Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: .01.08.1988 Pazartesi ayı: 19886 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:28
  
R.G.: 05.03.1988
Seri No.: 27 Sayı: 19745

    Daha önce yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE, 1.1.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK USUL VE ESASLAR" başlığını taşıyan (H) bölümünde, imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştı.

    Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 6948 sayılı Kanun çerçevesinde yaptığı imalatçı tanımı dolayısıyla 26 Seri No.lu Genel Tebliğin, yukarıda sözü edilen bölümü bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, 1.1.1988 tarihinden geçerli olarak imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallarla ilgili tecil ve terkin uygulaması aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır.

    A - İMALATÇILAR TARAFINDAN İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE 1.1.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK USUL VE ESASLAR :

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının;

    1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,

    2. Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,

    3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,

    4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,

    5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,

       a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üret dallarında yaptırmaları,

       b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonunu üstlenmeleri,

       c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri,

    gerekmektedir.

    İmalatçı tanımında yapılan bu düzenlemeye göre, imalatçılarca ihraç kaydıyla ihracatçılara yapılacak teslimlerde aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
    1 - Sanayi veya Ticaret Odası İle Esnaf ve Sanatkar Derneklerine Kayıtlı olup, Sanayi Sicil Belgesi Olanlardan Bizzat Üretim Yapanlar :
    Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde yazılı tecil-terkin uygulamasından, makine ve teçhizatını kullanmak suretiyle bizzat üretim yapan kuruluşlardan ;

      i - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesi olan,

     ii - Sanayi Odası, Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunan,

    iii - İmalat işinde en az 5 işçi çalıştıran,

     iv - Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olan,

    imalatçılar yararlanacaktır.

    Bu şartlara sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim ettikleri dönemde ve bir defa olmak üzere "Sanayi Sicil Belgesi" ve Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı birer örneğini, verecekleri katma değer vergisi beyannamesine ekleyeceklerdir.

    Sanayi sicil kaydı ve sanayi sicil belgesinde herhangi bir değişikliğin olması veya imalatçı niteliğinin kaybedilmesi hallerinde, bu durum, vergi dairesine en geç 15 gün içinde bildirilecektir.

    2 - Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, Bizzat Ürettiği Mallar Yanında Kendi Üretmediği Malları da Satanlar :
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılar, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların tümünü kendileri imal etmeyebilirler. Diğer bir anlatımla imalatçılar, ihracatçıya ihraç kaydıyla teslim ettikleri maların bir kısmını piyasadan hazır olarak satın alabilirler.  Bu durumda, imalatçıların bizzat ürettikleri mallar için tecil-terkin uygulaması yapılacak, ancak piyasadan hazır olarak alınıp, satılan mallar için tecil- terkin işlemi uygulanmayacaktır.

    ÖRNEK :
    Bir Anonim Şirket, ihraç kaydıyla satış bağlantısı kurduğu 10.000 adet gömlekten, 6.000 adedini bizzat üretmiş, 4.000 adedini de hazır olarak piyasadan satın almıştır.

    Bu mükellefin ihraç kaydıyla ihracatcıya teslim ettiği 10.000 adet gömlekten, bizzat imalatçısı olduğu 6.000 adedi için tecil-terkin işlemi uygulanacak, kalan 4.000 adet gömlek ise bu uygulamadan yararlanamayacaktır. Çünkü, bu mükellef 4.000 adet gömleği bizzat imal etmemiş, piyasadan hazır olarak satın almıştır.

    Bu durumda, ihracatçıya satış yapan imalatçılar, bizzat ürettikleri mallar ile piyasadan hazır olarak satın aldıkları malları, düzenleyecekleri faturada ayrı ayrı gösterebilecekleri gibi, bu mallar için ayrı ayrı fatura da düzenleyebileceklerdir.

    3 - Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan İmalatçılardan, İşletme Organizasyonunu ve İşin riskini Üstlenerek, İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünü Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar :

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatcılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılacaklardır. 
    ÖRNEK :
    (X) Anonim Şirketi ihraç kaydıyla bağlantı yaptığı 5.000 adet deri ceketin, yaka dikişleri ile ilik ve düğme işlerini işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenerek başka bir firmada fason olarak yaptırmakta, diğer bütün imalat işlerini kendisi yapmaktadır.

