Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 11.05.1994 Çarşamba Sayı: 21931 (Asıl) Düstur 
Maliye Bakanlığından:  
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:42
 
            07.05.1994 tarihli ve 21927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3986 sayılı Kanunun aynı tarihte yürürlüğe giren 14 üncü maddesi ile teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisinin ertelenmesi konusunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 49 uncu maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

            "Kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilenlerden, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen sektörlere ait olup Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi, bu verginin fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenir. Bu ertelemede 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun süre ve tecil faizi ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde ertelenen vergi, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tespit olunan ilgili yıllar için geçerli tecil faizleri % 50 zamlı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez."

            3065 sayılı Kanuna eklenen bu hüküm, ertelemeden yararlanabilecek sektörlerin belirlenmesine yönelik bir sınırlama dışında 3065 sayılı Kanunun değişik 4 ncı maddesinin 26.12.1993 tarihli 3946 sayılı Kanunla kaldırılan 6 ncı fıkrası ile aynı mahiyettedir.

            Bu sınırlamaya göre katma değer vergisi ertelemesi, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenen ve yatırım teşvik belgeleri çerçevesindeki sektörlere ait yatırım konuları kapsamında yer alan yatırım mallarının ithalinde geçerli olacaktır.

            Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan müşterek belirlemeye göre, aşağıda sayılanlar dışında kalan yatırım mallarının, yatırım teşvik belgesi kapsamında 07.05.1994 tarihinden sonra ithali, katma değer vergisi ertelemesinden yararlanabilecektir.

            Katma değer vergisi ertelemesinden yararlanamayacak teşvikli yatırım malları ise aşağıda sayılmıştır.

            - Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları,
            - Otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
            -Çekici (Euro I veya Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) ve treyler,
            - Yat, kotra ve her türlü özel tekneler.

            Yukarıda belirtilen mallara ait yatırım teşvik belgelerinin 3986 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 07.05.1994 tarihinden önce alınmış olması şartıyla, bu malların 07.05.1994 tarihinden sonra ithali de erteleme uygulamasından yararlanabilecektir. Ancak, bu mallarla ilgili teşvik belgelerinin 3986 sayılı Kanunun yayım tarihinden sonra alınması veya bu malların daha önce alınmış teşvik belgeleri kapsamına bu tarihten sonra dahil edilmesi halinde, ithalde katma değer vergisi, ödenmek suretiyle işlem yapılacaktır.

            Diğer taraftan 3946 sayılı Kanun ile 01.01.1994 tarihinden geçerli olmak üzere ithalde katma değer vergisi ertelemesi kaldırılmış bulunduğundan 01.01.1994 ile 07.05.1994 tarihleri arasında ithal edilen teşvik belgeli yatırım malları ile ilgili olarak ithalde ödenen katma değer vergisinin iadesi mümkün değildir.

            Ancak, henüz fiili ithali yapılmamış veya katma değer vergisi ödenmemiş yatırım mallarının 07.05.1994 tarihinden sonra ithali erteleme uygulamasından yararlanabilecektir.

            Bu Tebliğde yapılan yeni açıklamalar dışında, teşvikli yatırım malı ithalatındaki erteleme konusunda, 3065 sayılı Kanunun 3946 sayılı Kanunla kaldırılan 46/6 ncı maddesi uygulamasına ilişkin olarak daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan tüm açıklamalar, 3986 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren yeni erteleme uygulaması bakımından da geçerli olacaktır.

            Tebliğ olunur.