Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 28.03.1986 Cuma Sayı: 19061 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:21
  
            Katma Değer Vergisi Kanunun 39 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin B bölümünde, gerçek usulde vergilendirilen bütün katma değer vergisi mükelleflerinin vergilendirme dönemi 1 ay olarak belirlenmiştir.

            Ancak, aylık vergilendirme döneminin kendileri için taşıdığı uygulama güçlükleri gözönüne alınarak uluslararası taşımacalık yapan katma değer vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanların 3 aylık vergilendirme dönemine tabi olması uygun görülmüştür.

            Buna göre, katma değer vergisi mükellefiyeti uluslararası taşımacılık faaliyetinden ibaret olan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan katma değer vergisi mükellefleri 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren 3 aylık vergilendirme dönemine tabi tutulmuşlardır. Bu kapsama giren mükellefler 1986 Mart ayına ait beyannamelerini 25 nisan 1986 günü mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine vereceklerdir. 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren ise beyannameler 3'er aylık dönemler halinde verilecektir. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ilk 3 aylık döneme ait beyanname 25 Temmuz 1986 günü mesai saati bitimine kadar vergi dairesine verilecek ve 3'er aylık dönem uygulaması diğer aylarda da devam edecektir .

            Tebliğ olunur.