Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.07.1999 Pazar  Sayı: 23745 (Asıl) 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından

17/8/1999 Tarihinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova ve Bursa İllerinde Toplu Konut Fonundan Açılacak Kredilere İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 99/1) 


 

             AMAÇ VE KAPSAM
            Madde 1- Bu Tebliğ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova ve Bursa illerinde, kredi kullandırılan bankalarca hasarsız veya az hasarlı olduğu tesbit edilen; Toplu Konut Fonu'ndan daha önce kredi açılmış, inşaatları devam etmekte olan projelere açılan kredilerin artırılması ile bu illerde Toplu Konut Fonu'ndan daha önce kredi açılmamış projelere kredi açılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

            DAYANAK
            Madde 2- Bu Tebliğ, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 3 üncü maddesi ile aynı Kanun'a 9/4/1990 tarihli ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 1 ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi ile 14/6/1997 tarihli ve 23019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliğinin değişik 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

            YARARLANACAK PROJELER, KREDİ MİKTARI VE BAŞVURU ESASLARI
            Madde 3- Kredilerden yararlanacak projeler şunlardır:

            a) Toplu Konut Fonu'ndan daha önce kredi açılmış olan projeler:
            Daha önce Toplu Konut Fonu'ndan kredi açılmış olup inşaatı devam eden projelere konut başına, birim inşaat ilerlemesi karşılığında ödenmekte olan 20,000,000 TL.'lik kredi miktarı. 80,000,000 TL.'ye yükseltilmiştir. Konut başına açılacak kredi miktarı, birim kredi miktarının kalan inşaat seviyesi ile çarpılması suretiyle bulunur. Talep edilmesi halinde bu miktarın altında da kredi açılabilir.

            Toplu Konut Fonu'ndan daha önce kredi açılmış olup bu Tebliğe göre kredi artışı talep edilen projelere, daha önce çeşitli adlar altında açılmış olan bütün kredilerin (altyapı ve çevre düzenleme kredileri hariç) ödenmemiş olan kısımları iptal edilir ve inşaat seviyesine uygun olarak bu Tebliğe göre kredi açılır.

            Bu Tebliğe göre yapılacak kredi artışından, daha önce kredi açılmış olan ortak ve üyelerin yararlanması zorunludur. Bu Kredilerin geri ödemeleri, Toplu Konut Yapımcısına daha önce açılmış olan ana kredinin tabi olduğu mevzuata göre yapılır.

            İnşaatların hasarsız veya az hasarlı olduğu belirlenen toplu konut yapımcılarının, kredi artışının talep edilmesine ilişkin yetkili organları tarafından alınacak karar ve Bankaca istenecek belgelerle ilgili Banka şubesine başvurmaları gerekmektedir.

            b) Daha Önce Toplu Konut Fonu'ndan Kredi Açılmamış Projelere Açılacak Krediler:
            Daha önce Toplu Konut Fonu'ndan kredi açılmamış olan projeler, kaynak temin edilebildiği takdirde Toplu Konut Fonu'nun finansman imkanları çerçevesinde, İdare'ce belirlenerek Bankalara bildirilecek usul ve esaslara göre, bu Tebliğe istinaden açılacak kredilerden yararlanabilirler.

            ALTYAPI KREDİLERİ
            Madde 4- Bu Tebliğden yararlanacak projelere talep etmeleri halinde, Fon'un finansman imkanları çerçevesinde, yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, iletişim, merkezi ısıtma ve benzeri teknik altyapı tesisleri ile çevre düzenlemesi işleri ve bunların gerektirdiği tesislerin yapımı amacıyla, bu tesisler için Bankaca teklif edilen keşif bedellerinin, İdare'ce uygun görülen kısmına Altyapı Kredisi açılır. Ancak bu miktar konut başına en fazla 300,000,000 TL.sıdır.

            Altyapı Kredisi talep eden toplu konut yapımcıları aşağıdaki belgelerle Bankaya başvururlar;

            a) Onaylı altyapı ve vaziyet planına göre hazırlanmış çevre düzeni projesi,

            b) Metraj ve keşifler

            c) Kredi talebine ilişkin yetkili kurul kararı

            d) Detay projesi

            Bu Tebliğe göre yapılacak kredi artışından yararlanan projelere daha önce açılmış olan altyapı kredileri de talep edilmesi halinde keşif bedellerini aşmamak şartıyla konut başına 300,000,000 TL.sına kadar artırılabilir.

            KREDİ AÇILMASI VE ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLER
            Madde 5- Bu Tebliğe göre açılacak kredilerden, depremde en çok hasar görmüş olan Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerindeki inşaatlarını kısa sürede tamamlayarak iskana açılabileceğini taahhüt eden toplu konut yapımcılarına ait projeler, öncelikle yararlanır.

            Ayrıca, bu Tebliğ kapsamına giren illerdeki projelere ilişkin olarak İdare'ye daha önceden intikal eden hakedişler ile bundan sonra intikal edecek hakedişler, İdare'ce, Fon'un finansman imkanları çerçevesinde öncelikle ödenir.

            KONUTLARIN DEPREMZEDELERE TAHSİSİ
            Madde 6- Bu Tebliğ esaslarından yararlanarak tamamlanan konutun öncelikle depremzedelere tahsis edilmesi esastır. Bu çerçevede;

            a) Konutun sahibi depremzede ise kredi borcu, 31/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 98/11126 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre 17/8/1999 tarihinden itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir.

            b) Konutunu depremzedeye tahsis eden kredi kullanıcılarının, kredi geri ödemeleri 1/1/2001 tarihine kadar faizsiz olarak ertelenir. Konutunu tahsis edenler borç ertelemesinden yararlanabilmek için; konutunu tahsis ettiği kişinin depremzede olduğuna ilişkin olarak mahalli yetkili kuruluşların verecekleri mülki amirlikçe onaylı belge ve bir dilekçe ile kredi kullandığı Bankaya başvururlar. Banka, bu kişilerin geri ödeme işlemlerini ilgili mevzuatına göre 1/1/2001 tarihinden itibaren başlatır.

            YÜRÜRLÜK
            Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            YÜRÜTME
            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.