Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.12.1999 Çarşamba Sayı: 23907 (Asıl) 
Hazine Müsteşarlığından:  

Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 99/2) 
 

  
            Madde 1- 6/5/1998 tarihli ve 23334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/1 sayılı Yardımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğe geçici 8 inci madde ilave edilmiştir.

            "Geçici Madde 8- Deprem nedeniyle tabii afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesini teminen, 14/1/1993 tarihli ve 93/4000 sayılı, 26/12/1994 tarihli ve 94/6411 sayılı ve 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Kararlara istinaden Fon Kaynaklı Kredi desteği ihtiva etmeyen ve sektörel kısıtlama olmayan konularda düzenlenmiş teşvik belgelerini haiz yatırımcıların, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar yatırıma başlanmamış olması nedeniyle tevşik belgesi iptal edilmiş olanlar dahil, 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Kararın yürürlük süresi içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere proje bazında ek süre verilerek yatırım yeri, konusu değişikliği talepleri değerlendirilerek uygun görülebilir.

            Bu kapsamda süre uzatımı verilerek yatırım yeri ve talep edilmesi halinde konusu değiştirilen teşvik belgelerine ilişkin yatırımların normal veya kalkınmada öncelikli yörelerde zemin etütleri yapılarak depreme dayanıklılığı resmi belgelerle tevsik edilmiş yerlerde ve depreme dayanıklı inşaatlarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.