    (X) Anonim Şirketi, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlendiğinden, bu deri ceketlerin tamamının imalatçısı sayılacak ve tecil- terkin uygulamasından yararlanacaktır.

    4 - Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyan ve Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Kendi Üretimine İlave Olarak İşletme Organizasyonu ve İşin Riskini Üstlenerek, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar :
    Yukarıda yer alan şartları topluca taşıyan imalatcılar, belli bir dönemde kapasitelerinin üstünde mal teslim taahhüdünde bulunabilmektedirler. Bu durumdaki firmalar, kendi imalat kapasitelerini aşan talepleri karşılayabilmek amacıyla başka firmalara, işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip, ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında mal imal ettirilebilmektedirler.

    Bu firmalar da gerek kendi ürettikleri ve gerekse sanayi sicil belgesinde yazılı üretimleri konusunda kendi üretimlerine ilave olarak işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenip ham ve yardımcı maddelerini sağlayarak fason ücreti karşılığında imal ettirdikleri mallar açısından imalatçı sayılacaklardır.

    Ancak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek ve ham ve yardımcı maddeleri sağlamakla beraber, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konusu dışında başka malları fason olarak imal ettirenler, bu mallar dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.

    Söz konusu "işletme organizasyonunu ve işin riskini üstlenmek"ten kasıt, imalatın imal ettirenin istemleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi ve fason işi yapan firmaya sadece fason ücreti ödenmesidir.

    ÖRNEK :
    Tişört imalatı yapan (A) Anonim Şirketi, 200.000 adet tişört siparişi almıştır. Yapılan sözleşmeye göre, taahhüdün iki ay içinde yerine getirilmesi zorunludur.

    Bu Şirket, tişörtlerin 150.000 adedini kendi işletmesinde üretmekte, kalan 50.000 adedini ise gerekli ham ve yardımcı maddeleri sağlayarak, üç ayrı firmaya, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek suretiyle fason ücreti karşılığında imal ettirmektedir.

    (A) Anonim Şirketi, gerek kendi imal ettiği ve gerekse fason ücreti karşılığında imalatını yaptırdığı 200.000 adet tişört için imalatçı sayılacak ve tecil-terkin uygulamasından yararlanacaktır.

    5 - Ücret Karşılığında Fason İşi Yapanlar :
    Ücret karşılığında fason işi yapanlar, yaptıkları bu iş dolayısıyla imalatcı sayılmayacaklardır.

    6 - Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran, Ancak Henüz Sanayi Sicil
Belgesi Verilmemiş Olanlar :
    Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatcı kapsamına girmeyen mükellefler, tecil-terkin uygulamasından yararalanamayacaklardır.

    Ancak, diğer şartları taşımakla beraber, sadece sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükelleflerden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuran ve bu Bakanlıktan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da, sanayi sicil belgesi verilmesi beklenilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlandırılabilecektir.

    7 - Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalatçısına Uygulanması :

    Tecil-terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatcı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı alım, ihraç edilen nihai mamul olması gerekir.

    İmalatçının ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanmayacaktır.
    ÖRNEK :
    (A) Anonim Şirketi iplik imalatçısı bir firmadan pamuk ipliği almaktadır. Bu Şirket, almış olduğu iplikleri (B) firmasına fason ücreti karşılığında kumaş yaptırdıktan sonra ihraç etmiştir.

    (A) Anonim Şirketine pamuk ipliği satan iplik imalatçısı firma, tüm şartları taşımasına rağmen, iplik teslimi ile ilgili olarak tecil-terkin uygulamasından yararlanmayacaktır. Zira, ihraç edilen nihai mamul, pamuk ipliği olmayıp, bu iplikten üretilen kumaştır.

    8 - Tecil-Terkin İşlemleri :
    İmalatçılar tarafından, ihraç kaydıyla yapılan mal teslimlerine ait olduğu beyan edilen ve vergi dairelerince de tecil edilen katma değer vergisi, malın imalatcısı tarafından teslim tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere 3 ay içerisinde ihraç edildiğinden tevsik edilmesi kaydıyla terkin edilmektedir.

