Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 05.06.1990 Salı Sayı: 20539 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:36
 
           Katma değer vergisi uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara gerek duyulmuştur.

            A. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLERDEN İSTENECEK BELGE 

           Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarından her ay alacakları aylık raporları o aya ait katma değer vergisi beyannamelerine eklemeleri zorunluluğu getirilmiştir.

           Bu uygulamaya Mayıs 1990 dönemine ilişkin olarak mali hafızadan alınacak aylık raporun 25 Haziran 1990 tarihine kadar verilecek katma değer vergisi beyannamesine eklenmesi suretiyle başlanacaktır.

           B. İADE HAKKI DO¦URAN İŞLEMLERDE YÜKLENİLEN VERGİLERİN HESABI :

           Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde sayılan istisnalar ile aynı Kanunun 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda maddesi teslimlerine ilişkin işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirimin mümkün olmaması halinde mükelleflere iade edilmektedir.

           Mükellefler, iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak yüklendikleri katma değer vergisini doğru olarak hesaplamak zorundadırlar. Vergi Usul Kanununun 275 inci maddesine göre maliyet muhasebesi tutan imalatçı- ihracatçılar, yüklendikleri katma değer vergisini aynı ilkeler ışığında hesaplayacalardır. Buna göre, genel imal ve genel idare giderlerinden mamüle verilen payın hesabında hangi usul kullanılıyor ise bu giderler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin hesabında da aynı usul kullanılacaktır.

           C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI NEDENİYLE İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR :

           Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlerinde teminat ve inceleme raporu aranılmaksızın iade yapılabilmesine imkƒn veren sınır, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin değişik 77 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10.000.000.- TL.'ye çıkartılmıştır.

           Bu uygulamada 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2.000.000 liralık sınır dışındaki bütün hükümleri aynen geçerli olacaktır.

           D. DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI :

           Karşılıklılık ilkesi gereğince, Sudan'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliğinin ve diplomatik haklara sahip mensuplarının, Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-a maddesi ile düzenlenen istisnadan yararlanması uygun görülmüştür.

           Bu nedenle;

           1 - Genel olarak diplomatik istisnadan yararlanmayacak devletlerin belirtildiği 19/4/1985 tarih ve 18730 sayılı ResmŒ Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde yer alan listeden,

           2 - PTT hizmetlerinde diplomatik istisnadan yararlanmayacak devletlerin belirtildiği 28/3/1986 tarih ve 19061 sayılı ResmŒ Gazete'de yayımlanan 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde yer alan (a) listesinden,

           "Sudan" çıkarılmıştır.

           Tebliğ olunur.