Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.12.2004 Çarşamba Sayı: 25678 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 
Seri No: 92

 

28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiş, 2 nci maddesi ile de, Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu değişikliğe paralel olarak katma değer vergisi uygulamasında daha önceden belirlenen hadlerin Yeni Türk Lirası karşılıkları ile 1/1/2005 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler aşağıda belirtilmiştir.

1. Halen Uygulanmakta Olan Tutarların Yeni Türk Lirası Karşılıkları

Katma değer vergisi uygulamasında halen kullanılmakta olan hadler 1/1/2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası karşılıkları esas alınarak uygulanacaktır. Bu kapsamda 1/1/2005 tarihinden itibaren;

- 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümü kapsamında yapılacak yolcu beraberi eşya tesliminde uygulanan ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümüyle 100.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen had, 100 Yeni Türk Lirası,

- 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I) bölümünde yapılan açıklamalar kapsamında yolcu beraberi eşya tesliminde vergi iadesi yapmak üzere yetki belgesi almak isteyen firmalar için 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümüyle belirlenen 500.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki özsermaye haddi, 500.000 Yeni Türk Lirası,

- 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında yapılacak döviz karşılığı yolcu beraberi eşya tesliminde uygulanan ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümüyle 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen had, 1.000 Yeni Türk Lirası,

- 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde tekstil ve konfeksiyon sektöründe yapılan fason işler dolayısıyla vergi tevkifatı uygulanan mükelleflerin bu işlem nedeniyle inceleme ve teminat aranmadan yapılabilecek mahsuben iade talebine ilişkin olarak uygulanan ve 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde belirtilen 2.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki had, 2.000 Yeni Türk Lirası,

- 73 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde belirtilen diğer iade hakkı doğuran işlemlerde inceleme ve teminat istenmeden yapılacak iadelerde 200.000.000 Türk Lirası olarak uygulanmakta olan had, 200 Yeni Türk Lirası,

- 79 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar kapsamında Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak teslim edilecek mal ve hizmetlerin asgari tutarına ilişkin olan ve 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E-l) bölümünde 5.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen had, 5.000 Yeni Türk Lirası,

- 81 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 2 nci bölümünde belirtilen transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık istisnasında, inceleme ve teminat istenmeden yapılacak iadelerde 1.000.000.000 Türk Lirası olarak uygulanmakta olan had, 1.000 Yeni Türk Lirası,

- 83 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (1.1) bölümünde belirtilen ve dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan mallarda bir faturada gösterilecek asgari tutarı belirleyen 2.500.000.000 Türk Lirası, 2.500 Yeni Türk Lirası (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500.000.000 Türk Lirası olarak belirlenen tutar, 500 Yeni Türk Lirası),

- 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/1.2) bölümünde ihracat istisnasında inceleme ve teminat istenmeden yapılacak iade sınırı olan 4.000.000.000 Türk Lirası, 4.000 Yeni Türk Lirası,

- 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/2.1.2.2.2-i) bölümünde katma değer vergisi iadesinde teminat oranı %8 olarak uygulanan mükelleflerde aranan asgari özsermaye haddi olan 80.000.000.000 Türk Lirası, 80.000 Yeni Türk Lirası,

- 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/3) bölümünde belirtilen hurda metal, hurda plastik, hurda veya atık kağıt ve cam teslimlerine ilişkin tevkifat uygulamasından doğan ve inceleme raporu ya da teminat aranılmadan yerine getirilecek olan nakden iade taleplerine ilişkin olan 2.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki had, 2.000 Yeni Türk Lirası,

- 90 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 10 uncu bölümünde belirtilen Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetlerden kaynaklanan iade alacaklarında inceleme ve teminat aranmadan yapılacak iadelerde 1.000.000.000 Türk Lirası olarak uygulanmakta olan had, 1.000 Yeni Türk Lirası,

- 2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde 100.000.000 Türk Lirası olarak uygulanan had, 100 Yeni Türk Lirası,

- 2004/7765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 19 uncu maddesi kapsamında vergiden istisna olan teslim ve hizmetlerde 500.000.000 Türk Lirası olarak uygulanan had, 500 Yeni Türk Lirası,

olarak uygulanacaktır.

2. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yılı İçinde İndirilemeyen ve Mükelleflere İade Edilecek Vergiye İlişkin Asgari Had

74 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uyarınca indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup yılı içinde indirilemeyen ve mükelleflere iade edilecek vergiye ilişkin asgari had, 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (C) bölümünde 2003 yılı için 8.200.000.000 milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

2004 yılına ilişkin olarak yapılacak iade işlemlerinde uygulanacak olan asgari had ise 2003 yılında uygulanan haddin 2004 yılına ait yeniden değerleme oranı (%11,2) ile arttırılması sonucunda bulunan 9.100 Yeni Türk Lirası olacaktır.

3. Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Haddi

91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/7 bölümünde, "Bu tebliğ kapsamına giren her bir işlemin bedeli Vergi Usul Kanununa göre o yıl için geçerli fatura düzenleme sınırını aşmadığı takdirde hesaplanan katma değer vergisi tevkifata tabi tutulmayacaktır. Fatura düzenleme sınırı 2004 yılı için katma değer vergisi dahil 440 milyon lira olduğundan, bu yılın sonuna kadar katma değer vergisi ile birlikte 440 milyon lirayı geçmeyen işlemler için tevkifat uygulanması söz konusu değildir." açıklaması yapılmıştır.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 2005 yılı için fatura düzenleme sınırı olarak belirlenen 480 Yeni Türk Lirası, 1/1/2005 tarihinden itibaren tevkifata tabi tutulmayacak işlemlerde dikkate alınacak tutar olacaktır.

4. Vergi Dahil Satışlarda Katma Değer Vergisi Tutarının Hesaplanması

Mükelleflerin fatura ve benzeri vesikalar kullanarak yapacakları perakende mal satışı ya da hizmet ifalarında katma değer vergisinin fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmeyerek bedelin vergi dahil tek tutar olarak belirleneceğine yönelik açıklamalar 22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Fatura veya benzeri belgelerde işlem bedelini KDV dahil tek tutar olarak göstermek zorunda olan mükellefler katma değer vergisini aşağıdaki şekilde beyan edeceklerdir.

- Bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen aynı vergi oranına tabi işlemlerin vergili bedelleri toplamı alınacaktır.

- Bu toplam üzerinden (vergili bedel x vergi oranı) / (100 + vergi oranı) formülüne göre katma değer vergisi hesaplanacaktır.

- Bu tutar vergili toplam bedelden düşülerek gerekli yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra KDV matrahına ulaşılacaktır.

- KDV beyannamelerinde teslim ve hizmet bedeli olarak bu tutar beyan edilecektir.

Bedelin KDV hariç olarak ifade edildiği işlemlerde matrah olarak KDV hariç bedeller toplamının alınacağı tabiidir.

ÖRNEK: Bir mükellefin %18 oranına tabi işlemlerine ait vergi dahil bedellerin aylık toplamı 2.255 YTL'dır. Bu durumunda katma değer vergisi (2.255 x 18)/(100+18)=343,98305 YTL olarak hesaplanacak ve vergi dairesine 343,98 YTL şeklinde gerekli yuvarlama yapıldıktan sonra katma değer vergisi matrahı olarak (2.255-343,98)= 1.911,02 YTL beyan edilecektir.

5. Yapılacak Yuvarlamalar Sonucunda Kayıtlar ile Beyannamede Oluşabilecek Katma Değer Vergisi Tutarları Arasındaki Farkların Beyanı

Yeni Türk Lirası ile yapılan satışlarda yuvarlama işlemleri nedeniyle, mükelleflerin kayıtlarında oluşacak katma değer vergisi tutarlarının vergilendirme dönemi toplamı ile yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanacak katma değer vergisi tutarı arasında farklılık ortaya çıkabilmektedir.

Kayıtlarda oluşacak katma değer vergisi toplam tutarının beyannamede bulunacak katma değer vergisi tutarından fazla olması durumunda arada oluşacak fark, mükellefler tarafından 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilerek beyan edilecektir. Kayıtlarda oluşacak katma değer vergisi tutarının beyannamede oluşacak katma değer vergisi tutarından eksik olması durumunda ise arada oluşacak fark, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırına dahil edilerek gerekli düzeltme işlemleri mükellefler tarafından yapılacaktır. Mükelleflerin kayıtlarında da gerekli düzeltme işlemlerini yapacakları tabiidir.

Tebliğ olunur.