Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 12.08.1988 Cuma Sayı: 19897 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:29
  

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 32.maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 31/3/1988 tarih ve 88/12812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca "Dış Ticaret sermaye Şirketi" sayılan kurumların, ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iadeleri için verecekleri teminat tutarı, iadesini istedikleri katma değer vergisinin %30'u olarak belirlenmiştir.

             31/3/1988 tarih ve 88/12812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" ünvanı alanların, bu uygulamadan yararlanabilmeleri için;

             1- son 5 yıl içinde adlarına tahakkuk eden gelir, kurumlar ve katma değer vergilerini ödemiş olmaları (Vergilerin tecil edilmesi bu şartın ihlali sayılmayacktır),

             2- Bu Tebliğin yayımından önce veya sonra, katma değer vergisi iadesi amacıyla yapılan incelemeler sonunda, birbirini izleyen son beş vergilendirme döneminde haklarında olumlu rapor yazılması (Olumlu inceleme raporundan kasıt, iadesi istenilen katma değer vergisinin aynen veya en az %90'ının iadesinin öngörülmesidir.)

             şartlarını topluca taşımaları gerekmektedir.

             Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda 1/1/1987 tarihinden sonra vergi inceleme raporu yazılmış olanlar, bu haktan kesinlikle yararlandırılmayacaklardır.

             Katma değer vergisi iadesi ile ilgili verilecek teminatlar konusunda, 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için de geçerlidir.

             Tebliğ olunur.