Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.04.1997 Cumartesi Sayı: 22955 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:63
   
            I. TÜTÜN MAMÜLLERİNDE BANDROL UYGULAMASI 

            Bilindiği gibi, 14 Ocak 1997 tarih ve 22877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 4225 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60 ıncı maddesine aşağıdaki 9 uncu fıkra eklenmiştir. 

            "9. Maliye Bakanlığı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere bu madde kapsamındaki mallara ait ek vergilerin tamamının veya bir kısmının bandrol usulü ile tahsiline ve bu uygulamanın usul ve esaslarını tespit etmeye 
yetkilidir." 

            Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60 ıncı maddesine eklenen bu fıkra ile aynı Kanunun 46 ncı maddesinin 5 inci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, ek vergi kapsamındaki mallardan tütün mamüllerinin bandrol uygulamasına tabi tutulması uygun görülmüştür. Bu mallarda bandrol uygulamasının usul ve esasları aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenmiştir. 

            A - BANDROL UYGULAMASI KAPSAMINA GİREN MALLAR 

            Bandrol uygulaması kapsamına, tütün mamüllerinden; sigara, puro, sigarillo, pipo tütünleri, kıyılmış tütün (tüketiciye sunulmak üzere paketlenmiş), enfiye, tömbeki, çiğnemelik tütün girmektedir. 

            Buna göre, tütün mamüllerinin gerek TEKEL, gerekse diğer kişi veya kuruluşlar tarafından Türkiye'de üretilip teslimi ile yurt dışından ithali, bandrol uygulamasına tabi bulunmaktadır. 

            28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 08.08.1986 tarih ve 86/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin 28.02.1993 tarih ve 21510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigara ve Tütün Mamülleriyle İlgili Fabrikaların Kurulması, Sigara Üretimi, İthalatı, Satışı ve Denetimiyle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, üzerinde bandrol taşımayan tütün mamüllerinin ithali ya da yurt içinde üretilenlerin teslimi yasaktır. 

            B - BANDROL UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI 

            a) Bandrollerin Tanımı 

            Tütün mamüllerine ait ambalajların üzerinde (ayrıca şeffaf ambalajı da bulunanlarda şeffaf ambalajın içinde) şekli Tebliğ ekinde (Ek: 1) yer alan, en az (2x5.5 cm) ebadında sarı zemin üzerine kahverengi baskılı bandroller yer alacaktır. 

            Bobin veya pul şeklinde olup, kendinden yapışkanlı da olabilecek bu bandrollerin basımı Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nce yapılacaktır. 

            Bandroller üzerinde, bandrolü sipariş veren üretici veya ithalatçı firmanın Bakanlığımıza müracaat ederek kullanılması hususunda uygun görüş aldığı rumuzu bulunacaktır. 

            İthal edilen ürünlere ilişkin bandrollerde özel ışınla görülebilecek "İTHAL" rumuzu da ayrıca yer alacaktır. 

            b) Bandrollerin Teslimi  

            DMO Genel Müdürlüğü tarafından basımı yapılan bandroller, bu kurumun bölge müdürlüklerine, üretici veya ithalatçının taleplerinin derhal karşılanabileceği miktarda zimmet karşılığı teslim edilecektir. Firmalar, 
bandrol talebinde bulundukları ürünlerin tabi olduğu ek verginin % 80'ine tekabül eden bandrol değerini ve talep ettikleri bandol miktarını yazılı olarak bu kurumun bölge müdürlüklerine bildireceklerdir. Bu talep üzerine, bir örneği Tebliğ ekinde (Ek: 2) yer alan "Bandrol Teslim Belgesi" düzenlenmek suretiyle talep edilen bandroller, bölge müdürlüklerince firma yetkililerine teslim edilecektir. Bu belgede; teslim edilen bandrollere ait birim değeri, miktarı, toplam tutarları, teslim eden ve teslim alan kişilerin adı, soyadı, 
ünvanı, imzaları, kaşe ve tarih yer alacaktır. Dört örnek olarak düzenlenecek olan bu belgenin 1 inci nüshası firmaya verilecek, 2 nci nüshası firmanın bağlı olduğu vergi dairesine, 3 üncü nüshası Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğü) gönderilecek, 4 üncü nüshası ise bölge müdürlüğünde saklanacaktır. 

