ettiği Kararın yürürlük tarihinden önce olmamak kaydıyla, müracaatta bulunulan yılın ilk gününe kadar çekilebilir.

            Yatırım Cinsleri
            Madde 13- Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar aşağıda yer alan tanımlar çerçevesinde değerlendirilir.

            Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatırımlardır.

            Tevsi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini artırmaya yönelik, gelişmiş yörelerde ilave kapasitenin mevcut üretim kapasitesinin %100'ünü aşmayan yatırımlardır.

            Modernizasyon: Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik ya da üretim maliyetleri açısından iktisadi ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, ana veya yardımcı makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya makinede mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır.

            Yenileme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, üretim hattında yer alan bir bölüm ana makine ve teçhizat ve/veya yardımcı makine teçhizatların teknik ve/veya iktisadi ömrünü tamamlamış olması sebebiyle yenileri ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır.

            Kalite Düzeltme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesine veya modelinin değiştirilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlardır.

            Darboğaz Giderme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere; mevcut üretim hattında yer alan ana ya da yardımcı makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda yapılan, makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilave edilmesine yönelik, kurulu kapasiteden tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan yatırımlardır.

            Tamamlama: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hattında ürün cinsini değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite artışına yol açmadan eksik kalmış makine ve teçhizatın tamamlanmasına yönelik yatırımlardır.

            Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır.

            Ürün Çeşitlendirmesi: Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.

            Teşvik Belgeli Yatırımlara Sağlanacak Destek Unsurları
            Madde 14- Müsteşarlıkça teşvik belgeli yatırımlara sağlanacak destek unsurları şunlardır:

            a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası,

            b) Yatırım İndirimi,

            c) Katma Değer Vergisi İstisnası,

            d) Vergi Resim ve Harç İstisnası,

            e) Fon'dan Kredi Tahsisi.

            Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
            Madde 15- Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

            Ancak, binek araçları, otobüs, çekici (Euro I, Euro II veya Euro III normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamında üretilecek otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanılacak CKD aksam ve parçaları, yedek parça (ilgili makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçemez), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Karar'ında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

            Teşvik belgesi kapsamında ithal edilecek kullanılmış makine-teçhizattan İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranda Toplu Konut Fonu tahsil edilir.

            Madde 16- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlığın teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve sözkonusu makine ve teçhizatın teşvik belgesi eki ithal listede yer alması gerekir.

            Madde 17- Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlık ve Gümrük Müsteşarlığı'nca müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin uygulamasından doğacak ihtilaflar gümrük idarelerince doğrudan Müsteşarlığa iletilir.

            Teminatla İthalat
            Madde 18- Teşvik belgesi almak üzere Müsteşarlığa müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlar ile ilgili makine ve teçhizatın ithaline, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın Gümrük Müsteşarlığı'nca alınması kaydıyla, Müsteşarlıkça müsaade edilebilir.

            Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, fiili ithal tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için, teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığı'na müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.

            Mahrece İade
            Madde 19- Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın mahrece iade işlemleri;

            a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydıyla, fiili ithali müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve teçhizat ile

            b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizat

            için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, Gümrük Mevzuatı çerçevesinde, sonuçlandırılır. Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla ilgili olarak yatırım süresi içerisinde mahrece iade işlemine konu yatırım mallarının yurda getirilmesi kaydıyla, yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemleri, Müsteşarlığın herhangi bir iznine tabi olmaksızın Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

            Yatırım İndirimi
            Madde 20- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamındaki yatırımlar için uygulanacak yatırım indirimi oranları aşağıda belirtilmiştir.
 
 
 
Yatırım indirimi oranı
Yöre farkı gözetilmeksizin
 
Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar
%200,
Ar-ge yatırımları
%100,
Çevre korumaya yönelik yatırımlar
%100,
Teknopark yatırımları
%100,
Teknoparklarda yapılacak yatırımlar
%100,
Enerji dahil altyapı yatırımları
%100,
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar
%100,
Elektronik sanayi yatırımları
%100,
Gemi ve yat inşa yatırımları
%100,
Tersane yatırımları
%100,
Uçak ve helikopter yatırımları
%100,
Eğitim yatırımları,
%100,
Sağlık yatırımları,
%100,
Turizm yatırımları
%100,
Maden istihracına yönelik yatırımlar
%100,
Bilişim teknolojisi yatırımları,
%100,
Yazılım geliştirme yatırımları
%100,
Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatırımları
%100,
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar
%100,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar
%100,
İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları tutarı karşılığı Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar
%100,
Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar
%100,
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar
%100,
Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar
%60,
Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar
%40.

            Ayrıca, 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla maden istihracıyla beraber entegrasyon yatırımları için de yöre farkı gözetmeksizin %100 yatırım indirimi uygulanır.

            Yatırım indiriminde, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yatırım indirimine konu asgari sabit yatırım tutarları esas alınır.

            Yatırım indirimi uygulaması yönünden yatırımcının Müsteşarlığa teşvik belgesi için müracaat tarihinden itibaren yapılan harcamalar dikkate alınır.

            22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 50 nci madde çerçevesinde yatırım indirimi ile ilgili hükümden yararlanmayı teminen teşvik belgesi talep eden yatırımcıların her yıl 1 Nisan tarihine kadar Müsteşarlığın veya ilgili Odanın evrak kayıtlarına girmiş olan müracaatları bu madde çerçevesinde öncelikle değerlendirmeye alınır.

            Vergi, Resim ve Harç İstisnası
            Madde 21- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesine göre yatırımcının, yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;

            a) Şirket kuruluşu,

            b) Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,

            c) Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,

            d) Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili

            işlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

            Daha önceki yıl kararlarına istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü ihtiva eden teşvik belgelerinde, öngörülen sözkonusu ihracat taahhüdünü yerine getiremeyen ve/veya süre uzatımı alamayan yatırımcıların bu Tebliğin istinat ettiği Karar'ın yürürlük süresi içerisinde müracaat etmeleri halinde ihracat taahhüt miktarı 10.000 ABD Doları'na düşürülür. 10.000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü gerçekleştirmiş olmaları halinde ise, (teşvik belgesi iptal edilen ve cezai müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç) taahhüt hesapları bu Tebliğin 22 nci maddesinde belirtilen mal ve hizmet ihracına ilişkin esaslar dikkate alınarak kapatılabilir.

            Vergi, resim ve harç istisnası ile ilgili uygulama, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun'un geçici 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca yayımlanan "İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

            Yatırımın tamamlanmasını müteakip 2 yıl içerisinde mücbir sebeplerden dolayı ihracat taahhüdünün gerçekleştirilememesi halinde Müsteşarlıkça ek sure verilebilir.

            İhracat Taahhüdünün Kapatılması
            Madde 22- İhracat taahhüdünün kapatılması için, teşvik belgesi konusu malların ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve döviz alım belgelerinin, hizmet yatırımlarında ise hizmet ihracı bedellerini tevsik edici belgelerin ibrazı gerekmektedir. Ancak,

            a) Aynı firmaya ait tesislerde üretilen ürünlerden herhangi birinin ihraç bedellerine ilişkin gümrük beyannamesi ve döviz alım belgeleri,

            b) Gümrük beyannamesi tarih ve sayısını, ihraç edilen malın cinsini, miktarını, döviz alım belgelerinin tarih, sayı ve ABD Doları cinsinden değeri ile imalatçı firmanın unvanını gösteren aracı bankalarca onaylı listeler,

            c) İhraç edilmek kaydıyla yurt içinde inşa edilen gemi ve/veya yatlarla ilgili gemi ve/veya yatın ihracat bedeli,

            d) Turizm yatırımlarında seyahat acentalarına veya yabancı uyruklu kişilere kesilen faturaların kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,

            e) Ulaştırma yatırımlarında ihracatçı veya ithalatçı firmalara kesilen navlun faturalarının kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,

            f) Diğer hizmet yatırımlarında yabancı uyruklu kişilere verilen hizmet karşılığı kesilen faturaların, kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru değeri dikkate alınarak hesaplanan döviz tutarı,

            g) Doğrudan mal ve hizmet üretimine yönelik olmayan yatırımlarda, sözkonusu yatırımı gerçekleştiren şirkete ortak olan diğer gerçek ve tüzel kişilerin ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin ihracat bedelleri,

            h) Organize sanayi bölgelerinin alt yapılarına yönelik olarak düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında öngörülen yatırımlarda, ilgili Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan firmaların ürettikleri mallara ilişkin ihracat bedelleri,

            i) Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenmiş teşvik belgelerinde, kiracı tarafından gerçekleştirilmiş ihracat bedelleri

            ile de taahhüt hesabı kapatılabilir.

            Katma Değer Vergisi İstisnası
            Madde 23- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin değişik (d) bendi gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadır. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemlerinde de uygulanır.

            Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan destek unsurlarından istifade ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan, KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden teşvik belgeleri kapsamındaki;

            1) 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan,

            2) 1/8/1998 tarihinden sonra satın alınması sebebiyle KDV desteğinden yararlanamayarak istisnadan yararlanan

            makine ve teçhizatın KDV'siz fatura bedelinin %10'u oranında, Fonun imkanları çerçevesinde destek sağlanır.

            Bu yörelerde uluslararası ihale neticesi yapılan teşvik belgeli yatırımlarda, ihalenin Türkiye'de yerleşik firmalarda kalması halinde yatırımcı firma yerine, ihaleyi kazanan firmalar için de aynı uygulama yapılır. KDV. desteği uygulaması ilgili mevzuatı uyarınca yapılır.

