Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 19.12.1985 Perşembe Sayı: 18963 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:17
  
            A - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesiyle istisna kapsamına alınan, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

            1. Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1/a fıkrasıyla ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

            2. Kanunun 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca da bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için ;

            - Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
            - Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır

            3. Hizmetin yurt dışındaki bir müşteriye yapılmış olması için; müşterinin ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezinin yurt dışında bulunması veya yurt içinde bulunan bir firmanın, yurt dışında kendi adına, müstakil olarak faaliyet gösteren şube, acenta, temsilci, büro gibi bir kuruluşu olması ve hizmetlerin yurt dışındaki bu müşteriler için yapılması gerekmektedir.

            4. Hizmetlerden yurt dışında faydalanıldığının tespitinde ise, hizmetlerle ilgili fatura ve benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenmiş olması ve bedelin Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde bunlar tarafından gönderilmesi esas alınacaktır.

            5. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan, mümessillik, müşavirlik, mühendislik, gözetmenlik gibi hizmetler, Kanunun 11 inci maddesi kapsamında hizmet ihracı olarak kabul edilecektir.

            B - Mükellefler tarafından verilen katma değer vergisi beyannamelerinde, ihracat istisnasının bulunması halinde, ihraç edilen mallara ait liste yerine gümrük çıkış beyannamesinin aslı, aslının ibrazının mümkün olmaması durumunda ise, noterce onaylı suretinin eklenilmesi uygun bulunmuştur.

            Gümrük çıkış beyannamelerini kabul eden ilgili vergi daireleri, söz konusu beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığını, malın yüklenilmesine başlanıldığı ve bittiği tarihler ile gümrük hattından geçtiği yer ve tarih gibi gerekli diğer bilgilerin yer alıp almadığına dikkat edeceklerdir. Vergi dairelerince yapılacak bu incelemeler sırasında beyannamede gösterilen bilgilerin eksik olması veya tereddüt edilen hallerde mükelleften gümrük çıkış beyannamesinin aslını isteyebileceklerdir.

            Tebliğ olunur.