    Terkin işleminin yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük çıkış beyannamesinin aslı veya noterden onaylı bir örneğinin vergi dairelerine ibraz edilmesi zorunludur.

    Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, aynı türden malların birden fazla imalatçıdan alınıp, tek bir gümrük çıkış beyannamesi ile aynı zamanda ihraç edilmesi halinde, ihraç edilen malların içerisinde terkin talebinde bulunan imalatçıya ait kısmının belirlenemediği ve bu durumun terkin uygulamasında tereddütlere yol açtığı anlaşılmaktadır.

    İmalatçıların ihraç kaydıyla satmış oldukları malların, başka imalatçıların aynı türdeki malları ile birlikte ihraç edilmesi halinde, söz konusu mallara ait tecil edilen verginin terkini için, imalatçılar, vergi dairesine yapacakları müracaatta, kendileri tarafından teslim edilen malların ihraç edildiğini gösterir, ihracatçı firmadan alacakları bir belgeyi de gümrük çıkış beyannamesine ekleyeceklerdir.

    9 - Bu Uygulamanın Yürürlük Tarihi :
    Daha önce yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE, 1.1.1988 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK USUL VE ESASLAR" konulu (H) bölümü, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

    B - İMALATÇI OLMAYAN MÜKELLEFLER TARAFINDAN "DIŞ TİCARET SERMAYE
    ŞİRKETLERİ"NE İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK :
    Yukarıda yapılan imalatçı tanımı kapsamına girmeyen mükelleflerin "İhracatı Teşvik Kararları" uyarınca "DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ" sayılan kuruluşlara ihraç kaydıyla yaptıkları teslimler için de Katma Değer Vergisi Kanununun 11/2. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, aşağıdaki şartlarla tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

    1 - Tecil-terkin uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde yer alan hükümler ve 23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
    2 - Herbir teslime ait tecil uygulamasından önce "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" örneği ekli taahhütnameyi ilgili vergi dairesine verecektir.
    Buna göre, dış ticaret sermaye şirketlerine mal teslim eden mükellefler nezdinde yapılacak vergi inceleme sonucu, bir vergi ziyaının tesbiti halinde, ziyaa uğratılan vergiden, buna tekabül eden cezalardan ve gecikme faizinden mükelleflerle birlikte dış ticaret sermaye şirketleri de Vergi Usul Kanununun
11. maddesi uyarınca müteselsilen sorumlu olacaklardır.

    Tebliğ olunur.
 

T A A H H Ü T N A M E
...../.../.....

TAAHHÜTNAMEYİ VEREN DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİNİN :

Ünvanı                         :

Adresi                         :

Vergi Dairesi                  :

Vergi Dairesi Hesap No.su      :
 

İMALATÇI OLMAYAN MÜKELLEFİN :

Adı veya Ünvanı                :

Vergi Dairesi                  :

Vergi Dairesi Hesap No.su      :

TESLİM ALINAN MALIN :

Cinsi                          :

Miktarı                        :

Tutarı                         :

BU TESLİME AİT :

Hesaplanan Katma Değer Vergisi :

    Bu taahhütnamede adı, ünvanı ve adresi belirtilen mükelleften ihraç kaydıyla yukarıda belirtilen malları satın aldım. Bu mükellefin .............. dönemine ait ............. TL. tutarındaki katma değer vergisinin tecil-terkin uygulamasından yararlandırılmasını talep ediyorum.

    Bu mükellef nezdinde ileride yapılacak bir vergi incelemesi sonucu katma değer vergisi ziyaının tesbiti halinde, ziyaa uğratılan vergiden, buna tekabül eden cezalardan ve gecikme faizinden Vergi Usul Kanununun 11. madesi uyarınca, müteselsilen sorumlu olmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

Taahhütte Bulunan Dış Ticaret Şirketi
(Tarih, Kaşe ve Yetkili İmzalar)

   Not : Şirketin imza sirküleri ve karar defterinin ilgili sayfasının noter onaylı birer örneği ektedir.