            Gemi ve yat inşa yatırımları için 1/8/1998 tarihinden önce düzenlenmiş ve sabit yatırım tutarı üzerinden Katma Değer Vergisi Desteği veya Teşvik Primi öngörülmüş ve yatırıma başlanmış bulunan geçerli teşvik belgelerine ilişkin Katma Değer Vergisi Desteği veya Teşvik primi uygulamasına ilgili mevzuatı çerçevesinde devam edilir.

            Fondan Kredi Tahsisi
            Madde 24- Fon'dan;

            a) Araştırma-geliştirme yatırımları,

            b) Teknopark yatırımları,

            c) Teknoparklarda yapılacak yatırımlar,

            d) Çevre korumaya yönelik yatırımlar,

            e) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,

            f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,

            g) Organize Sanayi Bölgelerine taşınacak yatırımlar

            için aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde kredi tahsisi yapılabilir.

            A- Tanımlar

            a) Ar-Ge Yatırımı: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları,

            b) Teknopark Yatırımı: Yüksek/İleri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere yönelik küçük veya orta ölçekli firmaların, belirli bir üniversite veya araştırma kurumunun olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu; ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları) aynı üniversite veya araştırma kurumunun imkanlarından yararlanacak ölçüde yakınında kurulan site yatırımlarını,

            c) Teknoparklarda Yapılacak Yatırımlar: Teknopark yönetimince teknoparklarda gerçekleştirilmesine izin verilen yatırımlar,

            d) Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar: Çevre Bakanlığınca sıcak nokta olarak belirlenmiş acil önlem gerektiren çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil üretim için hammadde ithalatı gerektirmeyen katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri yurtiçindeki her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik "temiz üretim teknolojileri", "temiz ürünler üreten teknolojiler", "temiz biyoteknoloji", "temiz enerji teknolojileri", "sürdürülebilir tarım teknolojileri" gibi çevre ile uyumlu teknolojiler konusundaki yatırımları,

            e) Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlar: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen yatırımları,

            f) Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılan, asgari sabit yatırım tutarı 3 trilyon Türk Lirası (bu değer teşvik belgesinin ilk düzenlenişi sırasında belgede yer alan değer olup, daha sonra yapılacak revize nedeniyle bu değere ulaşılmış olması yatırımın bölgesel gelişmeye yönelik yatırım sayılmasını gerektirmez) olan en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımları (her türlü tekstil, terbiye ve konfeksiyon yatırımları, entegre olmayan hayvancılık yatırımları ile ulaştırma yatırımları hariç),

            g) Organize Sanayi Bölgesine Taşınacak Yatırımlar: Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımlardan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen gelişmiş veya diğer yörelerdeki organize sanayi bölgelerine (özel organize sanayi bölgeleri dahil) veya küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımları ifade eder.

            B- Kredilendirmeye İlişkin Usul ve Esaslar

            Kredi tahsis edilebilmesi için;

            a) Yatırımın yukarıdaki tanımlara uyması,

            b) Yatırıma ilişkin fizibilite raporunun Müsteşarlığa ibraz edilmesi,

            c) Yatırımcı tarafından bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ile organize sanayi bölgesine taşınacak yatırımlar dışındaki konularla ilgili olarak edinilmiş varsa fikri mülkiyet haklarına ilişkin belgenin ibraz edilmesi,

            d) Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknopark yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ve öncelikli teknoloji alanındaki yatırım konularında aynı yatırım için başka bir kamu kuruluşundan nakdi devlet desteği alınmamış olduğunun belgelenmesi ve bu hususta Ek 8'de bulunan örneğe uygun olarak taahhütte bulunulması,

            e) Ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknopark yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ile organize sanayi bölgesine taşınacak yatırımların kredilendirilmesinin doğrudan Müsteşarlıkça yapılması, gerekmektedir.

            Ancak, Müsteşarlıkça;

            Teknopark yatırımlarında KOSGEB'in,

            Teknoparklarda yapılacak yatırımlarda ilgili teknopark yönetiminin,

            Öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlarda Bilim ve Teknoloji Yüksek

            Kurulu veya

            TÜBİTAK'ın

            Ar-ge yatırımlarında TÜBİTAK'ın,

            Çevre korumaya yönelik yatırımlarda Çevre Bakanlığı'nın

            uygun görüşü alınarak değerlendirme yapılır. Ayrıca, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar için, Müsteşarlıkça Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden ekonomik, mali ve teknik yönden projenin değerlendirilmesine ilişkin görüş alınır.

            C- Kredinin kapsamı

            a) Ar-ge yatırımlarında; münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat ile yazılım giderleri,

            b) Teknopark yatırımlarında; teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile bina-inşaat giderleri,

            c) Teknoparklarda yapılacak yatırımlarda gerekli makine ve teçhizat ile yazılım giderleri,

            d) Çevre yatırımlarında; münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat ve makine ve teçhizat giderleri,

            e) Öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlarda, makine ve teçhizat giderleri,

            f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda faizsiz sabit yatırım tutarının %30'u

            g) Organize sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlarda söküm, nakliye ve montaj giderleri,

            Fon kaynaklarından kredilendirilebilir. Bu kapsamda kredilendirilecek makine ve teçhizatın yeni olması gerekmektedir.

            D- Fon kaynaklı kredi miktarı
            Bu madde kapsamında yer alan yatırımların, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar hariç, yukarıda belirtilen harcamalarının en fazla %50'sine kadar olan kısmı Fon'un imkanları çerçevesinde kredilendirilebilir. Ancak, her bir proje için Fon kaynaklarından tahsis edilebilecek kredi miktarı 250 milyar Türk Lirası'nı geçemez.

            Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda kullanılabilecek azami kredi miktarı, 4,5 trilyon Türk Lirasını geçmemek üzere, faizsiz sabit yatırım tutarının %30'udur. Bu Tebliğin istinat ettiği Kararın yürürlük süresi içerisinde talep edilmesi halinde, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında daha önce düzenlenmiş teşvik belgeleri için de yukarıda belirtilen hükümler uygulanır. Bu durumda yatırım tutarının tespitinde teşvik belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı döviz satış kuru esas alınır.

            E- Fon kaynaklı kredinin faiz oranları ve ödeme şekli
            Fon kaynaklarından kullandırılacak kredilerden;

            a) Ar-ge yatırımları, teknopark yatırımları, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, öncelikli teknoloji alanlarındaki yatırımlar ile organize sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için tahsis edilecek krediler, 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde,

            b) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli olup, ödemesiz dönemin bitiminden başlamak üzere altışar aylık eşit taksitler halinde, geri alınır.

            Bu madde kapsamında kullandırılan kredilerin faiz oranı %15'dir.

            Fon kaynaklı krediyi uygulamakla görevlendirilmiş bankalarca yapılacak değerlendirme çerçevesinde tahsis edilecek kredinin bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda %25'i, diğer yatırımlarda ise azami %50'si avans olarak verilebilir. Bakiye, hakediş esasına göre ödenir. Verilen avans en geç altı ay içinde hakedişlerden mahsup edilerek kapatılır. Bu süre içinde avansın kapatılamaması halinde kredi kullandırımına devam edilemeyeceği gibi, aracı bankalar müeyyideleri ile birlikte süresinde kapatılamayan avansın ödenmesini talep ederler.

            Avansın kullandırılmasından sonraki bakiye kredi tutarı, firma tarafından aracı bankaya ibraz edilecek hakediş belgelerine göre düzenlenecek aracı banka raporlarına istinaden en fazla 3 dilim halinde kullandırılır.

            Daha önceki kararlara göre kullandırılan kredilerin bakiyeleri için tabi oldukları Kararname hükümlerine göre uygulanması gereken faiz oranlarını aşmamak kaydıyla yeni belirlenen faiz oranları uygulanır.

            F- Fon kaynaklı krediyi uygulayacak bankalar ve bu bankaların sorumluluğu
            Bu krediler;
            Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda, anonim şirket statüsündeki firmalar için Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. diğer firmalar için Türkiye Halk Bankası A.O,

            Diğer yatırımlar için ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası aracılığı ile kullandırılır.

            Fon kaynaklı kredilerin verilmesi işlemi sırasında alınacak teminata ait esaslar aracı bankalar tarafından bankacılık usullerine göre tespit edilir. Aracı bankalar yapacakları aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami 4 puanına kadar komisyon alabilirler. İlgili bankalar bunun dışında yatırımcıdan ücret veya komisyon gibi isimler altında hiçbir karşılık talep edemezler.

           Fon'dan kredi aktarılan aracı bankalar, kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından, yatırımın teşvik belgesinde öngörülen sürede gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden, ana para taksit ve faizlerin zamanında Fon'a yatırılıp yatırılmadığından, avans kullandırılmış ise avansın zamanında kapatılıp kapatılmadığından sorumludur.

            Yatırımın teşvik belgesinde öngörülen yatırım süresi içinde gerçekleştirilememesi, avans verilmiş ise avansın süresinde kapatılmaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi, Fon kaynaklarından kullandırılan kredilerin Fon'a yatırılma süresi ve aracı bankaların sorumluluğu ile ilgili konularda Karar'ın ilgili hükümleri uygulanır.

