Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 08.12.1984 Cumartesi Sayı: 18599 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:5
 
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinde, "Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak, gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen katma değer vergisi iade olunur" hükmü mevcut bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca Türkiye'de ikamet etmeyen kişilerden tahsil edilen katma değer vergisinin iadesi aşağıda tespit edilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

            A. İadeden faydalanacak alıcılar :

            Sözü edilen (b) bendindeki hükme göre, iadeden "Türkiye'de ikamet etmeyen yolcular" faydalanabilecektir. Türkiye'de ikametgahı bulunan gerçek kişiler Türkiye'de mukim sayılır. İkametgahın tayininde, Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu genel çerçeveye bağlı olarak ;

            1. Türkiye'de ve Türk tabiyetinde bulunan gerçek kişiler Türkiye'de mukim sayılır ve istisnadan faydalanamaz.

            2. Yurt dışında bulunmakla beraber; Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olanlar prensip itibariyle Türkiye'de mukim sayılır ve istisnadan faydalanamaz. Ancak, bir yabancı ülkede ikamet etmekte olduklarına dair, o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi mahiyetinde bir belgeye sahip olanlar bu belgeyi gümrük çıkışında görevlilere ibraz etmeleri şartıyla istisnadan faydalanabilirler.

            3. Kendilerine Türkiye'de geçici veya devamlı ikamet tezkeresi verilmiş olan yabancı tabiyetliler istisnadan faydalanamaz.

            B. İade yapmaya yetkili satıcılar :

            Vergi iadesi ; ancak bilanço esasına tabi olup sonraki bölümde açıklanan iadeye konu malları satan ve en az bir banka şubesinde münhasıran bu iadenin yapılması amacıyla özel bir hesap açtıran gerçek usulde vergiye tabi katma değer vergisi mükellefleri tarafından yapılabilecektir.

            Bu kapsama giren mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak bir izin belgesi alacaklar ve bu belgeyi işyerlerinde görünür bir yere asacaklardır.

            C. İade uygulanacak mallar :

            Her türlü hizmet ifaları ile yurt dışına çıkarılmaları esasen mutad olmayıp genellikle yurt içinde istihlak edilen yiyecek ve içecek maddelerine (Alkollü içkiler, tütün ve tütün mamulleri hariç) ilişkin teslimler nedeniyle tahsil edilen katma değer vergisi, iade kapsamına dahil değildir. Bunlar dışında kalan diğer mal teslimleri nedeniyle vergi iadesi uygulanabilecektir.

            Alıcının bir müesseseden yaptığı iadeye tabi mal alışlarının faturada gösterilen vergisiz satış fiyatlarının toplamı, 50.000 TL. veya daha fazla olmalıdır. Bu toplama birden fazla mal çeşidi dahil olabilir. Ancak, teslimi katma değer vergisine tabi olmayan veya vergi iadesi kapsamına girmeyen malların bedelleri bu miktarın tespitinde dikkate alınmaz.

            D. Satıcı ve alıcıların uyacakları esaslar  :

            1. İade, ekte örneği verilen bir "Özel Fatura" ile yapılacaktır. Bu belge satıcı tarafından, alıcının ibraz edeceği pasaport görüldükten sonra 3 nüsha olarak düzenlenecek, nüshalar ayrıca numaralanacak, 1 ve 2 nci nüshalar alıcıya verilecektir. Vergi Usul Kanununun faturaya ilişkin hükümleri gözönüne alınarak hazırlanmış olan bu belge "fatura yerine geçen vesika" hükmündedir.Satıcılar tarafından verilen örneğe uygun olarak serbestçe bastırılarak Vergi Usul Kanununun fatura nizamı ile muhafaza, ibraz ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır. Belgenin maktu ve müteselsil sıra numarası taşıması, satıcı firmanın adı, adresi ve katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi ile hesap numarasını ihtiva etmesi ve firma sahip ve yetkililerince imzalanması zorunludur.

