Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.10.2003 Salı Sayı: 25266 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:89

Katma Değer Vergisinde sorumluluk, özel matrah şekli ve mahsup uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A-SORUMLULUK UYGULAMASI

1- Tevkifat Kapsamına Alınan işlemler

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında sayılanlardan siyasi partiler, sendikalar, kamu menfaatine yararlı dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyet tanınan vakıflar, vakıflarca kurulan üniversiteler ile tarımsal amaçlı kooperatifler dışındaki kurum ve kuruluşlar, bankalar, sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmeler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların;

-İnşaat taahhüt işleri,

-Temizlik hizmetleri,

-Özel güvenlik hizmetleri,

-Makine, teçhizat ve demirbaşlara ait bakım ve onarım hizmetleri,

-Personele verilen yemek servisi,

-Danışmanlık ve denetim hizmetleri,

alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer Vergisini bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımını takip eden ay başından itibaren sorumlu sıfatıyla beyan etmek ve ödemek üzere tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.

Tevkifat oranı; temizlik, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerine ait katma değer vergisinin % 50'si, diğer işlerde ve hizmetlerde ise hesaplanan katma değer vergisinin 1/3'üdür.

Sorumlu sıfatıyla yatırılacak bu vergi, Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre indirim hakkına sahip olan mükellefler tarafından genel hükümlere göre indirilebilecektir. Hesaplanan katma değer vergisinin tevkif edilmeyen kısmının ise söz konusu hizmetleri ifa eden mükellefler tarafından beyan edilerek ödeneceği tabiidir.

Öte yandan, yukarıda belirtilen ve tevkifat kapsamına alınan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim yoluyla giderilemeyen kısmının nakden veya mahsuben iadesi, miktarına bakılmaksızın sadece teminat mektubu veya vergi inceleme raporu karşılığında yerine getirilecek, teminat mektupları vergi inceleme raporundan sonra çözülecektir.

İade talebinde bulunan mükelleflerin, dilekçelerine tevkifat uygulanan işleme ait faturaların aslına uygunluğunu belirten bir şerhin yer aldığı örneklerini veya bu faturaların dökümünü ihtiva eden bir liste ile yüklenilen vergilerin listesini de eklemeleri gerekmektedir.

2- Hurda Metal Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması

86 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkifata tabi Hurdaların Kapsamı" başlıklı B/1 bölümünde tevkifata tabi tutulacak hurda metallerin niteliği konusunda gerekli açıklamalar yapılmış ve hurda metallerin ithal edilmiş olmasının sonraki aşamalarda tevkifata tabi tutulmasına engel olmayacağı belirtilmiştir.

Monuyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olay ve bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, ithal edilen hurda metallerin yurt içindeki ilk satış ve teslimlerinin tevkifat uygulaması kapsamından çıkarılması uygun görülmüştür. Satıcı tarafından düzenlenecek faturada bu hususa ilişkin şerh düşülmesi ve ithalata ilişkin belgelerin bir fotokopisinin alıcıya verilmesi suretiyle tevkifat yapılmayacaktır.

B- 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir:

"Diğer taraftan, tütün mamullerinin ve Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin satışında da, bayi paylarının değişik vergilendirme usullerinde ve indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Spor-Toto, Milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir.

Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir.

Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü içkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin bayilere satışında da yukarıdaki işlem gibi işlem yapılacaktır. Bu Şirketler tarafından üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü içkilerin bayilere tesliminde ise genel esaslar uygulanacaktır.

Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde (mesela, hizmet işletmelerinde) kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.

Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."

 

2- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "İndirimin Belgelendirilmesi" Başlıklı VIII / F Bölümünün son iki paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Diğer taraftan katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.

Örnek: Lokantacılık ile iştigal eden mükellef (A) işletmesinde kullanmak üzere 236.000.000.- TL bedelle bir marketten özel matrah şekline tabi alkollü içki satın almıştır. Alış vesikasında katma değer vergisi gösterilmeyeceğinden, mükellef vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı katma değer vergisinden indirebileceği katma değer vergisini, iç yüzde oranı ile (236.000.000x18/118=) 36.000.000.- TL olarak hesaplayacaktır.

C-KDV İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBU

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29/2 ve 32 inci maddesinde sayılan işlemlerden doğan katma değer vergisi iade alacağının, mükelleflerin ithalde alınanlar da dahil olmak üzere vergi ve SSK prim borçlarına mahsup edilebilmesi mümkündür.

Katma Değer Vergisi Kanununa göre her ayın 25'ine kadar verilebilen katma değer vergisi beyannamelerindeki iade alacağının, cari dönemin SSK prim borçlarına mahsubunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Tebliği 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Tebliğe göre, katma değer vergisi iade alacaklarının mahsubu yoluyla ödenecek SSK prim borçlarının her ayın son günü olan vade tarihi 15 gün uzatılmış ve takip eden ayın 15'i olarak tespit edilmiştir.

Ancak, bu düzenlemenin asıl amacı vergi dairelerinin SSK prim borçlarının mahsubunda işlem yoğunluğu ve zaman yetersizliğine bağlı olarak karşılaştıkları sorunları telafi etmek olduğundan, katma değer vergisi iade alacaklarının SSK prim borçlarına mahsubunu isteyecek mükelleflerin mahsup dilekçelerini ilek olarak verilmesi mümkün olan en erken tarihte, en geç de katma değer vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

D-69 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin 1.1.1 Kapsam ve Tanım başlıklı bölümünün 4. paragrafında yer alan parantez içi ibare (Euro normlarını haiz olanlar hariç) olarak değiştirilmiştir.

E-YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğin, A/1 bölümü yayımını izleyen aybaşında, diğer bölümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.