            Aracı bankalar kanalıyla Fon'dan kullandırılan Fon kaynaklı kredilerin vadesinden önce Fon'a iade edilmesi talebinde bulunulması halinde, Fon'a iade tarihi ile itfa planında belirtilen vade sonuna kadar olan devre için faiz tahakkuk ettirilmez. Vadeden önce aracı bankalara intikal ettirilen Fon kaynaklı krediye ilişkin iade tutarlarının bu bankalarca 5 işgünü içerisinde Fon'a iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde, aracı bankalara Karar'ın 22 nci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

            Uygulamada ortaya çıkacak ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

           Fon'dan hak sahiplerine yapılacak yeni ve birikmiş yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik ödemelerin, ilgili kuruluşlarca değerlendirilmesini müteakip, Müsteşarlığın evrak kayıtlarına intikal sırasına göre yapılması esastır.

            Yatırıma Başlama
            Madde 25- Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve arsa almak yatırıma başlama sayılmaz. Yatırıma başlandığının kabul edilebilmesi için yatırımın büyüklüğü ve temini ile uyumlu olarak altyapının hazırlanması, inşaat yapma, akreditif açılması gibi harcamaların makul ölçülerde yapılması gerekir.

            İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri
            Madde 26- Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili makine ve teçhizat listesi değişikliği için Müsteşarlığa müracaat edilir.

            İthal edilecek makine ve teçhizatın ithal edileceği menşe ülke ve fiyat değişikliklerinde, makine ve teçhizat bazında %50'ye kadar olan artış veya azalışlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapılır.

            Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali
            Madde 27- Kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline; sözkonusu makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararına ilişkin tebliğ eki listelerde yer alması ve belirtilen yaş sınırlamalarına uyulması kaydıyla, İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen ilgili merci tarafından izin verilebilir. Ayrıca, İthalat Rejimi Kararına uygun olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen özel izin belgelerine istinaden de kullanılmış makine ve teçhizatın ithaline izin verilebilir. Ancak, sektörel kısıtlamalar ve ilgili kurumlarca getirilen yaş sınırlamaları da dikkate alınır.

            Kullanılmış karayolu nakil vasıtalarının ithaline izin verilmez.

            Teşvik Belgesinin Revizesi
            Madde 28- Yatırım projesinde yatırımın cinsi, konusu gibi değişiklikler dışında teşvik belgelerindeki yatırım tutarlarının revizesi yapılmaz. Revize işlemi gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizesi esnasında yapılır.

            Destek unsurları, halen geçerli olanlar dahil teşvik belgelerinde kayıtlı sabit yatırım tutarları ile ilgili olarak teşvik belgesi üzerinde revize yapılmaksızın firma beyanı ve harcama belgelerine istinaden, Maliye Bakanlığınca her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranına kadar artırılmak suretiyle belirlenen değerler üzerinden ilgili mercilerce doğrudan uygulanır. Ancak, tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerlerinin üzerinde indirim veya kredi kullanımı dolayısıyla vergi, resim, harç ve fon istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, fazladan uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre cezai faizleriyle birlikte tahsil olunur.

            Süre Uzatımı
            Madde 29- Teşvik belgesi kapsamı yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır.

            Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda, Müsteşarlığa veya yatırımın bulunduğu ildeki odaya veya yatırımın bulunduğu ile en yakın kambiyo müdürlüğüne, teşvik belgesi müracaatı odalarca değerlendirilen belgelerde ise ilgili odaya yatırım süresinin bitimini izleyen en geç üç ay içerisinde Ek 7'de yer alan Yatırım Takip Formu ile birlikte süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Ancak, süre uzatımı taleplerinin yukarıda belirtilen mercilere yatırım süresinin bitimini müteakip üç aydan sonra yapılması halinde, bu tebliğin 25 inci maddesi hükümleri çerçevesinde önemli ölçüde yatırım harcaması yapıldığını tevsik eden bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ek süre verilebilir.

            Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen merci-e müracaat edilmemesi halinde, teşvik belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilerek yararlanılan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınır.

            Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve 98/10755 sayılı Karardan önceki kararlara göre Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine (31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmamış olması sebebiyle iptal edilmiş ancak, Müsteşarlıkça işlemin durdurulması nedeniyle henüz müeyyide uygulanmamış olanlar dahil), bu Karar'ın yürürlük süresi içinde talep edilmesi ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar'ın yürürlük tarihinden önce yatırıma başlanılmış olması halinde, sözkonusu prim veya kredilerin kullanılmadığının tevsik edilmesi veya yararlanılan bu destek unsurlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Fona iade edilmesi kaydıyla, 30/6/2001 tarihine kadar ek süre verilir. Bu süre sonunda yatırımın tamamlanmaması halinde, bu Tebliğin istinat ettiği Kararın Geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanır.

            Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen daha önceki yıl kararlarına ve 98/10755 sayılı Karar'a göre düzenlenen teşvik belgeleri ile 98/10755 sayılı Karar döneminde müracaat edilerek Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 8/12/1999 tarih ve 99/13717 sayılı Karara istinaden Fon kaynaklarından kredi tahsis edilen mevcut teşvik belgelerine, bu tebliğin istinat ettiği Karar'ın yürürlük tarihinden önce yatırıma başlanılmış olması halinde 31/12/2001 tarihine kadar ek süre verilebilir. Teşvik belgesinin düzenleniş tarihi itibarıyla yatırımın orijinal bitiş tarihi 31/12/2000 tarihinden sonraya tekabül eden teşvik belgelerine ise, yatırımın bitiş tarihini müteakiben, talep edilmesi halinde; belgede kayıtlı yatırım süresinin azami yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu süreler sonundan itibaren 6 ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için Müsteşarlığa müracaat edilmemesi halinde, sağlanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

            Yatırım Yeri ve Konusu Değişikliği
            Madde 30- Yatırım yeri ve konusu değişikliğinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunludur. Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde, destek unsurlarının uygulanması bakımından yatırım yerinin özelliği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teşvik belgesinde gerekli değişiklik yapılır.

            Yatırım yeri değişikliğinden önce gerçekleştirilmiş olan yatırımlara ilişkin yararlanılan destek unsurları yeni yatırım yerindeki destek unsurlarından fazla ise, bu destek unsurlarının fazla olan kısmı ile yatırım yeri değişikliği öncesinde yapılmış bina-inşaat harcamalarına uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.

            Yatırım konusunda değişiklik yapılması halinde, yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilişkin olarak Müsteşarlığa verilecek yatırım bilgi formuna istinaden yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak uygun görülmesi halinde, teşvik belgesi revize edilir. Yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak, yeni yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat harcamalarına uygulanan destek unsurları ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

            Yatırımın Finansmanı
            Madde 31- Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek asgari özkaynak oranları aşağıda belirtilmiştir.

            a) Normal yörelerde ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda   %40

            b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda           %20

            c) Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımlarında  %20

            d) Gemi ithali ve uçak ithali yatırımlarında                       %10

            Teşvik belgesi kapsamında dış kredi, döviz kredisi veya Fon kaynaklı kredi dahil olmak üzere iç kredi ile birlikte dış kredi ve/veya döviz kredisi kullanılması halinde özkaynak oranları %20'ye kadar indirilebilir.

            Ayrıca,

            a) Tersane, gemi inşa ve yat inşa yatırımlarında,

            b) Finansal kiralama şirketlerinin yapacakları kiralama yatırımlarında,

            c) Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarda,

            d) Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları yatırımlarda bu sınırlara bağlı kalınmaz. Ancak, Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda ilgili mevzuatında asgari özkaynak oranı belirlenmiş ise bu oran dikkate alınır.

            Bu Tebliğin istinat ettiği Karar'ın yürürlükte olduğu dönem içerisinde talep edilmesi halinde, yukarıda belirlenen asgari özkaynak oranları daha önceki yıllara ait kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

            Teşvik belgesinde "yatırımın finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin karşısında yazılan tutarların kullanılması esas olmakla birlikte, firma tarafından talep edilmesi halinde teşvik belgelerinde öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranını bozmamak ve yabancı kaynaklar bölümünde yer alan toplam tutarın Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranları dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek değerini aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış kredi bankalarca doğrudan kullandırılabilir. Bu durumda, ilgili bankaca teşvik belgesi eki "kredi ve döviz kullanım formu"na kullanılan kredinin cinsi, döviz satış kuru (döviz kredisi kullandırılması halinde kullanım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru), döviz ve karşılığı Türk Lirası tutarı ile kullanım tarihi belirtilir.

            Teşvik belgesinin gerçekleşme değerleri esas alınmak suretiyle yabancı kaynak oran ve miktarlarının aşılması durumunda; fazla kullanılan krediye tekabül eden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ilgili mevzuatı, Vergi, Resim ve Harçlar ise 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.

            Yeniden değerlendirme fonu, sermaye artışlarında özkaynak olarak kabul edilmez.

            Kamu Kurum ve Kuruluşları
            Madde 32- Kamu kurum ve kuruluşları; Genel ve Katma Bütçeli kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlardır.

            Finansal Kiralama
            Madde 33- Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamamının veya bir kısmının finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.

            Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar için, kiralayanın (finansal kiralama şirketi), kiracıya (yatırımcı) ait daha önceki yıl kararlarına veya bu Karara göre düzenlenmiş teşvik belgelerinin eki mahiyetinde olan teşvik belgesini alması gerekmektedir.

            Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda kiralayan, kiracının teşvik belgesinde yer alan Fon Kaynaklı Kredi hariç diğer destek unsurlarından yararlandırılır. Yatırım indirimine konu asgari sabit yatırım tutarı yönünden, yatırımcının teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarı esas alınır.