            Bandrollerin, üretici firmaların talebi üzerine kendi üretim tesislerinde DMO bölge müdürlüğünün denetimindeki özel olarak güvenliği sağlanmış bir bölümde muhafaza edilmesi ve buradan teslim edilmesi de mümkündür. Bandrollerin üretim tesislerinde teslim edilmesi halinde, tesisin bulunduğu yer vergi dairesince görevlendirilen bir vergi memuru da bandrol teslim belgesini imzalayacaktır. 

            Bandrollerin basımı, bölge müdürlüklerine dağıtımı, muhafazası, firmaların tesislerinde bulundurulması, firmalara teslimi ve benzeri konular Bakanlığımız Gelirler Genel Müdürlüğü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle düzenlenecektir. 

            c) Bandrollerin Kullanılması 

            Üretici firmalar, teslim aldıkları banrolleri üretim tekniklerine uygun olarak imal ettikleri ürünler üzerine yapıştıracaklardır. İthal edilecek ürünler için teslim alınan bandroller de üretimin yapıldığı ülkelerde ürün 
üzerine yapıştırılacaktır. Bu işlem sırasında çeşitli şekillerde hasar gören bandroller, bunların teslim alındığı DMO bölge müdürlüğü görevlileri ve bulunduğu yer vergi dairesi müdürünün görevlendireceği memur ile birlikte tutanağa bağlanmak suretiyle bu kuruma teslim edilecek ve yetkililerce imha olunacaktır. İthal edilecek ürünlerde kullanılan bandrollerden hasarlı olanlar ise fabrika yetkililerince tutanakla tespit edilerek DMO Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 
  
             d) Bandrollerin Vergi Değeri 

            Bandrollerin vergi değeri, üzerinde yer aldığı tütün mamüllerinin tabi olduğu ek verginin % 80'idir. Bu değer, bandrollerin imalatçı veya ithalatçıya teslim tarihinde, üzerinde yer alacağı mamül için hesaplanan ek verginin % 80'i olarak tespit edilecek ve bu değer ile teslim edilen bandrol miktarının çarpılması suretiyle ödenecek bandrol tutarı hesaplanacaktır. 

            e) Bandrol Bedellerinin Tahsili 

            Bandrol Teslim Belgesi ile üreticilere veya ithalatçılara teslim edilen bandrollere ait toplam bedellerin yarısı, teslimin yapıldığı tarihi izleyen 25 inci gün, kalan yarısı ise teslimin yapıldığı tarihi izleyen 50 nci günde 
mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenecektir. Gümrük idareleri, ithal edilen ürünlerin sözü edilen belgede yazılı bandrolleri taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir. 

            Bandrol bedellerinin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacağı tabiidir. 

            C - BANDROL BEDELLERİNİN EK VERGİDEN MAHSUBU 

            Bu Tebliğde yapılan açıklamalara uygun olarak satın alınan bandroller için ödenen tutarlar, bu ödemeleri müteakiben verilecek ilk Ek Vergi Beyannamesinin 29 uncu satırında beyan edilen "Ödenmesi Gereken Vergi" bölümündeki tutardan mahsup edilebilecektir. 

            İthal edilen tütün mamülleri için ödenen bandrol tutarları, bu malların ithali sırasında ödenecek ek vergiden indirilecektir. Bu indirimin yapılabilmesi için ödenen bandrol bedellerine ilişkin vergi dairesi 
makbuzlarının ibrazı zorunludur. 

            Hesaplanan ek verginin, ilgili dönemde ödenen bandrol bedelinden daha az olması halinde, bandrol bedellerinden indirilemeyen kısım mükellefe iade edilmeyecek, ancak takip eden aylarda beyan edilecek ek vergilerden indirilebilecektir. 

