Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 02.06.1992 Salı Sayı: 21246 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:41
 
            Katma değer vergisi uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

            A- TÜRKİYE'DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KATMA DE¦ER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU:

            Türkiye'de yerleşik seyahat acentalarınca organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetler Türkiye'de ayrıca katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı açıktır.

            Bu nedenle; tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara katma değer vergisi uygulanmayacaktır.

            Seyahat acentası tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterilecek; ancak, katma değer vergisi, yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacaktır.

            Diğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bu bedelin Katma Değer Vergisi Kanununun 14. maddesi uyarınca katma değer vergisinden müstesna olacağı açıktır.

            ÖRNEK :
            (A) seyahat acentasının Nisan/1992 döneminde düzenlediği tur faaliyetleri nedeniyle elde ettiği bedellerin toplamı 500.000.000 TL.dır. Firmanın bu seyahat sırasında müşterileri için yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme- içme, rehbelik v.s. gibi hizmetlere ait giderler Vergi Usul Kanununa uygun belgelerle tevsik edilmiştir. Bu tür giderler toplamı 150.000.000 TL., taşımacılığa ait bilet bedelleri toplamı ise 200.000.000 TL.dır. Seyahat acentasının vergiye tabi matrahı;

            150.000.000 + 200.000.000 = 350.000.000 TL. katma değer vergisine tabi olmayan bedel,
             500.000.000 - 350.000.000 = 150.000.000 TL., katma değer vergisi matrahı olacak, vegi bu bedel üzerinden hesaplanacaktır.

            Ancak, bu şekilde işlem yapılabilmesi için firmanın müşterilerine keseceği faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık bedelini ayrı ayrı göstermesi, kalan bedel üzerinden vergi hesaplaması gerekmektedir.

            B- TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MUAFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI:

            30/6/1954 tarihli ve 6426 sayılı "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması'nın 8 inci maddesi ile ekinin 16 ncı maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetlerinin Anlaşmada belirtilen ve Anlaşmanın amacına uygun düşen Türk vergi, resim ve harçları ile daha sonra ihdas edilecek benzer mahiyetteki vergi, resim ve harçların, ortak savunma harcamalarına yansıtılmaması için münasip bir muafiyet sağlanması hususunda usul belirlemeleri öngörülmüş, bu hükümlere dayanılarak 21/5/1992 tarih ve 21234 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma kapsamına katma değer vergisi de dahil edilmiştir.

            Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 19. maddesi hükmü ile 10 ve 20 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, ortak savunma amacıyla Amerika Birleşik Devletlerine veya onun namına hareket eden yetkili makamlara satıcılar veya müteahhitler tarafından yapılan teslim ve hizmet ifalarında, sözü edilen anlaşma kapsamındaki ihtiyaçlarda kullanılacağı yetkili makamlar tarafından yazılı olarak belirtilen mal ve hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi gösterilmeyecektir.

            Bu uygulama, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile belediyeler bakımından 1/6/1989 tarihinden; diğer kurum ve kuruluşlar bakımından ise bahis konusu Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesi hükmü uyarınca 1/6/1992 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

            Öte yandan, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Vergi Muafiyetleri Anlaşması'nın 2 nci maddesinde, Amerika Birleşik Devletleri tarafından veya onun namına yapılan ortak masraflara vergi sirayet ettirilmemesi öngörüldüğünden; Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b ve 32. maddeleri gereğince bu kapsamda yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin olarak satıcılar veya müteahhitler tarafından yüklenilen vergiler, vergiye tabi faaliyetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde ise konu ile ilgili olarak daha önce yayımlanan genel tebliğlerde yer alan esaslar çerçevesinde mükelleflere iade edilecektir.

            Tebliğ olunur.