            Yatırım indirimi uygulaması bakımından yasal olarak malın maliki durumunda olan kiralayan, yatırım indirimi istisnasından yararlanır. Finansal kiralama yoluyla yapılan yatırımda, kiralamaya konu yatırım malları, yatırımcının aktifinde yer almadığından yatırımcının yatırım indiriminden yararlanması sözkonusu değildir.

            Fon Kaynaklı Kredi öngörülen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırım mallarının finansal kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda, finansal kiralamaya konu sabit yatırım harcamalarına tekabül eden kısım için Fon Kaynaklı Kredi tahsis edilmez.

            Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri kiralayan ve kiracının birlikte müracaat etmeleri halinde, Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla değerlendirilir. Finansal kiralama işlemine konu yatırım malları iflas, yatırımın gerçekleşmemesi, sözleşmesinin feshi gibi hallerde Müsteşarlıkça uygun görülmesi durumunda başka bir teşvik belgesi yatırımcıya kiralanabilir.

            İflas, sözleşmenin feshi veya yatırımın gerçekleşmemesi durumlarında; yararlanılan destek unsurları, ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil olunur. Ancak kiralayanın talebine istinaden, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde teşvik belgeli başka bir yatırımcıya devredilebilir. Bu durumda yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda, fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

            Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın yatırım süresi içinde teşvik belgeli başka bir yatırımcıya kiralanmasına, yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla izin verilebilir. Bu durumda kiralayan, kiracı ve yeni kiralayacak olan firmanın ayrı ayrı müracaatı gerekmektedir. Yatırımın bütünlüğünün bozulması durumunda, kiracının projesine sözkonusu makine ve teçhizatı diğer yollardan temin edecek şekilde tekrar ilave etmesi halinde de devire izin verilebilir. Yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcı firmanın destek unsurlarından daha düşük olması veya hiç bulunmaması durumunda, fazladan kullanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

            Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın ihracı durumunda; yatırımcının teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olup olmadığına bağlı olarak, Tebliğin 34 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

            Sözleşmede devir yetkisinin tanınması halinde, finansal kiralamaya konu yatırım malları, kiracının da uygun görüşü alınmak kaydıyla başka bir finansal kiralama şirketine devredilebilir. Bu durumda devralan sözleşme hükümlerine uymak zorundadır.

            Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın, aynı yatırımcıya kiralanmak üzere finansal kiralama yapma yetkisine sahip bir kuruluşa satılarak geri kiralanmasına (Sat ve Geri Kirala) Müsteşarlıkça izin verilebilir. Ancak, alacaklıdan mal kaçırmak ve benzeri şekilde muvazaalı işlem yapmak suretiyle teşvik belgesi alındığının tespiti halinde, kiracı ve kiralayanın teşvik belgeleri iptal edilerek sağlanan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

            Yatırımcının teşvik belgesinde bulunan kullanılmış makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.

            Finansal kiralama şirketleri adına düzenlenmiş teşvik belgelerine talep edilmesi halinde, kiracının ilave olarak vereceği taahhütnameye istinaden vergi, resim ve harç istisnası desteği sağlanır ve ihracat taahhüdü kiracının gerçekleştireceği ihracatla kapatılır.

            Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlar, ilgili olduğu yatırım teşvik belgesinin istinat ettiği karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

            Devir, Temlik, Satış ve İhraç
            Madde 34- Teşvik belgesi konusu yatırımın devri ile teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

            a) Yatırımın devri: Yatırıma başlanılmış olması kaydıyla, tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlardan; komple yeni yatırım olarak düzenlenmiş teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tümüyle, diğer yatırım cinslerinde ise mevcut yatırımıyla birlikte devir, temlik veya satışına, sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak Müsteşarlıkça teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma önemli ölçüde başlanılmamış olması halinde, yatırımın devrine izin verilmez.

            Yatırım tamamlama vizesi yapılmış ve varsa ihracat taahhüdü yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın fiili ithal tarihinden itibaren 5 yıl (Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılan yatırımlarda 3226 sayılı Kanunda belirtilen süreler esastır), yurt içinden sağlanan makine ve teçhizatın ise 2 yılını doldurması halinde tüm sabit yatırım ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satışı serbesttir. Ancak, teşvik belgelerinin Fon'dan kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Müsteşarlığın izni aranır.

            Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamı yatırımların tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satışına, belge üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle Müsteşarlıkça izin verilebilir.

            b) Makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışı: Teşvik belgesi kapsamında temin edilen münferit makine ve teçhizatın devir, temlik ve satışına aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça izin verilebilir.

            Teşvik belgesi kapsamında temin edilen ithal ve yerli makine ve teçhizatın, teşvik belgesine sahip yatırımcılara devir, temlik veya satışına; yatırımın bütünlüğü, yatırımın tamamlama vizesi, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükleri ve fon kaynaklı kredi ihtiva edip etmediği durumları dikkate alınmak suretiyle Müsteşarlıkça müsade edilebilir.

            Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın teşvik belgesi sahibi diğer yatırımcılara devir, temlik ve satışına; yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, Fon Kaynaklı Kredi kullanılıp kullanılmadığı, ihracat taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği ve buna bağlı olarak vergi, resim ve harç istisnasından faydalanıp faydalanılmadığı hususları gözönüne alınarak Müsteşarlıkça izin verilebilir. Ancak, sözkonusu makine ve teçhizatla ilgili yararlandırılan yatırım indirimi ve Fon Kaynaklı Kredi ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın tamamının devri halinde belge iptal edilir.

            Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmuş, ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmiş ve Fon kaynaklı kredi ihtiva etmeyen teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, temlik veya satışı ise serbesttir.

            Tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte, Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden veya teşvik belgesinde kayıtlı diğer taahhütleri yerine getirilmemiş veya fiili ithal tarihi itibarıyla 5 yılını, yurt içinden temin tarihi itibarıyla 2 yılını doldurmamış makine ve teçhizat ihtiva eden teşvik belgeleriyle ilgili devir, temlik ve satış Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu durumda, ithal makine ve teçhizatın istisnadan faydalanamayan yerlere veya kişilere satışı halinde, bunlarla ilgili olarak sağlanan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.

            c) Makine ve teçhizat ihracı: Yatırım bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla, yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın ihracı, Müsteşarlığın iznine tabidir.

            Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, Fon Kaynaklı Kredi ve ihracat taahhüdü bulunmayan veya bu konulardaki yükümlülükleri yerine getirilmiş teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ihracı serbesttir. Ancak, ihraç işlemini takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresince Müsteşarlığa ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi gerekmektedir.

            d) Genel hükümler: Yatırım tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracı halinde yatırım indirimi uygulaması yönünden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

            Vergi, resim ve harç istisnası ihtiva eden teşvik belgelerinde ihracat taahhüdünün yerine getirilmemiş olması halinde, 3505 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

            Devir, temlik, satış ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Fon'dan tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakılmaksızın tümünün Fon'a geri ödenmesi zorunludur. Ancak, kredi işlemine aracılık eden bankanın uygun görüş bildirmesi halinde, Fon'dan kullandırılan kredinin bakiyesinin itfa planına uygun şekilde ödenmesi kaydıyla, sözkonusu devir, temlik, satış ve ihraç işlemine Müsteşarlıkça izin verilebilir.

            Yurt Dışında Çalışanların Ortaklığı
            Madde 35- Bu Tebliğin 15 nci ve 27 nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışında çalışanların sahip oldukları veya satın alacakları makine ve teçhizat, teşvik belgesine bağlanmış bir yatırımı gerçekleştirmek üzere kurulmuş veya kurulacak olan bir anonim şirkete ithal edilmek suretiyle ayni sermaye olarak konulabilir.

            Yatırımların Nakli
            Madde 36- Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımın tüm yörelerin organize sanayi bölgelerine, normal yörelere veya kalkınmada öncelikli yörelere;

            normal yörelerdeki mevcut yatırımın normal yörelerin ve kalkınmada öncelikli yörelerin organize sanayi bölgelerine ve kalkınmada öncelikli yörelere; kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımın kalkınmada öncelikli yörelerin organize sanayi bölgelerine, nakli veya kalkınmada öncelikli yöreler ile normal yörelerdeki yatırımların kendi içlerinde nakline Müsteşarlıkça izin verilebilir. Bu durumda yeni yatırım yerine nakledilecek mevcut yatırımın söküm, nakliye ve montaj harcamaları ile mevcut ve ilave yatırım için gerekli arazi-arsa, bina-inşaat ve/veya makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamaları için teşvik belgesi düzenlenerek veya mevcut teşvik belgesi üzerinde gerekli düzenleme yapılarak, destek unsurlarından yararlandırılabilir.

            Gelişmiş yörelerin kendi içindeki nakil taleplerinde, mevcut teşvik belgeleri dahil, gelişmiş yörelerde komple yeni olarak teşvik belgesine bağlanabilecek yatırım konuları için yukarıdaki esaslar çerçevesinde, bunların dışındaki yatırımlarda ise arsa ve bina-inşaat harcamaları ile entegrasyona ve ürün çeşitlendirmesine yönelik makine ve teçhizatlar için destek unsurlarından faydalandırılmamak kaydıyla Müsteşarlıkça proje bazında nakil işlemlerine izin verilebilir.

            Belge Zayi Olması
            Madde 37-  Teşvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi ile Döviz ve Kredi Kullanım Formu'ndan herhangi birinin zayi olması nedeniyle bu Tebliğin istinat ettiği Karar döneminde yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, herbir belge için teşvik belgesinde yazılı toplam yatırım tutarının %0.2'si oranındaki meblağ Fon'a yatırılır. Bu meblağ, her bir belge itibarıyla 200 milyon Türk Lirası geçemez. Zayi olan belgelerin yerine yenileri tasdik edilmeden önce talepten vazgeçilmesi halinde bu meblağ yatırımcıya iade edilir.

