vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.07.1991 Cuma Sayı: 20934 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:33
  
            Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur.

            Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, perakende satış yapan (satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışında kalan kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren) birinci ve ikinci sınıf tüccararın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura kullanmak mecburiyetinde bulunmadıkları satışlarınının belgelendirilmesi için getirilmiştir.

            Fatura kullanma mecburiyetine ilişkin olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve 8 Haziran 1991 tarihine kadar 300.000 TL. olarak uygulanan 100.000 liralık had, 17 Mayıs 1991 gün ve 91/1856 sayılı Karar ile 8 Haziran 1991 tarihinden geçerli olmak üzere 500.000 liraya yükseltilmiştir. 

            Buna göre, perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışında kalanlara yapılan ve bedeli 500.000 liranın altında bulunan mal veya hizmet satışlarını fatura istenmemesi halinde ödeme kaydedici cihazları kullanmak suretiyle belgelendireceklerdir.

            3100 sayılı Kanun kapsamına girmekle beraber herbir mal veya hizmet satışının bedeli 300.000 lirayı aştığından bütün satışları için Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenlemek zorunda olan ve bu nedenle de ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında kalan mükelleflerin de 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışlarının bulunması halinde ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri doğmaktadır. Şu kadar ki bahsi geçen mükelleflerin, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti 3100 sayılı Kanunla ilgili 28 Seri No. lu Genel Tebliğin 2/f bölümünde açıklandığı şekilde "Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere (8 Haziran 1991 tarihinden sonra) bedeli 500.000 lirayı aşmayan satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde" başlayacaktır. Diğer bir ifade ile perakende mal satışı veya hizmet ifası ile uğraşan mükellefler, 8 Haziran 1991 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlar dışındakilere bedeli 500.000 liranın altında kalan bir satış yaptıkları takdirde, bu satışın yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.Satışlarının tamamı, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılanlara olan veya herbir satışın bedeli 500.000 lirayı (bu tutar bugün için geçerli olup artırıldığı takdirde belirlenecek yeni tutarı) aşan mükelleflerin ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

            Tebliğ olunur.