Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 06.11.2003 Perşembe Sayı: 25281 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No: 90

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (1) 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine 4731 sayılı Kanunun (2) 5/A maddesiyle eklenen fıkrayla, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edileceği belirtilmiş ve iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

 

Bakanlığımıza tanınan bu yetki uyarınca, Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve işmerkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisinin, karşılıklı olmak kaydıyla iadesi uygulamasının usul ve esasları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından geçerli olmak üzere, aşağıda belirlenmiştir.

 

1. Bu uygulamadan yararlanacakların Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve işmerkezinin bulunmaması ve Türkiye'de katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetinin olmaması gerekmektedir.

 

2. Bu istisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin asgari miktarı, katma değer vergisi hariç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (2) 232 nci maddesinde öngörülen ve ilgili dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırı kadar olacaktır. Bu miktara, istisnadan yararlanmak şartıyla birden fazla mal veya hizmet dahil edilebilecektir.

 

3. Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal teslimi ve hizmet ifaları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini kapsamaktadır. Fuar, panayır ve sergilere katılımda ise, mal eslimi ve hizmet ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerekmektedir.

 

4. Bu uygulamadan yararlanacakların kendi ülkelerinde bağlı bulunduğu vergi dairesinden (ülkesine göre ilgili idareden) temin edilebilecek ve vergi mükellefiyetinin bulunduğunu gösteren bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belge, ilgilinin ad ve soyadını/firma adını (ünvanını), kendi ülkesinde bağlı bulunduğu vergi dairesini, faaliyet konusu ve adresini içerecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

 

5.Söz konusu işlemler nedeniyle ödenen katma değer vergisinin karşılıklı olmak kaydıyla iadesi, taşımacılık ile ilgili olarak İstanbul Ulaştırma Vergi Dairesi Başkanlığı; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki defterdarlığın belirleyeceği vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

 

6. Bu işlemler nedeniyle, takvim yılının birer aylık dönemleri itibariyle iade talep edilebilecektir. İade, nakden veya banka havalesi ile yapılabilecektir.

 

7. Söz konusu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alınan mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alınan mal ve hizmetlerin niteliği, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzun olması gerekmektedir.

 

8. İade hakkı sahibi, taşımacılık faaliyetini yapan yabancı kişi/firma veya fuar, panayır ve sergilere katılan yabancı kişi ve kuruluşlardır.

9. İade Talebinde Aranılacak Belgelir;

İade talebi, ilgili vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Bu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

- Bu Tebliğe ekli "iade talep formu",

 

- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi,

 

- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi,

 

- Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek bulunmamaktadır.)

 

- Yapılan harcamalara ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri,

 

Yabancı taşımacılık faaliyetinde bulunanlar bu belgelere ek olarak aşağıdaki belgeleri de eklemek zorundadırlar.

 

- Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya transit beyannamesinin onaylı örneği,

 

- Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri.

10. İadenin Yapılması;

- 1 milyar lirayı aşmayan nakden iade talepleri, bu Tebliğin (9) uncu bölümünde sayılan belgelerin ibraz edilmesi halinde, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

 

- İade edilecek tutarın, Bakanlığımızca belirlenen tutarı aşması durumundan, buna ilişkin iade talepleri, vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Aşağıda belirtilen türde teminat gösterilmesi halinde inceleme raporu bekleilmeden de iade yapılır. Teminat, vergi inceleme raporuna dayanılarak çözülür. Vergi dairesince ödeme belgesine, inceleme raporunun bir örneği, teminat gösterilmişse teminata ilişkin alındının bir örneği eklenecektir.

 

Teminat, 6183 sayılı Kanunun (4) 10 uncu maddesinde sayılan teminat türlerinden banka teminat mektubu olmalıdır. Bu teminat mektubunun, paraya çevrilmesi konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu (5) hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

(1) 02/11/1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 30/12/2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 28/07/1953 tarih ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 23/06/1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi gazete'de yayımlanmıştır.

 

İADE TALEP FORMU

1

 Talep Sahibinin

Soyadı Adı veya                

Firma Adı/Ünvanı              : 

2

 Adresi                            :

 

3

Posta Kodu                     :

Kenti                              :

Ülkesi                             : 

4

Mesleği veya                   

Uğraş Alanı                     : 

5

Vergi Dairesi ve

Vergi Hesap Numarası     : 

6

Veri İadesinin

Ait Olduğu Dönem           : 

7

İade Edilecek

KDV Miktarı (TL)              : 

8

 Ödeme Şekli                   :

A- Nakden                       :

B- Banka Hesabına           :

Banka Kodu                                   :

Hesap No                                       :

Banka/Finans Kurumu Adı ve Yeri      :