            Yatırım Kredilerinin Aktarılması
            Madde 38- Muhtelif yatırımları gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin her birinde şirket sermayesinin %50'sinden fazla hisseye sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin, teşvik belgeli yatırımlarında kullanılmak üzere tahsis edilen yatırım kredilerinin; belgeler arasında bir yılı geçmeyecek şekilde, hangi firma ve teşvik belgesi kapsamında kullanılacağı ve kredi tutarı da belirtilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere aktarılabilmesi Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu şekilde kredi aktarımları teşvik belgesine dercedilir. Verilen süre sonunda kredinin, krediyi alan şirkete geri dönüşü Müsteşarlığa tevsik edilir.

            Müsteşarlıkça, teşvik belgesi üzerinde yapılan değişiklikler dahil, teşvik belgesinde öngörülen şartlar aynen yerine getirilmek kaydıyla, yatırımını termin programına uygun olarak gerçekleştiren yatırımcılar hakkında, kredi kullanım safhasında yapmış oldukları kaynak aktarımları dolayısıyla müeyyide uygulanmaz. Aksi takdirde kredi teşvik belgesi kapsamından çıkartılarak krediye sağlanan istisna ve muafiyetler 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme cezası ile birlikte tahsil edilir.

            Teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırımın mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarına istinaden gerçekleştirilemediğinin resmi kuruluşlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi halinde ise, teşvik belgesi kapsamında fiilen kullanılan kredilerin, aynı holdinge bağlı şirketler ile aynı firmaya ait yeterli kredi limiti bulunan teşvik belgesi veya belgelerine müeyyide uygulanmaksızın kısmen veya tamamen aktarılmasına Müsteşarlıkça izin verilebilir. Ancak, teşvik belgesinde vergi, resim ve harç istisnası olması halinde kredi aktarılan teşvik belgesinde de aynı destek unsurunun bulunması gerekmektedir.

            Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumları
            Madde 39- Yatırımların teşvik belgesine bağlanması ve tamamlama vizesi işlemleri sonuçlanıncaya kadar devam eden işlemlerle ilgili olarak;

            a) Tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

            b) Firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

            c) Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

            d) Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali,

            e) Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü (mahkeme kararı ile),

            Müsteşarlıkça mücbir sebep ve fevkalade hal durumları olarak değerlendirilir.

            Altyapı Yatırımları
            Madde 40- Bu Tebliğ'de yer alan altyapı yatırımları; baraj, liman, tünel, yol, havaalanı, otogar, metro, hafif raylı sistemler, haberleşme, içme suyu, kanalizasyon, sulama, isale hattı, maden dekapajı ve elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisleri ve benzeri diğer altyapı yatırımlarıdır.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının; kendileri veya diğer kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirecekleri altyapı yatırımları için de teşvik belgesi düzenlenebilir. Ayrıca, özel sektörün yapacağı elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım tesisleri yatırımları ile imtiyaz sözleşmesine dayalı olarak yapılan altyapı yatırımları da bu kapsamda değerlendirilir.

            Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret Yatırımları
            Madde 41- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek yatırımlar için, ilgili mercilerce gerekli izin verilmiş olması kaydıyla, teşvik belgesi müracaatında bulunulabilir.

            Müteahhitlik Yatırımları
            Madde 42- Altyapı yatırımlarına yönelik müteahhitlik hizmetlerine ilişkin yatırımların teşvik belgesine bağlanabilmesi için;

            a) Altyapı yatırımlarına yönelik ihalenin Yatırım Programı'nda yer alan bir kamu kuruluşundan alınmış olması (özel sektörün yapacağı liman yatırımları ile imtiyazlı elektrik şirketlerinin yapacağı elektrik üretimine yönelik tesislere ait altyapı veya özel sektör tarafından 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28/5/1988 tarihli ve 3465 sayılı, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilecek Yap-İşlet-Devret ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek Yap-İşlet projelerine ilişkin altyapı yatırımlarına yönelik müteahhitlik hizmetleri ile kaynağı bütçeden karşılanan GAP İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşların altyapı ile ilgili yatırımlarında bu şart aranmaz),

            b) Altyapıyla ilgili ihale bedelinin müracaat tarihi itibarıyla kalan kısmının; kalkınmada öncelikli yörelerde 2 trilyon Türk Lirası, normal yörelerde 4 trilyon Türk Lirası ve gelişmiş yörelerde 6 trilyon Türk Lirası'nın üzerinde olması (bu değerler Müsteşarlıkça her yıl yeniden değerleme oranında artırılabilir),

            c) Dekapaj miktarının asgari 3.000.000 m3 veya muadili maden istihracı olması (galeri sürme, kuyu açma ve benzeri yeraltı müteahhitlik hizmetlerinde bu sınır aranmaz),

            d) Teşvik belgesi kapsamında ithal ve yerli temin edilecek makine ve teçhizat değerlerinin ABD Doları cinsinden hesaplanan toplamının, ihale bedelinin %10'unu geçmemesi (tahsis edilecek azami döviz tutarı için müracaat tarihindeki döviz satış kuru esas alınır ve keşif artışları hariç %10 oranındaki döviz tahsisi, mevcut teşvik belgeleri kapsamında işin gelişimine paralel olarak artırılamaz) gerekir.

            Madencilik Yatırımları
            Madde 43- Görünür rezerve oturtulmuş maden istihracına yönelik yatırımlar veya maden istihracı ile beraber entegrasyon yatırımları, kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanan destek unsurlarından yararlanır. Maden aramaya yönelik sondaj yatırımları ile maden işleme ve/veya zenginleştirmeye yönelik yatırımlarda ise, yatırımın bulunduğu yörelerdeki destek unsurları uygulanır.

            Gemi Yatırımları
            Madde 44- Teşvik belgesi kapsamında destek unsurlarından yararlanabilecek kullanılmış geminin asgari kapasitesinin kuru yük ve tankerlerde 12000 DWT, özel maksatlı ve özel yapılı gemilerde ise 499 Gross Tonun üzerinde olması gerekmektedir. Yeni gemilerde tonaj tahdidi aranmaz.

            Gemi ve yat inşası için düzenlenmiş teşvik belgelerinin süre uzatımlarında, klas müessesesinden alınacak belge kapsamı geminin inşasına başlanıldığını gösterir belge veya onaylı genel plan ile ilgili liman idaresinden alınacak kayıt belgesinin noter tasdikli suretinin Müsteşarlığa tevsik edilmesi gerekir. Bu belgelerin Müsteşarlığa ibraz edilmemesi halinde süre uzatımı yapılmaz ve teşvik belgesi iptal edilir.

            İthal edilecek kullanılmış gemilerde 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ancak, uluslararası antlaşmalar ile Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından tespit edilen şartlara uygun olacağı yatırımcılar tarafından taahhüt edilir.

            Çekici ve/veya Treyler Yatırımları
            Madde 45- En az 40 araçlık filosu bulunan yatırımcıların 10 birimden az olmamak kaydıyla Euro I, Euro II ve Euro III normlarına haiz çekici ve treylerler yenileme yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda araçların ithalde 5, yerlide 2 yılını doldurmuş veya ihraç edilmiş olması, şirket aktiflerinde en az 2 yıl süreyle bulunması ve yatırımcının tamamlama vizesi yapılmamış belgesinin olmaması hususları aranır.

            Çekici ve treyler yatırımlarının mevcut teşvik belgeleri ile ilgili uygulama aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

            a) Teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması yapılmamış olması halinde ek süre verilmeden teşvik belgesi iptal edilir. Ancak yatırımın en az %50'sini gerçekleştiren yatırımcıların teşvik belgelerine ilişkin olarak bakiye yatırımlarının gerçekleştirilebilmesini teminen 30/06/2001 tarihine kadar proje bazında ek süre verilebilir. Bu süre sonunda gerçekleşen değerler üzerinden teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri yapılır.

            b) Teşvik belgesi kapsamında yatırımın bir bölümünü gerçekleştiren ancak içinde bulundukları finansman darboğazı nedeniyle, yatırımın geri kalan kısmını gerçekleştiremeyen firmaların yatırımlarının gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılır. Bu durumda teşvik belgesinin devrine izin verilmez.

            c) Teşvik belgesi kapsamında iç piyasadan teminine izin verilen araçların ithali konusundaki liste değişikliği taleplerine izin verilmez.

            d) Teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve/veya yerli olarak temin edilen makine ve teçhizatın bir başka belgeye devir ve temlikine izin verilmez.

            Tamamlama Vizesine Başvuru
            Madde 46- Yatırımların tamamlama vizeleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

            a) Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci-e başvurmaları gerekmektedir. Süre bitimini izleyen 6 ay içinde müracaat edilmemesi halinde, teşvik belgesi Müsteşarlıkça iptal edilir. İlgili odalarca müracaatı değerlendirilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak ise, altı aylık sürenin bitimini müteakip en geç bir ay içerisinde Oda tarafından Müsteşarlığa iptal işleminin yapılması için bilgi verilir.

            b) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci tarafından yapılır. Müsteşarlığa yapılan müracaatlara istinaden Müsteşarlık, tamamlama vizesi işlemleri için yatırımın bulunduğu ildeki Valiliği veya ilgili Odayı görevlendirebilir.

