vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.1988 Cuma Sayı: 20000 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:14
 
            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanuna göre, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlaması aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            1. 1988 Yılı İçin ;
            Bilindiği üzere, 20 Aralık 1987 gün ve 19670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı; 20.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin 1 Ekim 1988, 15.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin ise 1 Aralık 1988 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanacakları açıklanmıştır.

            Buna göre, 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 20.000.000.- lirayı aşan mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri 1 Ekim 1988 tarihinde başlamış bulunmaktadır. Bu mükellefler ile bundan önce ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri başlamış olan mükelleflerin durumunda hçbir değişiklik söz konusu değildir ve bu mecburiyetleri kesinlikle devam etmektedir.

            Öte yandan, 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son paragrafında "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, bu maddedeki tutarları iki katına kadar artırmaya yetkilidir" hükmü yeralmaktadır.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 1988 yılında ödeme kaydedici cihazları kulanacaklar hakkında söz konusu maddede yer alan 15.000.000.- liralık had, 20.000.000.- liraya çıkarılmıştır.

            Böylece, yalnız 1987 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı, 15.000.000.- lirayı aşmakla beraber 20.000.000.- liranın altında kalan (20.000.000.- lira dahil) ve bu sebeple 1 Aralık 1988 tarihinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlayacak olan mükelleflerin bu mecburiyetleri 1988 yılı için kaldırılmıştır.

            Ancak, mükelleflerin (götürü usulde vergilendirilenler hariç) herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alarak kullanabilecekleri tabiidir.

            2. 1989 ve Takip Eden Yıllar İçin ;
            5/11/1988 gün ve 19980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3482 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3100 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde olan mükelleflerin, bu mecburiyetlerinin başlama tarihlerini, mükelleflerin satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre üç yıla kadar uzatmaya ve yıl içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir." hükmü yeralmaktadır.

            Söz konusu hüküm gereğince, bundan sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin bu mükellefiyetlerinin 3 yıl ertelenmesi hiçbir şekilde söz konusu olmayıp, 1 Ocak 1989 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazları kullanacak olan mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, bir önceki dönem satışları veya gayrisafi iş hasılatı itibariyle ayrıca belirlenecek ve bu belirlemeler daha önceki yıllarda ve 1988 yılında olduğu gibi 1989, 1990 ve 1991 yıllarına ve bu yıllar içinde de aylara kademeli olarak yayılmak suretiyle bilahare yayınlanacak genel tebliğler ile açıklanacaktır.

            Tebliğ olunur.