Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.2000 Cuma Sayı: 24247 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:77

            1. Tecil-Terkin Uygulaması
            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun(1) 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki uyarınca, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç ettiği malları imalatçı olmayan ortakları ile ortakları dışındaki firmalardan alışında münhasıran aynı maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında işlem yapılması uygun görülmüştür.

            Buna göre, sektörel dış ticaret şirketlerinin ihraç edeceği malları, 27 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(2) tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımında tecil-terkin uygulanması zorunludur.

            2. Gümrük Beyannamesinin Teyidi
            2.1. İndirimli teminat uygulamasından yararlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri dışındaki mükelleflerin yeminli mali müşavir tasdik raporuna dayalı olanlar dahil olmak üzere, nakden veya mahsuben iade talepleri, gümrük beyannamelerinin teyidi gerçekleşmeden yerine getirilmeyecektir.

            Mahsuben iade talebinin süresi içinde yapılmış olması halinde, mahsup işlemi talep tarihi itibariyle yapılacak, bu işlemde 28 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(3) (A/3) bölümü uyarınca gecikme zammı uygulanmayacaktır.

            2.2. 62 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(4) (B) bölümünde, indirimli teminattan yararlanan mükelleflerin katma değer vergisi iadelerinin, gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeksizin, belirlenen tutardaki teminatın verilmesi ile yerine getirileceği belirtilmiştir.

            İndirimli teminat uygulamasından yararlanan sektörel dış ticaret şirketlerinin ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iadelerinde bir önceki iade talebi ile ilgili gümrük beyannamesinin teyidi alınmadan iade işlemi yapılmayacaktır. Bir önceki döneme ait gümrük beyannamesinin teyidinin alınması üzerine, bir sonraki döneme ait iade talebinin yerine getirilmesinde gümrük beyannamesinin teyidi beklenilmeyecektir.

            3. Teminat Çözümüne Ait Yeminli Mali Müşavir Raporu Düzenlenmesi
            Katma değer vergisi iadelerinde mükelleflerce yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edileceğinin beyan edilmesi halinde, iade talepleri incelemeye sevk edilmemektedir. Ancak dış ticaret sermaye şirketleri dışındaki mükelleflerden iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu iade ile ilgili yeminli mali müşavir raporu ibraz etmeyenlerden teminatlarını %100'e tamamlamaları istenecek, 15 işgünü içerisinde teminatlarını %100'e tamamlamayanların bu döneme ait teminatları paraya çevrilecektir.

            4. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerle İlgili Tevkifat Uygulamasında Mahsuben İade
            72 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(5) 4 üncü bölümünde tekstil ve konfeksiyon sektöründe yapılan fason işler dolayısıyla vergi tevkifatı uygulanan mükelleflerin bu işlem nedeniyle mahsuben iade talebinde bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bu uygulamada mahsuben iadesi talep edilen tutarın 200 milyon lirayı aşmaması halinde ilgili belgelerin ibrazı üzerine mahsup talebi yerine getirilecektir. 200 milyon lirayı aşan kısmın iadesinde inceleme veya yeminli mali müşavir tasdik raporu ya da teminat aranılacaktır.

            Tebliğ olunur.

            (1) 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 5/3/1988 tarihli ve 19745 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 1/8/1988 tarihli ve 19886 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 2/4/1997 tarihli ve 22952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (5) 24/2/1999 tarihli ve 23621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.