            Tamamlama ekspertizi ve vize işlemleri, Müsteşarlıkça doğrudan yapılabileceği gibi, Müsteşarlık tarafından görevlendirilen Valilikçe veya Odaca belirlenecek asgari iki eksper ile yatırımcı tarafından tayin edilecek yeminli mali müşavirin yapacakları inceleme sonucunda müştereken düzenlenecek rapora istinaden ilgili Valilikçe veya ilgili Odaca da yapılabilir.

            Valilikçe veya ilgili Odaca yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi, ilgili merci tarafından doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilir. Ekspertiz işlemine esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylı fotokopisi, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste asılları, gerçekleşen değerler üzerinden hazırlanmış ilgili merci tarafından onaylı yeni listeler, döviz ve kredi kullanım formunun aslı ile birlikte bir ay içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.

            Fon kaynaklı kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri raporun ilgili merci tarafından Müsteşarlığa gönderilmesini müteakip Müsteşarlıkça yapılır.

            Ekspertiz işlemlerinin Müsteşarlıkça yapılması halinde, yatırım mahallinde ekspertiz yapmak üzere Müsteşarlıktan en az 2, en fazla 3 eksper görevlendirilir.

            Ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek eksperlerin her birine ödenecek ekspertiz ücreti 50 milyon Türk Lirası olup, bu tutar her yıl yeniden değerleme nispetinde Müsteşarlıkça artırılabilir. Bu görevlendirmelerde yol ve konaklama giderleri de yatırımcı tarafından karşılanır.

            c) Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili yatırımcı kuruluş tarafından yatırımın tamamlandığına dair Müsteşarlığa verilecek rapora istinaden tamamlama vizesi yapılır.

            d) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merci-e ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapılır.

            e) Mevcut teşvik belgeleri konusu yatırım yerinin serbest bölge olarak ilan edilmesi durumunda, belgenin verildiği mevzuat hükümlerine bağlı kalınmaksızın yatırımın mevcut hali dikkate alınarak serbest bölgenin faaliyete geçtiği tarih itibarıyla tamamlama vizesi yapılır.

            f) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden;

            1) Yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya Müsteşarlık kayıtlarına göre hiç işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın,

            2) Fiziki olarak gerçekleşen veya yatırım süresi devam etmekle birlikte mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden

            Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen yatırımın bulunduğu il Valiliği veya Ticaret ve Sanayi Odasınca (sadece sanayi odası bulunması halinde sanayi odası, gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında deniz ticaret odası) düzenlenen ekspertiz raporlarına istinaden teşvik belgesi konusu yatırımın bütünlüğü ile ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri yapılır. Ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafından tamamlama vizeleri doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek sonucundan Müsteşarlığa bilgi verilir.

            Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri; talep edilip edilmediğine bakılmaksızın Müsteşarlıkça resen veya Müsteşarlıkça görevlendirilen bankalar veya yukarıdaki fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek ekspertiz raporlarına istinaden, yatırımın fiziki olarak tamamlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmadan yapılır.

            Sözkonusu nakit destek içeren teşvik belgelerine ilişkin tamamlama ekspertizi raporlarının düzenlenmesi ve tamamlama vizelerinin yapılması esnasında;

            - Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ihtiva eden teşvik belgelerinde, 31/12/1996 tarihinden sonra yapılan harcamalara prim ödenmemesi kaydıyla 30/6/1998,

            - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinde ise 30/6/1998 tarihinden sonra yapılan harcamalara fondan kredi tahsis edilmemesi koşuluyla 30/6/1999, tarihine kadar Müsteşarlıkça onaylanmış makine ve teçhizat listelerinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizatın gerçekleşme değerleri ve belge kapsamındaki diğer sabit yatırım harcamaları dikkate alınır.

            Ancak bu yatırımlarda, fazladan Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi veya Fon Kaynaklı Kredi ile diğer kredilerin kullanılmış olması halinde, fazladan yararlandırılan destek unsurları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu teşvik belgelerinden 31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmamış olması sebebiyle iptal edilen ancak, Müsteşarlıkça işlemin durdurulması nedeniyle henüz müeyyide uygulanmamış olan söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesinin yapılmasının talep edilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

                Bu madde uyarınca gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgelerinde asgari sabit yatırım tutarı, altyapı müşterekliğinin korunması kaydıyla gelişmiş yöreler de dahil yörelerin kendi içerisindeki veya daha alt yörelere yönelik yatırım yeri değişikliği ve özel şartlar dikkate alınmaksızın ve tamamlama vizelerinde aranan tapu, inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, kapasite raporu gibi belgeler aranmaksızın tamamlama vizeleri yapılır. Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımın teşvik belgesinin düzenlendiği yıla ait asgari yatırım indirimi tutarının altında gerçekleşmesi halinde, uygulanan yatırım indirimi ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. Teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ve ilgili diğer karar ve tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak oranı korunmak suretiyle kredi miktarının aşılması halinde, aşılan miktara tekabül eden fonlar ilgili mevzuatı, vergi, resim ve harçlar ile teşvik belgesindeki ihracat taahhüdünün süresi içerisinde yerine getirilememesi durumunda yararlanılan vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

            Bu şekilde işlem yapılan belgeler konusu yatırımların bakiye kısımları için talep edilmesi halinde, sektörün durumu da dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurumlarca yatırım yeri tespit edilemeyen veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri ise Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle resen iptal edilmiş sayılır.

            Destek Unsurlarının Uygulanması
            Madde 47- Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının bu Tebliğde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

            Yatırımların Takibi, Kontrolü ve Müeyyide Uygulanması
            Madde 48- Teşvik belgelerinin ilgili mevzuata uygun olarak kullanılması esastır.

            Müsteşarlık, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye, gerekli gördüğü takdirde yatırımın her aşamasında yatırımların ve ilgili Odaların verilen görevlere ilişkin olarak yaptıkları işlemlerin takip ve kontrolünü yapmaya, gerekli göreceği tedbirleri almaya, ilgili kuruluşlardan belge ve bilgi istemeye ve aykırılıkların tespiti halinde teşvik belgesini iptal etmeye yetkilidir.

            Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile bu Tebliğde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren yatırımcıların teşvik belgeleri Müsteşarlıkça kısmen veya tamamen iptal edilir.

            İptal edilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgililerden geri alınır.

            Turizm yatırımlarında, Turizm Bakanlığınca "Turizm Yatırım ve/veya İşletme Belgesi"nin iptal edilmesi kaideten teşvik belgesinin iptalini gerektirmez.

            Madde 49- Yatırımcıların;

            a) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna,

            b) 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna,

            c) 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa,

            d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa,

            e) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa,

            f) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununa,

            g) 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununa,

            h) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa,

            i) 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa,

            j) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa,

            k) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna,

            l) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanuna,

            m) 30/9/1983 tarihli ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye,

            n) 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usullere Dair Karara ve benzeri mali mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden fillerde bulundukları gerekçesiyle haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin Müsteşarlığa bildirilmesi durumunda aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

            a) Mali mevzuat hükümlerine aykırı fiilde bulundukları gerekçesiyle haklarında ilk derece mahkemesinden mahkumiyet kararı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca suç ve cezanın mahiyet ve önemi dikkate alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde Müsteşarlığa bildirilmesi durumunda yeni teşvik belgesi talepleri reddedilir. Mevcut teşvik belgesi kapsamına ilave yapılması ve ilave destek unsurlarından istifade ettirilmesine yönelik talepleri uygun görülmez.

            İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararına istinaden işlemleri durdurulanların kesinleşmiş mahkeme kararının lehlerine sonuçlanması durumunda, ilgili mahkeme kararı veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak karara ilişkin yazıyla müracaat etmeleri halinde yeni müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde işlemleri sonuçlandırılır.

            b) Müsteşarlık, yukarıda belirtilen haller dışında, milli menfaatlerin ve önceliklerin gerektirdiği durumlarda da bu maddenin hükümleri çerçevesinde hareket etmeye yetkilidir.

            c) Genel hükümler; beraat ile sonuçlanmış mahkeme kararlarının, yatırımcıların Müsteşarlığa talepte bulundukları tarihten önce verilmiş olduğunun; ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak yazı ile tevsik edilmesi durumunda, yatırımcıların işlemleri ilk müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

            Mali mevzuata aykırı bir fiilden dolayı haklarında mahkumiyet kararı olmadığına ilişkin taahhütname alınarak ve/veya teşvik belgesine özel şart dercedilerek sonuçlandırılmış işlemlerde, aksinin tespiti halinde verilen teşvik belgeleri ve/veya yapılan işlemler resen iptal edilebilir.

            İlgili kurum ve kuruluşlar, mali mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerden dolayı haklarında mahkumiyet kararı bulunan gerçek ve tüzel kişileri bir ay içinde Müsteşarlığa bildirmek durumundadır.

            Görev Verilen Kuruluşların Yükümlülükleri
            Madde 50- TOBB, ilgili Odalar, Valilikler, Kambiyo Müdürlükleri, Aracı Bankalar, Yeminli Mali Müşavirler gibi görev verilen kuruluşlar Karar ve Tebliğ'in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar.

            Madde 51- Görev verilen ilgili kuruluşlar yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

            Madde 52- Teşvik belgesi müracaatını değerlendirmekle görevli ilgili Odalar, teşvik belgesi iptali, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri, yatırımların nakli ile devir, temlik ve satış işlemleri dışındaki diğer işlemleri, bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirmeye göre sonuçlandırırlar.

