Kdv67  
Resmi Gazete: 15 Nisan 1998 Sayı: 23314 (Asıl)Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Seri No:67
 
          Katma Değer Vergisi Kanununun 15'inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak karşılıklılık ilkesi çerçevesindeki diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 7 Şubat 1997 tarih ve 22901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. 

          Söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümünde, mükelleflerin diplomatik istisna kapsamında satış yapabilmeleri için, 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren vergi dairelerinden izin almış olmaları gerektiği açıklanmıştı. 

          Ancak, karşılıklılık ilkesi gözönüne alınarak, diplomatik istisna kapsamında satış yapabilecek satıcılar için izin belgesi alınması şartı kaldırılmıştır. 

          Buna göre bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı diplomatik istisna kapsamında satış yapabileceklerdir. 

          Diplomatik istisna kapsamında satış yapan mükellefler, alıcılardan, istisna belgesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri dolayısıyla katma değer vergisi tahsil etmeyeceklerdir. Diplomatik istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilmeyen katma değer vergisi, genel esaslara göre mükelleflere iade edilecektir. 

          Tebliğ olunur.