Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.09.2000 Cumartesi Sayı: 24179 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların İmalinde Kullanılan Maddelerin Tesliminde Tecil-Terkin Uygulaması
Seri No:75


            Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla(1) eklenen Geçici 17 nci maddenin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 31/7/2000 tarihli ve 2000/1162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(2) ile dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi alan ve demir-çelik ile otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektörlerinde faaliyette bulunan imalatçı-ihracatçılara, bu rejimler kapsamında ihraç edilecek malların imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil-terkin uygulanması öngörülmüştür.

            Buna göre Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesine göre tecil terkin işlemi yapılabilmesi için: 

            . Alıcının demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayii sektörlerinden birinde faaliyet gösteren ve dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesine sahip imalatçı-ihracatçı olması,

            . Teslim edenin katma değer vergisi tebliğlerinde tanımlanan imalatçı vasfını haiz olması,

            . Teslime konu malın,

            - İhraç edilecek demir-çelik, otomotiv veya otomotiv yan sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacağı sözü edilen belgelerde yazılı hammadde veya yardımcı madde olması,

            - İmalatçılar tarafından bizzat üretilmiş veya 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki(3) açıklamalara göre fason olarak imal ettirilmiş olması,

            - Düzenlenecek faturalarda her bir mal çeşidi itibariyle katma değer vergisi hariç bedelin 2,5 milyar lirayı aşması,

            - Bu kapsamda satın alınan maddelerden imal edilen malların imalatçı ihracatçılar tarafından doğrudan ihraç edilmesi şarttır.

            Dahilde işleme veya geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek demir çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünlerinin imalinde kullanılacak maddelerin tesliminde tecil- terkin uygulaması, 71 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(4) (1) inci bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

            Tebliğ olunur.

           (1) 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (2) 15/9/2000 tarihli ve 24171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (3) 5/3/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
           (4) 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.