Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.01.2001 Perşembe Sayı: 24298 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:80

            Bilindiği gibi indirimli teminat uygulamasından yararlanan ve incelenmekte olan mükelleflerin iade taleplerinin sonuçlandırılması konusunda 78 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde(1) açıklamalar yapılmıştır. Ancak Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, indirimli teminat uygulamasından yararlanmayan diğer mükelleflerin iade taleplerinin sonuçlandırılması ile bu Tebliğin uygulanması konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

            1- İndirimli teminat uygulaması kapsamında bulunan mükelleflerle diğer mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği gerekçesiyle incelemeye sevk edilmeleri halinde;

            - incelemeye sevk edilen dönemlere ilişkin iade talepleri inceleme raporu sonucuna göre,

            - diğer dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri ise 4 kat teminat karşılığında yerine getirilecektir. Bu teminatlar, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği gerekçesiyle incelemeye sevk edilen dönemlere ilişkin rapor ilgili vergi dairesine intikal etmeden çözülmeyecektir.

            İncelemenin sonuçlanmasından sonra 38 ve 56 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde(2) belirtilen esaslara göre işlem yapılacağı tabiidir.

            2- Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmedikleri, adreslerinde bulunmadıkları, katma değer vergisi beyannamelerini vermedikleri, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri gibi nedenlerle incelemeye sevk edilen veya incelenmesi talep edilen mükelleflerden mal alan ve indirimli teminat uygulamasından yararlanmayanların bu dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri iadesi talep edilen verginin 4 katı kadar teminat karşılığında, teminat verilmemesi halinde inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir.

            Bu tür tespitlerin olmadığı diğer dönemlere ilişkin iade talepleri, iadesi talep edilen miktar kadar teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

            3- İndirimli teminat uygulaması kapsamında olmayan mükelleflerin mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler ve bunlara mal veya hizmet temin eden mükellefler zincirinde yer alanların, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı veya kullananlardan mal aldığı gerekçesiyle incelemeye sevk edildiği durumlarda; alt firmalarda yapılmakta olan inceleme sonuçlanıncaya kadar, ilgili dönem iade ve mahsup talepleri inceleme raporuna göre veya bu alışlara isabet eden verginin 4 katı ile diğer alışlara ilişkin vergi miktarı kadar teminat karşılığında, bu tür tespitlerin olmadığı diğer dönemlerine ilişkin talepleri ise genel hükümlere göre yerine getirilecektir.

            4- İndirimli teminat uygulaması kapsamındaki mükelleflerin mal veya hizmet satın aldığı mükellefler arasında haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda rapor veya tespit bulunanlar olması halinde, bu mükelleflerin iade talepleri 73 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin(3) (5.) bölümünde belirtildiği şekilde sonuçlandırılacaktır. Ancak bu mükelleflerin durumunun 78 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara uyması ve talep etmeleri halinde sözü edilen Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılabileceği de tabiidir.

            5- İndirimli teminat uygulaması kapsamındaki mükelleflerle diğer mükelleflerin kendileri ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı gerekçesi ile mal veya hizmet satın aldığı mükellefler hakkında katma değer vergisi açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanması halinde; ihtiyati tahakkuku ve ihtiyati haczi istenen miktar (ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haczin satın alınan mal veya hizmet zincirinde yer alanlara uygulanması halinde bunlardan alınan mal veya hizmete isabet eden vergi) kadar teminat verilmesi şartıyla diğer dönemlere ilişkin iade ve mahsup talepleri genel hükümlere göre yerine getirilecektir.

            Tebliğ olunur.

            (1) 22.12.2000 tarihli ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 38 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 16.10.1991 tarihli ve 21023 sayılı. 56 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 13.8.1996 tarihli ve 22726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.