            Bandrol bedelinin, beyan edilen ek vergiden mahsup edileceği Ek Vergi Beyannamesine, ödenen bandrol bedeline ilişkin "Bandrol Teslim Belgesi" ile bu belgede gösterilen tutarın ödendiğine dair vergi dairesince düzenlenen makbuzun birer örneği eklenecektir. 

            D - ESKİ BANDROLLERİN KULLANILMASI 

            Bu Tebliğle şekli ve kullanımına ilişkin esasları belirlenen bandrollerin, Devlet Malzeme Ofisince basım ve dağıtımının yapılacağı 1 Eylül 1997 tarihine kadar, 3291 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre yayımlanan 86/10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında halen TEKEL Genel Müdürlüğünce basılan bandrollerin kullanılmasına devam edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, 1 Eylül 1997 tarihine kadar aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır: 

            1. TEKEL Genel Müdürlüğü ile tütün mamülleri üretimi yapan diğer firmalar, bu tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle stoklarındaki bandrol yapıştırılmış tütün mamüllerine ait fiili envanterlerini çıkaracaklardır. Ayrıca, TEKEL Genel Müdürlüğü dışındaki üretici firmalar, bu tarih itibariyle ellerinde bulunan bandrol miktarını tespit edeceklerdir. 

            2. Nisan 1997 ayına ait bandrol tutarı, 1997 yılı Mart ayında teslim edilen tütün mamüllerine ait ek vergi tutarının yarısıdır. Bu tutar 25 Nisan 1997 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir. 

            3. Bu işlem, 1 Eylül 1997 tarihine kadar sürdürülecektir. Buna göre, bir önceki ayda teslim edilen tütün mamüllerine ait ek vergilerin yarısı ilgili ayın 25 inci gününe kadar ödenecektir. 

            4. Ödenen bandrol tutarları, ödemenin yapıldığı aya ilişkin olarak verilecek Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, bandrol bedeli ödemelerine ait vergi dairesi makbuzunun bir örneğinin Ek Vergi Beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Bu suretle yapılan mahsuba rağmen indirilemeyen bandrol tutarı, bir sonraki Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden indirilmek üzere devredilecektir. 

            5. Yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan tutarların süresinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacaktır. 

            ÖRNEK: Sigara üreticisi bir firmanın 1997 Mart ayında teslim ettiği tütün mamüllerine ait ek vergi tutarının 51.280.000.000 lira olduğunu varsayalım. Nisan ayına ait bandrol tutarı bu miktarın yarısı olan 25.640.000.000 lira olarak belirlenecek ve 25 Nisan 1997 tarihine kadar ödenecektir. Bu durumda 
Mart ayına ait Ek Vergi Beyannamesi ile beyan edilen 51.280.000.000 lira ile hesaplanan bandrol bedeli (25.640.000.000 lira) toplamı olan 76.920.000.000 lira 25 Nisan 1997 tarihine kadar ödenecektir. 

            Nisan ayı için hesaplanan bandrol bedeli, 25 Mayıs 1997 tarihine kadar verilecek Ek Vergi Beyannamesine göre hesaplanan ek vergiden mahsup edilebilecektir. Nisan 1997 ayına ait ödenecek ek verginin 64.100.000.000 olduğunu düşünürsek, bu tutarın yarısı (32.050.000.000 lira) Mayıs ayına ait 
bandrol bedeli olarak hesaplanacaktır. Böylece hesaplanan toplam (64.100.000.000 + 32.050.000.000 =) 96.150.000.000 liradan, Nisan ayında ödenen 25.640.000.000 lira mahsup edilebilecek ve kalan 70.510.000.000 lira ödenecektir. 

            II. ALKOLLÜ İÇECEKLERDE EK VERGİNİN TAHSİLİ 

            Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinin 5 inci fıkrası Maliye Bakanlığını, işlemin mahiyetini gözönünde tutarak katma değer vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkili kılmıştır. Aynı Kanunun ek vergiye ilişkin 60 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası da Ek Verginin tarh, tahakkuk ve ödenmesi ile vergilendirmeye ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır. 

