Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 06.01.2004 Salı Sayı: 25338 (Asıl) 

Hazine Müsteşarlığından:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2003/5)
 

 

Madde 1- 30 Temmuz 2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

2002/1 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Teşvik Belgesi: Yatırım Teşvik Belgesini,”

 

Madde 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez.”

 

Madde 3- Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya tasdikli örnekleri,”

 

Madde 4- Aynı Tebliğin 2003/2 sayılı Tebliğle değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16- İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yürürlükteki “Eski,

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir.

İthalat Rejimi Kararı uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınacak yazıyla ithaline izin verilen münferit kullanılmış makine ve teçhizat da bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmak suretiyle, proje bazında yapılacak değerlendirmesonucunda teşvik belgesi kapsamına alınarak destek unsurlarından yararlandırılabilir.

Ayrıca, Müsteşarlıkça teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç); yatırım yapılacak yöre ve ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü, sektörel ve bölgesel kısıtlamalar da dikkate alınmak suretiyle proje bazında incelenerek izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı ve elektrik ile su temini gibi yardımcı tesislerden bağımsız olarak; bir mal ve hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya hat oluşturabilen bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı yatırımcı firmaya ait farklı tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir.

Kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi için, yatırımcıların;

a) Kullanılmış komple tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları,

b) Komple tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından alınacak ve Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki

Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş;

tesisin,

i) mevcut durumuna,

ii) faaliyetini sürdürüp sürdürmediğine,

iii) faaliyette olmaması halinde faaliyetine son verildiği tarihe,

iv) kalan ekonomik ve teknolojik ömürlerine,

ilişkin bilgi ve varsa belgeler,

c) Kullanılmış komple tesisin ithalinde diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin yatırımcı tarafından alınacağına dair örneği Ek-3 Bölüm VI’da yer alan taahhütname, ile birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu Tebliğ’in istinad ettiği Karar’a göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması, 41 inci madde hükmü saklı kalmak üzere satılması veya teşvik belgesinin iptalini gerektirecek diğer hallerin mevcut olması halinde teşvik belgesi iptal edilir ve sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Kullanılmış makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithalinin mümkün olmaması halinde, ayrıca ilgili makine ve teçhizat gümrüklere iade edilir. ”

 

Madde 5- Aynı Tebliğin 17 nci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki Kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat işlemlerinin yatırım süresi içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda, teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarından yatırım süresi içerisinde bedeli ödenmiş veya akreditifi açılmış olanların ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen 4 ay içerisinde doğrudan gümrük idareleri tarafından müsaade edilir.”

 

Madde 6- Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi iptal edilmiş, aynı fıkranın (b) bendi (a) bendi, (c) bendi ise (b) bendi olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Daha önceki yıl kararlarına istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü ihtiva eden teşvik belgelerinde öngörülen ihracat taahhüdü miktarı re’sen 1000 ABD

Doları’na düşürülür. 1000 ABD Doları tutarında ihracat taahhüdü gerçekleştirmiş olmaları halinde ise, (teşvik belgesi iptal edilen ve cezai müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç) taahhüt hesapları 22 nci maddede belirtilen mal ve hizmet ihracına ilişkin esaslar dikkate alınarak kapatılabilir.”

 

Madde 7- Aynı Tebliğin 40 ıncı maddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

“Finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilecek yatırımlarda, finansal kiralama şirketine ait teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması, kiralamaya konu menkul ve gayrimenkul malların yatırımcıya teslim edilerek sözleşmedeki asgari sürelerin dolması ve sözkonusu malların yatırımcının aktifine geçmesi kaydıyla, yatırımcıya ait teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptali, finansal kiralama şirketine ait teşvik belgesinin iptalini gerektirmez.”

 

Madde 8- Aynı Tebliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 42- 15 ve 16 ncı maddelerde belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışında çalışanların sahip oldukları veya satın alacakları makine ve teçhizat, teşvik belgesine bağlanmış bir yatırımı gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir anonim şirkete ithal edilmek suretiyle ayni sermaye olarak konulabilir.”

 

Madde 9- Aynı Tebliğin 51 inci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir. “Kullanılmış komple tesis ithali içeren teşvik belgesi talepleri için yatırımcıların doğrudan Müsteşarlığa başvurmaları gerekir. Bu Tebliğin istinat ettiği Karara göre sanayi odalarınca düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına ithal kullanılmış komple tesis ilave edilmesi talepleri ise, teşvik belgesini düzenlemiş olan sanayi odasınca Müsteşarlığın görüşüne istinaden sonuçlandırılır.”

 

Madde 10- Aynı Tebliğin “Yatırım Bilgi Formu” başlıklı ekinde (Ek-3) Bölüm IV’de yer alan, vergi, resim ve harç istisnası desteğinin talep edilmesi halinde doldurulacak taahhütnamedeki “şirket kuruluşu” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

 

Madde 11- Aynı Tebliğin “Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı ekindeki (Ek-6) “7-

Uluslararası Yolcu Taşımacılığına Yönelik Otobüs ve Uluslararası Yük Taşımacılığına Yönelik Çekici ve Treyler Yatırımları” başlıklı bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C-2 yetki belgesine haiz, uluslararası yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren ve en az 20 adet yarı römork çekicisi (yarı römork çekmek için özel bir

donanımı bulunan ve yarı römorkun ağırlığının önemli bir kısmını taşıyan), römork çekicisi (özellikle römork çekmek üzere donanımı ve kendi ek yükleme alanı bulunan) ve/veya römorku (motorlu araçlar tarafından çekilen ve yük taşımak için imal edilmiş olan), yarı römorku (çekici araca oturtulan römork) bulunan yatırımcıların, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesinin bulunmaması kaydıyla, 10 birimden az olmayan yarı römork çekicisi, römork çekicisi ve/veya römork yenileme yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Yenilenecek araçlarda; şirket aktiflerinde en az 2 yıl süreyle bulunmaları, finansal kiralama yoluyla temin edilenlerde ise mülkiyetin yatırımcı firmaya geçmesi kaydıyla bu süre şartına bakılmaksızın, trafiğe tescil tarihi itibarıyla ithal araçlarda 5, yerli araçlarda 2 yılını doldurmuş veya ihraç edilmiş olmaları şartı aranır.”

 

Madde 12- Aynı Tebliğin “Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller” başlıklı ekindeki (Ek-6) “15-Tekstil Yatırımları” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının 1 no’lu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Makine halısı, çuval, konfeksiyon yan sanayii (dokuma ve örmeden mamul olanlar hariç) ve dokunmamış örülmemiş kumaş üretimi konuları haricindeki diğer yatırımlar için teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilemez.”

 

Madde 13- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.