vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.06.1990 Pazartesi Sayı: 20549 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:25
  
            Bilindiği üzere, 36 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde "Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarından her ay alacakları aylık raporları, o aya ait katma değer vergisi beyannamesine ekleyecekleri belirtilmiştir.

            Konu hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca kulanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlarda, günlük ve mali hafıza olmak üzere iki hafıza birimi bulunmaktadır. Günlük hafızada, cihazın kullanıldığı güne ait bilgiler, mali hafızada ise geçmişe ait bilgiler (faaliyette bulunulan her bir gün itibariyle genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı olarak) silinmeyecek ve değiştirilemeyecek şekilde kayıt altına alınmaktadır. Ödeme kaydedici cihazlardan genel olarak X, Z ve mali hafıza raporu olmak üzere üç tür rapor almak mümkündür. Bunlardan X ve Z raporu günlük hafızadan alınmakta ve o güne ilişkin mali bilgileri (istisnai olarak bazı cihazlarda geçmişe ait toplanarak gelen bilgileri) göstermektedir. Mali hafıza raporu ise adından da anlaşılacağı üzere mali hafızadan alınan bir rapor olup geçmiş dönemlere ait bilgileri vermektedir. Mali hafızalar üzerinde kayıtlı bilgileri tarih veya gün sayısı (günlük Z sayısı) genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı itibariyle aklamaktadır. Diğer bir anlatımla mali hafızalarda mükelleflerin gün gün genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı kayıtlıdır. Mali hafıza raporları, günlük (her bir güne ait genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı ayrı ayrı gösterilerek) veya dönemsel (haftalık, ayık, yıllık) olarak alınabilmektedir.

            Bakanlığımızca onaylanan bütün ödeme kaydedici cihazlar, herhangi bir teknik müdahaleye gerek olmaksızın mali hafıza raporu almaya uygun yapıdadır.Söz konusu raporu almak için cihaz üzerindeki anahtarı belli bir konuma getirmek ve ilgili kod rakam veya fonksiyon tuşlarına basmak yeterlidir.

            Mali hafıza raporlarının nasıl alınacağına ilişkin bilgiler, cihaz satın alınırken ruhsatname ile birlikte mükelleflere verilen kullanma kılavuzlarında yeralmaktadır. Kullanma kılavuzlarında yeterli bilgi bulunmaması hallerinde ise mükeleflerin yetkili servis elemanlarından yardım isteyebilecekleri tabiidir.

            Yukarıdaki açıklamalar ışığında, katma değer vergisi beyannamelerine eklenecek aylık mali hafıza raporlarının alınmasında aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

            1 - Mali hafıza raporunun alınması için kesinlikle cihaz mühürü sökülmeyecek, teknik bir müdahele veya program değişikliği yapılmayacaktır.

            2 - Mükelleflerin, kullanma kılavuzlarını okuduktan sonra cihazlarının konum anahtarını ilgili konuma getirmek ve gerekli kod rakam ve fonksiyon tuşlarına basmak suretiyle aylık mali hafıza raporlarını kolaylıkla almaları mümkündür. Bütün bunları yapamayan mükelleflerin ise en yakın servis istasyonuna telefonla veya bizzat gitmek suretiyle başvururak yetkili elemanlardan yardım isteyebilecekleri tabiidir.

            3 - Mali hafıza raporları beyanda bulunulan aya ait olacaktır. Örnek olarak 25 Haziran'da verilecek katma değer vergisi beyannamesine Mayıs ayına ait mali hafıza raporu eklenecektir.

            4 - Beyannameye yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde alınacak mali hafıza raporu eklenecek, ayrıca X ve Z raporu ile diğer fişler eklenmeyecektir.

            5 - Mali hafıza raporları, tarih veya gün sayısı (günlük Z sayısı) ile birlikte;

            - Bir aylık genel hasılat ve katma değer vergisi tahsilatı toplamlarını veya,

            - Ay içerisinde faaliyette bulunulan herbir güne ait toplam hasılat ve katma değer vergisi tutarlarını,

            ayrı ayrı gösterecek şekilde alınacaktır. Bazı ödeme kaydedici cihazlarda, mali hafıza raporları, istenen bilgileri cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren toplanarak gelen rakamlar şeklinde göstermektedir. Bu özellikte olan cihazları kullanan mükellefler, beyannamesini verecekleri ayın sonu itibariyle alacakları mali hafıza raporundaki genel hasılat ve katma değer vergisi tutarından, bir önceki ay sonu itibariyle alacakları mali hafıza raporundaki genel hasılat ve katma değer vergisi tutarını (rapor üzerine veya ayrı bir kağıda elle) çıkartarak aradaki farkın o aya ait bilgi olduğunu açıkça belirteceklerdir.

            Tebliğ olunur.