            Bu hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, Ek Vergiye tabi bulunan mallardan; her türlü alkollü içkilerin (tabii köpüren şarap, vermut, kına kına şarabı, sair şarap ve bira dahil) Türkiye'de imal edilip teslimine ilişkin ek verginin aşağıdaki esaslara göre tahsil edilmesi uygun görülmüştür. 

            Nisan 1997 ayından itibaren başlanılmak üzere, her türlü alkollü içki imali ve teslimi dolayısıyla ek vergi mükellefi olan kişi ve kuruluşlar, bu mallar dolayısıyla bir önceki ayda verilen Ek Vergi Beyannamesine göre tahakkuk ettirilen ek verginin % 80'inin yarısını ilgili ayın 20 nci günü, diğer yarısını ise takip eden ayın 10 uncu günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine ödeyeceklerdir. 

            Söz konusu vergilerin yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak zamanında ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince gecikme zammı uygulanacağı tabiidir. 

            Ödenen bu vergiler, ödemeyi müteakiben verilecek ilk Ek Vergi Beyannamesinde alkollü içecekler için beyan edilen ek vergidenindirilebilecektir. Buna göre, 4 no.lu Ek Vergi Beyannamesinin 25 ve 27 nci 
satırlarında beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan ek vergiden, yukarıdaki şekilde hesaplanan ve ilgili ayın 10 uncu ve 20 nci günü mesai saati sonuna kadar ödenen vergi tutarı indirildikten sonra kalan tutar 
ödenecektir. Ancak, yukarıdaki şekilde hesaplanan verginin ödenmemesi halinde, Ek Vergi Beyannamesi ile beyan edilen ek vergiden herhangi bir indirim yapılmayacağı tabiidir. Bu nedenle, Ek Vergi Beyannamesinde beyan edilen ek vergiden indirim yapılabilmesi için, bahsi geçen aydaki ödemelere ilişkin 
vergi dairesi makbuzunun fotokopisinin Ek Vergi Beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. 

            Her ayın 20 nci ve takip eden ayın 10 uncu günü yapılacak ödemelerin, ilgili aylarda alkollü içeceklere ait beyan edilen ek vergiden fazla olması halinde, indirilemeyen kısım iade edilmeyecek, ancak bir sonraki ayda alkollü içeceklere ait beyan edilecek ek vergiden indirilebilecektir. 

            ÖRNEK: Alkollü içki imali ve teslimi dolayısıyla ek vergi mükellefi olan bir işletmenin, 1997 yılı Şubat ayına ilişkin olarak Mart ayında verdiği Ek Vergi Beyannamesinin 25 ve 27 nci satırlarında beyan ettiği ek vergilerin toplamı 1.890.000.000 TL.dır. Bu mükellefin Nisan 1997 dönemine ilişkin ödeyeceği tutar (1.890.000.000 x % 80 =) 1.512.000.000 TL. olarak hesaplanacaktır. Bu tutarın yarısı olan 756.000.000 lira Nisan ayının 20 nci günü, diğer yarısı da Mayıs ayının 10 uncu günü mesai saati sonuna kadar vergi dairesine ödenecektir. 

            Nisan 1997 dönemine ait bu tutarın 20 Nisan'a kadar ödenen ilk taksiti, 25 Nisan 1997 tarihine kadar verilecek olan Ek Vergi Beyannamesine göre alkollü içecekler üzerinden hesaplanan ek vergiden indirilecektir. Mayıs ayının 10 uncu gününe kadar ödenen ikinci taksit, Mayıs ayına ait olup, 20 Mayıs'a kadar 
ödenecek olan birinci taksitle birlikte 25 Mayıs 1997 tarihine kadar verilecek Ek Vergi Beyannamesine göre alkollü içecekler üzerinden hesaplanan ek vergiden indirilebilecektir. 

            Tebliğ olunur.