Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 16.01.1994 Pazar Sayı: 21820 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:41
 
           30.12.1993 tarih ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3946 sayılı Kanunun "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 38 inci maddesinin 4 üncü bent hükmü ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin 6 ncı bendi 01.01.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

           Kaldırılan bu hüküm, yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde hesaplanan katma değer vergisinin, bu verginin fiilen indiriminin mümkün olacağı tarihe kadar teminat karşılığında ertelenmesini öngörmekteydi.

           Buna göre, 01.01.1994 tarihinden itibaren yatırım teşvik belgesinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde hesaplanan katma değer vergisi ertelenmeyecek, bu vergi ödenerek ithalat işlemi gerçekleştirilecektir.

           Ancak, İthalat Rejiminde mevcut düzenlemelere paralel olmak üzere; 01.01.1994 tarihinden önce alınmış teşvik belgeleri kapsamında olup, 01.01.1994 tarihinden önce yüklenmiş veya gümrüklere gelmiş olan yatırım malları ithalatında hesaplanan ve bu tebliğin yayımı tarihine kadar henüz ödenmemiş katma değer vergisinin ertelenmesine devam olunacaktır. Şu kadar ki bu malların fiili ithalatının 30 Nisan 1994 tarihine kadar tamamlanması zorunludur.

           Tebliğ olunur.