Vergi Mevzuatı          
Resmi Gazete: 08.12.1984 Cumartesi Sayı: 18599 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:6
    
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde;

            "1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır.

            a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,

            b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, 2. Bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir."

            hükmü mevcut bulunmaktadır.

            Maddenin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu istisna uygulamasının aşağıda tespit edilen usul ve esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür :

            1. İstisnadan, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası kuruluşlar ile bunların diplomatik statüyü haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları ile uluslararası resmi kuruluşların misyon şefleri ve diplomasi memurları faydalanabileceklerdir. Bu şahıslar Dışişleri Bakanlığından diplomatik istisnadan faydalanabileceklerini belgeleyen bir kart alacaklar ve bu kartı mal alışları sırasında satıcıya ibraz edeceklerdir. Doğrudan diplomatik organ veya muafiyet tanınan kuruluşlara yapılan teslimlerde ise bu kart aranmayacaktır.

            2. İstisnanın uygulanabilmesi için mal ve hizmet alışlarının izin belgeli satıcılardan yapılması şarttır. Türkiye'de ikamet etmeyen yolcularla ilgili istisna uygulamasını düzenleyen 5 seri No.lu Genel Tebliğ hükümlerine göre izin belgesi almış olan satıcıların bu istisna için ayrıca izin belgesi almalarına gerek yoktur. Diplomatik istisnaya taraf olmak  isteyen diğer satıcıların bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak izin belgesi almaları zorunludur. İzin belgesi ancak, diplomatik istisna kapsamına giren malları satan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere verilebilecektir.

            3. Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara ilişkin istisna uygulamasını düzenleyen 5 seri no.lu Genel Tebliğ'de istisna kapsamı dışında tutulan işlemler, diplomatik istisna uygulamasında da kapsama dahil değildir.

            Bunlar dışında kalan mal teslimlerinin istisnadan yararlanabilmesi için;bir müesseseden yapılan istisnaya tabi alışların belgede gösterilen vergisiz satış fiyatlarının toplamı 50.000 TL. veya daha fazla olmalıdır. Bu toplama birden fazla mal çeşidi dahil olabilir. Ancak iade kapsamına girmeyen mal bedelleri ile katma değer vergisine tabi olmayan malların bedelleri bu miktarın tesbitinde dikkate alınmaz.

            4. İade kapsamına giren malların satışlarında daha sonra iade edilmek üzer katma değer vergisi tahsil edilecek ve bu satışlarda şekil, muhteva ve özellikleri 5 seri No.lu Genel Tebliğ'de açıklanmış olan özel fatura kullanılacaktır. Fatura 3 nüsha olarak düzenlenecek 1 ve 2 nci nüshalar alıcıya verilecektir.

            5. Alıcılar istisnadan faydalanabilmek için, özel faturanın 1 inci nüshasının ilgili bölümünü satın aldıkları malın kendi ihtiyaçlarında kullanılacağını belgelemek üzere bağlı oldukları diplomatik organ veya muafiyet tanınan kuruluş yetkililerine tasdik ettirmek zorundadırlar. Bu tasdiki yaptıran alıcılar iadeyi aşağıdaki yollarla alabileceklerdir :

            a) Tasdikli 1 inci nüshaları bizzat satıcıya götüren alıcılar iade tutarını nakden alabileceklerdir.

            b) Alıcılar, tasdikli 1 inci nüshayı faturanın düzenlenme tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde, satıcıya göndererek iadeyi talep edebilirler. Bu durumda satıcıların, iade tutarını en çok 10 gün içinde alıcının bildireceği banka hesap numarasına veya adresine havale etmeleri zorunludur. İadelerin süresi içinde yapılmadığının tesbiti halinde satıcının izin belgesi iptal edilecektir.  c) Satıcıların iade uygulaması için banka sisteminden faydalanmaları mükmündür. Bu durumda alıcılar, tasdikli 1 inci nüshaları, satıcının anlaştığı ve hesabı bulunan banka şubesine vererek iade tutarını bu hesaptan nakten alabileceklerdir. Bu uygulamada, iadeyi yapan banka şubesi alıcının verdiği özel fatura nüshası ve ödemeye ilişkin dekontu en kısa zamanda satıcıya ulaştıracaktır.

            d) Alıcıların, özel faturayı, malın bedelini ödemeden tasdik ettirerek satıcıya getirmeleri veya göndermeleri mümkündür. Bu durumda satıcılar, borçlanılan bedeli vergisiz olarak tahsil edecektir. Ancak faturada vergi gösterilecek, defter kayıtları ve beyannamede de vergi tahsil edilmiş ve iade edilmiş gibi işlem yapılacaktır.

            6. Satıcılar, bir dönemde yaptıkları iadeleri, o dönemin katma değer vergisi beyannamesinde hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir. Bu iadelerin ayrıntısını göstermek üzere firmanın kaşesi ve yetkililerin imzasın taşıyan bir liste düzenlenecek ve o dönemin beyannamesine eklenecektir.

             7. Satıcılar özel faturanın kendilerine kalan nüshaları ile alıcı ya da bankada ngelen nüshaları ve banka dekontu v.b. belgeleri Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklayacak ve istendiğinde yaptıkları iadeleri, banka hesapları, dekontları ve özel faturalar vasıtasıyla tevsik edeceklerdir.

            Tebliğ olunur.