vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.01.1992 Cuma Sayı: 21100 (Asıl)  
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:39
  
            Bilindiği üzere 31/12/1991 tarih ve 21098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 27/12/1991 tarihli ve 91/2545 sayılı Kararname Eki Karar ile bazı mal teslimlerinde uygulanan katma  değer vergisi oranı yeniden belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları  Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 2/3. maddesinde, "Maliye ve Gümrük Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir." hükmü mevcuttur.

            Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, söz konusu Kararda katma değer vergisi oranı % 13,50 olarak belirlenen;

            1 - Normal benzin, süper benzin (kurşunsuz benzin dahil) motorin ve
gazyağı,
            2 - Kalorifer yakıtı ve fuel-oil,
            3 - Likit petrol gazı,

            teslimlerini, Vergi Usul Kanununun 232 nci ve 233 üncü maddelerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendirmeleri uygun görülmüştür.

            Tebliğ olunur.