            2. Satışı yapılan mal alış tarihinden başlayarak 3 ay içinde Türkiye hudutları dışına çıkarılmalıdır.

            3. Alıcılar, Türkiye hudutları dışına çıkarken, özel faturanın 1 inci nüshasının ilgili bölümünü, Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük memurlarına tasdik ettireceklerdir. İadeye konu malın, tasdiki yapan görevliye gösterilmesi zorunludur. Görevliler, malın gösterilmemesi halinde özel faturayı tasdik etmeyeceklerdir. Özel faturayı gümrükte tasdik ettiren alıcılar, iadeyi iki şekilde alabilecektir.

            a) Tutarı 50.000 lirayı geçmeyen iadeler; gümrükte, çıkış hattı dışındaki bir banka şubesinde satıcının iade için açtırılmış özel bir hesabının bulunması halinde, bu banka şubesinden yapılabilecektir.

            İadeden bu şekilde faydalanabilecek olan alıcılar, gümrük çıkış tasdikli özel faturanın 1 inci nüshasını banka şubesine vererek, iade tutarını ilgili hesap vasıtasıyla naklen alacaklardır.

            Bu halde ödemeyi yapan banka şubesi kendisine alıcı tarafından tevdi edilen özel faturayı ödemenin yapıldığına dair dekontla birlikte hesap sahibi satıcıya en kısa sürede gönderecektir.

            b) İadenin gümrük çıkışında ödenmesinin mümkün olmadığı hallerde alıcı gümrük çıkış tasdikli özel faturanın 1 inci nüshasını çıkışı izleyen 1 ay içinde satıcı firmaya gönderecek, satıcı firma faturayı aldıktan sonra en geç 19 gün içinde iade tutarını, alıcının özel faturada yazılı banka hesap numarasına veya adresine gönderecektir. İadenin süresi içinde yapılmadığının tesbiti halinde satıcının izin belgesi iptal edilecektir. Satıcılar, iade belgesi kendilerine ulaşmadıkça iade yapmayacaklardır. Aksine hareket edilerek yapılan iadeler indirim hakkından yararlanamayacaktır.

            4. Satıcılar bir vergilendirme dönemi içinde yaptıkları iade tutarını, o dönemin katma değer vergisi beyannamesinde, hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir. Bu iadelerin ayrıntısını göstermek üzere firmanın kaşesini ve yetkililerin imzasını taşıyan bir liste düzenlenecek ve beyannameye eklenecektir.

            5. Satıcılar özel faturanın kendilerinde kalan nüshaları ile alıcının gönderdiği nüshaları ve banka dekontunu ve buna benzer belgeleri Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacak ve istenildiğinde iadeyi yaptıklarını banka hesapları, dekontları ve özel faturalar vasıtasyıla teşvik edeceklerdir.

            Tebliğ olunur.

Diplomatik istisnadan faydalananlar için                                            FATURA Tarihi :............................... 
Türkiye'de ikamet etmeyen yolcular                                                                   No :................................. 

SATICININ                                                                     ALICININ 
Adı Soyadı :.....................                                              Adı Soyadı :......................... 
Ünvanı        :.....................                                             Uyruğu :........................
Adresi         :.....................                                             Türkiye veya yabancı ülkedeki adresi :...................
................................................................                     Diplomatik Kart No :...................
Vergi Dairesi :.......................                                          Pasaport Nev'i :....................
KDV Hesap No :.................                                             Pasaport No :.......................
Banka Şubesi :.....................                                           Banka Şubesi :.....................
Banka Hesap No :.....................                                       Banka Hesap No :.................
 
MALIN CİNSİ Miktarı Fiyatı Tutarı
       
       
       
       
       
       
       
       
       
DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK, KONSOLOSLUK VEYA ÇIKIŞ GÜMRÜĞÜ TASDİKİ 
Fatura muhteviyatının yukarıda yazılı kişi ihtiyacı için alındığını................tarafından.........................tasdik  
                                      yurt dışına çıkarıldığını 
ederim. 

TASDİK EDENİN: 
Adı Soyadı :...........................
Memuriyet Ünvanı :.................... 
İmzası :..................
                                                    İmza ve mühür 
Tasdik Tarihi :....................

TOPLAM  
Katma Değer Vergisi Tutarı  
Genel Toplam  
Yalnız :........................................................................... 
.......................................................................TL.'dır. 
                        Satıcının kaşesi ve imza  
Nüsha No : 1 (Alıcıya verilecektir.)