vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.05.1990 Salı Sayı: 20505 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:23
  
            Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 3. fıkrasında "Ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz" hükmü yeralmaktadır.

            Anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen işlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

            1 - Marangozlar (Mobilyacılar hariç tutulmak şartıyla, ağacı bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar ile ağaçtan yapılma deniz taşıtlarının onarımı işiyle uğraşanlar)

            2 - Mermerciler (Süs eşyaları hariç tutulmak şartıyla mermeri işleyerek satanlar)

            3 - Yorgancılar ve hallaçlar (Aynı zamanda yorgan alım satımı yapanlar hariç)

            Şu kadar ki mükelleflerin, söz konusu madde uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

            Tebliğ olunur.