            Madde 53- Teşvik belgesi müracaatını değerlendirmekle görevli ilgili Odalarca yapılan işlemlerin takip ve kontrolünden, bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve belgelerin saklanmasından İlgili Oda ile birlikte TOBB sorumludur.

            Madde 54- İlgili Odalarca yapılan işlemlerle ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde TOBB aracılığı ile Müsteşarlığa bildirilir.

            Önceki Yıllara Ait Uygulama
            Madde 55- Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Kararın ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar ve özkaynak oranlarıyla ilgili lehe gelen hükümleri, bu Tebliğin istinat ettiği Kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş olan teşvik belgelerine de uygulanır.

            Madde 56- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki kararlarda yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Vergi Kanunlarına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

            Madde 57- Bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve tebliğlerin uygulanmasına yönelik genelgeler, Resmi Gazetede yayımlanmasının yanı sıra Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle yatırımcıların bilgisine sunulur.

            Madde 58- 6/5/1998 tarihli ve 98/1 sayılı, 23/6/1999 tarihli ve 99/1 sayılı, 5/12/1999 tarihli ve 99/2 sayılı, 6/1/2000 tarihli ve 2000/1 sayılı, 14/2/2000 tarihli ve 2000/2 sayılı, 18/4/2000 tarihli ve 2000/3 sayılı tebliğler ile 22/9/1999 tarihli ve 1999/1 sayılı, 3/5/2000 tarihli ve 2000/1 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük
            Madde 59- Bu Tebliğ 18/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 60- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 

EK 1- GÖREV VERİLEN ODALARCA TEŞVİK BELGELERİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLECEK İMALAT VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARINA AİT LİSTE

            A) İmalat sanayi yatırımları

            Gıda ve İçki
            Orman Ürünleri
            Dokuma ve Giyim
            Deri ve Kösele
            Kağıt
            Kimya
            Lastik-Plastik
            Cam ve Cam Ürünleri
            Demirdışı Metaller
            Madeni Eşya
            Makine İmalat
            Taşıt Araçları ve Yan Sanayi (Gemi ve Yat İnşa Yatırımları hariç)
            Elektrikli ve Elektriksiz Makineler
            Meslek-Bilim-Ölçü-Optik-Donanım
            Elektronik
            Çimento
            Pişmiş Kil ve Çimentodan Mamul Ürünler
            Seramik
            Ambalaj Üretimi
            Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Üretimi

            B) Tarımsal Sanayi

            Entegre Et ve Et Ürünleri
            Entegre Süt ve Süt Ürünleri
            Yem Üretimi
            Tarım Ürünlerinin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi
 

EK 2- MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI

            Adana Sanayi Odası
            Ankara Sanayi Odası
            Balıkesir Sanayi Odası
            Denizli Sanayi Odası
            Ege Bölgesi Sanayi Odası
            Eskişehir Sanayi Odası
            Gaziantep Sanayi Odası
            İstanbul Sanayi Odası
            Kayseri Sanayi Odası
            Kocaeli Sanayi Odası
            Konya Sanayi Odası
 

EK 3- YATIRIM BİLGİ FORMU

            I. YATIRIMCI KURULUŞUN:

               1. Adı ve Ünvanı:

               2. Adresi:

               3. Telefon ve Faks No:

               4. Sermayesi:

                  A) Kayıtlı Sermaye:
                  B) Ödenmiş Sermaye:

               5. Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

               6. Ortaklar Hakkında Bilgi ve Vergi Numaraları:

                  Yabancı sermayeli yatırımlar için;

                                Hisse Oranı  Kayıtlı        Ödenmiş
    ORTAKLAR                    (%)          Sermaye (TL.)  Sermaye (TL.)
    1- Yabancı Ortaklar
       (Yabancı Sermayeli
       Firmalar İçin)
    2- Yerli Ortaklar (Toplam)
    TOPLAM:

               7. Firma ve Ortaklar Hakkında Bilgi Alınabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve Bankalar, Adresler ve Telefon Numaraları:

               8. Firmada Projeden Sorumlu Şahısların İsimleri, Adresleri, Telefon Numaraları:

            II. YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
            GENEL BİLGİLER

            1. Yatırımın Cinsi

            Komple Yeni, Tevsi, Entegrasyon, Tamamlama, Yenileme, Modernizasyon, Darboğaz Giderme, Kalite Düzeltme, Ürün Çeşitlendirme olduğu belirtilir.

            2. Yatırımın Konusu

            3. Yatırım Yeri

            Yatırımın yeri il ve ilçe bazında verilir.

            4. Yatırıma Başlama Tarihi

            5. Deneme Üretimine Geçiş Tarihi

            6. İşletmeye Geçiş Tarihi

            7. Projenin Ekonomik Ömrü

            8. Elektrik Gücü (KWA)

            9. İstihdam

            10. Projenin Kapasitesi

            Tesisin kuruluş kapasitesi ve tam kapasitede üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.

            11. Projenin Gerekçesi

            12. Projenin Kısa Anlatımı

            13. Üretilecek Mallar ve Hizmetler

            PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ

            1. Üretim Teknolojisi

            2. Üretim Akış Şeması

            Üretim aşamalarını, girdi ve çıktı miktarlarını gösteren basitleştirilmiş üretim akış şemaları çizilir.

            3. Patent, Lisans, Royalite ve Know-how

            Yatırım ve üretim aşamasında patent, lisans, royalite veya know-how gerekip gerekmeyeceği açıklanır.

            4. Çevreye Etkisi

            Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.

            TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI

            Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek, Toplam Yatırım ve Yıllara Göre Dağılımı Tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.

            1- Arsa Bedeli: Birim fiyat ve alan büyüklüğü belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

            2- Etüd ve Proje Giderleri: Yatırıma ait etüd ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve teknik araştırma masrafları ile Yatırım Dönemi İşletmeye Alma sırasında ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda yapılacak harcamalar bu kalemde dikkate alınır.

            3- Arazi Düzenlemesi ve Hazırlık Yapıları: Gerekli kazı ve dolgu çalışmaları, istinat duvarları, şantiye tesisleri, servis yolları, kanalizasyon, arazinin çevrilmesi ve bahçe tanzimi ile ilgili öngörülen harcamalar verilir.

            4. Bina İnşaat Giderleri: Ulaştırma için gerekli iç yollar, bağlantı yolları vb. işler dahil olmak üzere, tüm bina, inşaat ve ulaşım yolu giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanır.

            5. Ana Fabrika Makine ve Teçhizat Giderleri: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV'siz tutar dikkate alınarak hesaplanır.

            6. Yardımcı İşletmeler Makine ve Teçhizat Giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.

            7. Mefruşat Giderleri: Turizm yatırımları için gerekli olan koltuk gibi mefruşat harcamaları belirtilecektir.

            8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri: İthal makine ve teçhizatın ithalatı ile ilgili masraflar belirtilir.

            9. Taşıma ve Sigorta Giderleri: Navlun ve sigorta giderleri yurtdışı ve yurtiçi ayırımı yapılarak verilir. (Elde ayrıntılı bilgi bulunmaması durumunda, iç taşıma ve sigorta gideri olarak toplam yerli makine-teçhizat giderinin %2-4'ü, dış taşıma ve sigorta gideri olarak Avrupa limanlarından olan ithalat için makine ve teçhizatın FOB bedelinin %7'si, Amerika ve Japonya'dan olan ithalat için %12'si alınabilir)

            10. Montaj Giderleri: Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar verilir. (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin %6'sı kadar bir meblağ alınabilir.)

            11. Taşıt Araçları: Tesis için gerekli taşıt araçları öngörülen harcamalar bu gider kaleminde gösterilecektir.

            12. İşletmeye Alma Giderleri: Deneme üretimine başlangıç tarihinden itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.

            13. Genel Giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve taşıt alım vergileri, yatırım dönemi personel, idari ve sosyal binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.

            14. Diğer Giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere, çeşitli fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.

            TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU (Milyar TL.)
            YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

            1. ARSA BEDELİ

            2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ

            3. ARAZİ DÜZENLEMESİ VE HAZIRLIK YAPILARI

            4. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ

               a. Ana Fabrika Bina ve Tesisleri
               b. Yardımcı İşletmeler Bina ve Tesisleri
               c. Ambarlar
               d. İdare Binaları
               e. Sosyal Tesisler
               f. Yeraltı Ana Galerileri (Yeraltı Maden Ocakları İçin)

            5. ANA FABRİKA MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ

               a. İthal
               b. Yerli

            6. YRD.İŞLT. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ

            7. MEFRUŞAT GİDERLERİ

            8. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ

            9. TAŞIMA SİGORTA GİDERLERİ

            10. MONTAJ GİDERLERİ

            11. TAŞIT ARAÇLARI

            12. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ

            13. GENEL GİDERLER

            14. DİĞER GİDERLER

            TOPLAM SABİT YATIRIM
            YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI (Milyar TL.)

            A. Finansman İhtiyacı: Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam finansman ihtiyacı belirtilecektir.

            B. Finansman Kaynakları

            B.1. Özkaynaklar: Yatırımın gerçekleştirilebilmesi için, firmanın özkaynaklarında bulunan ve yatırıma aktarılabilecek meblağlar (fonlar) ile varsa gerekli olan sermaye artırım miktarı (sermaye) belirtilecektir.

            a- Sermaye:
            b- Fonlar:

            B.2. Yabancı Kaynaklar: Yatırımın finansmanında kredi kullanılacaksa, bu kredilerin miktarı ve nerelerden kullanılacağı ayrı ayrı belirtilecektir.

