Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 09.01.1985 Çarşamba Sayı: 18630 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:10
 
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesi ile, "Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına ve uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler" katma değer vergisinden istisna edilmiş ve maddenin verdiği yetkiye istinaden 8/12/1984 tarih ve 18599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, diplomatik istisna uygulamasının usul ve esasları Bakanlığımızca tespit edilmiş bulunmaktadır.

            A) Kanunun 15'inci maddesinin verdiği yetki gereğince, Türkiye'nin temsilcilik, konsolosluk ve diplomatik haklara sahip mensuplarına katma değer veya benzeri vergilerde muafiyet tanımadığı veya istisna uygulanmadığı tespit edilen aşağıdaki devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve diplomatik haklara sahip mensupları bu istisnadan faydalanamayacaklardır.

      1 - Avustralya                  11 - İtalya
      2 - Endonezya                   12 - Japonya
      3 - Fas                         13 - Küba
      4 - Fillandiya                  14 - Meksika
      5 - Fransa                      15 - Romanya
      6 - Güney Kore                  16 - Senegal
      7 - Hindistan                   17 - Sudan
      8 - İngiltere                   18 - Şili
      9 - İspanya                     19 - Tunus
     10 - İsviçre

            Ancak, yukarıda belirtilen devletlerin, Dışişleri Bakanlığına başvurup, Türkiye'nin kendi devletlerinde bulunan diplomatik temsilciliklerine, konosolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına katma değer vergisinde veya benzeri vergilerde muafiyet tanıyabileceklerini veya istisna uygulayabileceklerini belirtmeleri halinde, sözkonusu devletler de daha sonra yayımlanacak genel tebliğlerle diplomatik istisna kapsamına alınabileceklerdir.

            B) Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun istisnaların sınırına ilişkin 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası uluslararası anlaşma hükümleriyle tanınmış olan istisna ve muaflıkların bu Kanun hükümleriyle sınırlı olmaksızın uygulanacağı hükmünü amir bulunmaktadır. Bu nedenle uluslararası anlaşmalar gereğince vergi  muafiyeti tanınan veya istisna uygulanan kuruluşlara bu kuruluşların resmi  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan teslim ve hizmetlerde katma değer vergisi istisnasının uygulanmasında 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan sınırlamalar ve usuller uygulanmayacaktır. Katma değer vergisi istisnasından yararlanmak isteyen uluslararası kuruluşlar, işlemi yapacak müesseseden, resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlere katma değer vergisinin uygulanmasını bir yazı ile talep edeceklerdir. Bu başvuruda, ilgili uluslararası anlaşmaya atıfta bulunmak suretiyle kuruluşlarının vergi muafiyetinden yararlandığı kaydedilecek, ayrıca resmi ihtiyaçları için talep ettikleri mal ve hizmetleri açıkça belirteceklerdir. Sözkonusu yazıya istinaden mal teslim eden veya hizmet yapan kuruluşlar, faturalarında katma değer vergisini ayrıca göstermeyecekler, ancak bu kuruluş tarafından kendilerine gönderilen yazıyı muhafaza edecekler ve bir inceleme talebinde ibraz edeceklerdir.

            Tebliğ olunur.