Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 08.12.1984 Cumartesi Sayı: 18599 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:3
    
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; "Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim, yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

            I. Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden, aşağıda belirtilenlerin, birer aylık vergilendirme dönemine tabi olmaları uygun görülmüştür.

            A. Bir önceki hesap dönemi sonu itibariyle  :

            1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra teslim eden ve satışlarının tutarı 120.000.000 lirayı aşanlar ;

            2. Hizmet ifaları ile uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 30.000.000 lirayı aşanlar ;

            3. Yukarıda 1 ve 2 nci maddelerdeki işlerin birlikte yapılması halinde, 2 nci maddede yazılı iş hasılatının 4 katı ile 1 inci maddede yazılı yıllık satış tutarının toplamı 120.000.000 lirayı aşanlar ;

            B. İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıkları,

            C. Ek vergiye tabi olanlar.

            D. Yukarıda sayılanlar dışında aylık vergilendirme dönemine tabi olmayı talep edenler.

            II. Bu mükellefler bir ay içerisinde yaptıkları işlemler dolayısıyla ertesi ayın 25 inci günü akşamına kadar katma değer vergisi beyannamesini ilgili vergi dairesine vermekle ve bu döneme ait katma değer vergisini aynı sürede ödemekle yükümlüdürler. Bu durumda, Kanunun 1.1.1985 tarihinde yürürlüğe gireceği düşünülürse, söz konusu mükellefler OCak 1985 ayına ait katma değer vergisi beyannamesini 1-25 şubat 1985 tarihleri arasında vergi dairesine verecekler ve aynı tarihler arasında da katma değer vergisini ödeyeceklerdir.

            Tebliğ olunur.