            İç Kredi:
            Dış Kredi:
            Döviz Kredisi:
            Fon kaynaklı kredi:

            TOPLAM FİNANSMAN: (B.1.) + (B.2.)

            (*) Yatırım Bilgi Formu'nun her sayfasında firma kaşesi ve yetkili imzalar bulunacaktır.
 

EK 4- İTHAL VE YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEĞİ

            Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
            Adı, Soyadı    :
            (Unvanı)
            Adresi         :
            Vergi Dairesi  :
            Vergi Kimlik No:
            YTB Tarih ve   :
            Sayısı
 
Sıra No
Adı ve Özelliği
Miktarı (Adet)
Menşei Ülke Döviz Tutarı (FOB)
Toplam Tutarı (FOB $)
Toplam Tutarı (FOB TL.)
Toplam Tutarı (CIF TL.)
Gümrük Bey. Tarih/Sayısı
İstisnadan Yararlananlar İçin Gümrük İdaresi Onayı
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
 
 
 
 
 
 

NOT: İşbu liste Müsteşarlığa yapılacak
müracaatlarda üç nüsha, Odalara
yapılacak müracaatlarda 4 nüsha olarak
düzenlenecektir.

                                                                                        Firma Unvanı
                                                                                        Şirketi Temsil ve
                                                                                        İlzama Yetkili Kişinin
                                                                                        İmzası, Pul ve Kaşe

            Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.

            Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi
            Adı, Soyadı    :
            (Unvanı)
            Adresi         :
            Vergi Dairesi  :
            Vergi Kimlik No:
            YTB Tarih ve   :
            Sayısı
 
Sıra No
Adı ve Özelliği
Miktarı (Adet)
Fiyatı (TL.)
Tutarı (KDV Hariç)
KDV İst. Kapsamında olan/olmayan (X)
Satın Alınanların Fatura Tarih/Sayısı
İstisnadan Yararlananlar İçin Satıcının Onayı
1
2
3
TOPLAM

NOT: İşbu liste Müsteşarlığa                                            Firma Unvanı
yapılacak müracaatlarda üç nüsha,                              Şirketi Temsil ve
Odalara yapılacak müracaatlarda 4                          İlzama Yetkili Kişinin
nüsha olarak düzenlenecektir.                                    İmzası, Pul ve Kaşe

            Not: KDV İstisnasından yararlanıp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir.

EK 5- MALİ MEVZUAT İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA

            21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayılı Kararın 18 inci maddesi ile 2001/1 sayılı Tebliğin 49 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykırı bir fiilden dolayı şahsım/şirketim/kurumum hakkında herhangi bir mahkeme kararının bulunmadığını, düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü yükümlülük sona erinceye kadar da aksinin tespit edilmesi halinde belge kapsamında yararlandırılan bütün destekleri defaten geri ödeyeceğimi beyan ve taahhüt ederim.

                                                                    Firmayı Temsil ve İlzama
                                                                    Yetkili Kişilerin İmzaları
                                                                    Kaşe ve Pul

            EKLER:
            EK-1 İmza Sirküleri
            EK-2 Yönetim Kurulu Kararı (Kamu kurum ve kuruluşlarında aranmaz.)
 

EK 6- VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

            İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımımız için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu, sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil işlemlerinde, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi, resim ve harç uygulaması için Müsteşarlıkça yatırımla ilgili olarak öngörülecek ihracat taahhüdümüzü yerine getireceğimizi, kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergisi ve harçları 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte hiç bir kovuşturmaya lüzum kalmaksızın geri ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

                                                                          Firmayı temsil ve ilzama yetkili
                                                                          Kişilerin imzaları
                                                                          Pul ve kaşe

            EKLER:
            1- İmza sirküleri
            2- Yönetim Kurulu Kararı
 

EK 7- YATIRIM TAKİP FORMU

            Firma Adı ve Adresi     :
            Teşvik Belgesi Tarihi/No:

                              Yatırıma başlama ile           Formun düzenlendiği tarih
                              Formun düzenlendiği          ile bitiş tarihi arasında
                              tarih arasında                      yapılacak harcama
                              yapılan harcama (TL.)        (TL.)

            A- HARCAMALAR
            1. Etüd ve Proje Giderleri
            2. Arsa Alımı (.......... M2)
            3. İnşaat Durumu
               a) Ana Fabrika Binası
               b) Diğer Binalar
               c) Alt Yapı Tesisleri
                  i- Elektrik
                  ii- Su
                  iii- Diğerleri
            4. Makine ve Teçhizat Durumu
               a) İthal
               b) Yerli
            5. Diğer Yatırım Harcamaları
               (Montaj, navlun, sigorta v.s.)
            6. Gümrük Vergi ve Resimleri
            7. İşletme Sermayesi

            TOPLAM YATIRIM (TL.)
                              Yatırıma başlama ile               Formun düzenlendiği tarih
                              formun düzenlendiği               ile bitiş tarihi arasında
                              tarih arasında                          kullanılacak
                              kullanılan kaynaklar                 kaynaklar
                              (TL.)

            B- YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI
            I.   Özkaynaklar
                 a) Sermaye Artışı
                 b) Şirket Fonları
            II.  Kredi Temini
                 a) Fon Kaynaklı Kredi
                 b) İç Kredi
                 c) Döviz Kredisi
                 d) Dış Kredi
                 e) İşletme Kredisi
            III. Gümrük Muafiyeti
            TOPLAM FİNANSMAN (TL.)

                            Hisse Oranı  Kayıtlı        Ödenmiş
ORTAKLAR                    (%)          Sermaye (TL.)  Sermaye (TL.)
1- Yabancı Ortaklar
   (Yabancı Sermayeli
   Firmalar İçin)
2- Yerli Ortaklar (Toplam)
   TOPLAM:

            D- SERMAYE ARTIŞI (Teşvik Belgesinde öngörülen)

    Yıllar İtibarıyla Ödenen ($) (TL.)
         Yıllar                        Yıllar
Yerli Ortak  Yabancı ortak  Yerli Ortak  Yabancı Ortak

            Artırılan Sermayenin Ödenme Şekli
            Ayni
            Nakdi
            Birikmiş Karların Sermaye Kalbi
            Dövize Çev. Mevduat Hesaplarından
            Garantisiz Ticari Borçlardan
            Yeniden Değerlendirme Fonundan
            Sabit Kıymetlerin Satışından
            Bloke Paralardan Deblokaj
            Diğerleri (Açıklayınız)
            TOPLAM

            NOT: Ödenen sermayenin ABD Doları karşılığının tespitinde; nakdi ödeme döviz alım belgesi, ayni sermaye için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün ilgili gümrük idaresine yazdığı ithal müsaadesi yazısının tarihi, DCM ve Garantisiz Ticari Borçlar için Merkez Bankası'nın uyguladığı kur, diğerleri için sermaye hesabına geçirildiği gün kur uygulanır.
 

EK-8

                                HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

            ..... tarih ve ..... sayılı teşvik belgesi kapsamında gerçekleştireceğimiz ar-ge yatırım/çevre korumaya yönelik yatırım/teknopark yatırım/teknoparkta yapılacak yatırım/öncelikli teknoloji alanındaki yatırım için başka bir kamu kuruluşundan nakdi hiçbir destek unsurundan faydalanmadığımızı ve bundan sonra da faydalanmayacağımızı, aksinin tespiti halinde yararlandığımız destek unsurlarını ilgili mevzuatı çerçevesinde iade edeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

                                                      Firmayı temsil ve ilzama yetkili
                                                      kişilerin imzaları
                                                      pul ve kaşe

            EKLER:
            1- İmza sirküleri
            2- Yönetim kurulu kararı
 

EK-9
 
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER
Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller
Normal Yöre Kapsamındaki İller
Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller
ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ADANA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ADIYAMAN
MARDİN
AĞRI
MUŞ
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ANKARA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
AKSARAY
NEVŞEHİR
AMASYA
NİĞDE
ANTALYA (Büyükşehir Belediyesi sınırları içi)
ANTALYA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
ARDAHAN
ORDU
ARTVİN
OSMANİYE
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
BOLU
BARTIN
RİZE
BURDUR
BATMAN
SAMSUN
İSTANBUL (İl sınırları)
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
BAYBURT
SİİRT
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
BİNGÖL
SİNOP
ÇANAKKALE (Bozcaada
Ve Gökçeada ilçeleri hariç)
BİTLİS
SİVAS
KOCAELİ (İl sınırları)
ÇANAKKALE (Bozcaada ve
Gökçeada ilçeleri)
ŞANLIURFA
 
ESKİŞEHİR
ŞIRNAK
 
GAZİANTEP
ÇANKIRI
TOKAT
 
İÇEL
ÇORUM
TRABZON
 
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
DİYARBAKIR
TUNCELİ
 
ELAZIĞ
VAN
AFYON
ERZİNCAN
YOZGAT
AYDIN
ERZURUM
ZONGULDAK
BALIKESİR
GİRESUN
BİLECİK
GÜMÜŞHANE
DENİZLİ
HAKKARİ
DÜZCE
IĞDIR
EDİRNE
K.MARAŞ
HATAY
KARABÜK
 
 
ISPARTA
KARAMAN
 
 
KAYSERİ
KARS
 
 
KIRKLARELİ
KASTAMONU
 
 
KONYA
KİLİS
 
 
KÜTAHYA
KIRIKKALE
 
 
MANİSA
KIRŞEHİR
 
 
MUĞLA
MALATYA
 
 
SAKARYA
 
 
 
TEKİRDAĞ
 
 
 
UŞAK
 
 
 
YALOVA