Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.11.1997 Perşembe Sayı: 23169 (Asıl) Düstur Tertip: 5 Cilt: 36 Sahife:
Maliye Bakanlığından:   
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:65
  
            Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinin usul ve esaslarında aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

            I. İNCELEME RAPORU VE TEMİNAT ARANILMADAN YAPILACAK İADELERDE SINIR

            Katma Değer Vergisi Kanununa göre iade hakkı doğuran işlemlerde teminat ve inceleme raporu aranılmadan iade yapılabilmesine imkan veren sınırlar:

            1- İhracat istisnası ile ihraç kaydıyla yapılan teslimlerde 200 milyon liradan 400 milyon liraya,

            2- Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde 100 milyon liradan 200 milyon liraya,

            3- Diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 30 milyon liradan 60 milyon liraya, 

            yükseltilmiştir.

            II. TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE YAPILAN TESLİMLERDE SINIR

            Bu Tebliğin yayım tarihinden geçerli olmak üzere, 59 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde belirlenen 10 milyon liralık alt sınır 20 milyon liraya, 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 3/a bölümünde yer alan 25 milyon liralık alt sınır da 50 milyon liraya yükseltilmiştir.

            III. DÖVİZ ALIM BELGESİ

            Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 32'nci maddeleri gereğince ihracat istisnası veya ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iade ve mahsup işlemlerinde, "döviz alım belgesi"nin aranılmaması uygun görülmüştür.

            Buna göre, söz konusu istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin katma değer vergisi iade ve mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için;

            1- Gümrük beyannamesinin aslı veya noter veya gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirlerce onaylı örneğinin,

            2- Alış ve satış faturalarının (İmalatçılarda sadece satış faturalarının) fotokopileri veya bu faturaların dökümünü gösteren ilgili firmaca onaylı listelerin,

            vergi dairelerine ibrazı gerekmektedir.

            Ancak, hizmet ihracı ile 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yer alan Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara döviz karşılığı yapılan satışlara ilişkin istisna işlemlerinde döviz alım belgesi ibrazı uygulamasına devam edilecektir.

            IV. TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞÜ

            A. Döviz alım belgesi aranılmamasına ilişkin uygulama, katma değer vergisi iade ve mahsup işlemi yapılmamış dönemler bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğin yayımlandığı tarihte henüz iade ve mahsup işlemi yapılmayan dönemler için döviz alım belgesi aranılmayacak, döviz alım belgesi yerine verilen teminatlar ise vergi dairelerince çözülecektir.

            B. Teminat ve inceleme raporu aranmaksızın yapılacak iadeler konusunda bu Tebliğ ile belirlenen yeni sınırlar, incelemesine başlanılmamış iade ve mahsup talepleri bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla bu Tebliğle belirlenen yeni sınırların altındaki iade ve mahsup işlemleri için verilen teminatlar vergi dairelerince çözülecektir.

            İncelemesine başlanılmış olan iade ve mahsup talepleri ise, inceleme elemanınca gerek duyulması halinde, bu Tebliğin (I)'inci bölümünde öngörülen düzenlemelere bağlı kalmaksızın inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.

            Tebliğ olunur.