vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.03.1992 Perşembe Sayı: 21183 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 31 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:    
  
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:41
    
             Bilindiği üzere, 3762 sayılı Kanunla 3100 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1 inci maddede "Maliye ve Gümrük Bakanlığı; bu Kanunun yayımı tarihine kadar 3100 sayılı Kanun uyarınca 1991 yılı içinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başladığı halde, bu mecburiyetini yerine getiremeyen mükellefler ile daha sonraki tarihlerde mecburiyetleri başlayacak olanlar için, bu mecburiyetlerinin başlama tarihini bir önceki yıl satış tutarları veya gayrisafi iş hasılatına göre 1992 yılının sonuna kadar uzatmaya ve bu süre içine kademeli olarak yaymaya yetkilidir..." denilmektedir. 

             Anılan hükümle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 1991 yılında ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti başladığı halde bu yükümlülüğünü süresinde yerine getiremeyen mükelleflerin mecburiyetlerinin başlama tarihleri, 1992 yılına uzatılmış, 31 Aralık 1991 gün ve 21098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 37 Seri No.lu Genel Tebliğ ile de 1992 yılı içine kademeli bir şekilde yayılmak suretiyle açıklanmıştı. 

             37 Seri No.lu Genel Tebliğ ile açıklanan 1991 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre 1992 yılında ödeme kaydedici cihaz kullanacak olan mükelleflerin, mecburiyetlerinin başlama tarihlerinin, mükelleflere yardımcı olmak amacıyla aşağıda açıklandığı şekilde yeniden belirlenmesi uygun görülmüştür. 

             Buna göre, ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti, 1991 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı; 

             - 15.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Temmuz 1992, 

             - 10.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Eylül 1992, 

             -  5.000.000.- lirayı aşan mükellefler için 1 Kasım 1992, 

             -  5.000.000.- liranın (5.000.000 dahil) altında kalan mükellefler için ise 1 Aralık 1992, tarihinden itibaren başlayacaktır. 

             Ancak, mecburiyetinin başlama tarihinden önce kendi istekleri ile ödeme  kaydedici cihaz alan mükellefler, almış oldukları bu cihazlarını, mecburiyetlerinin başlama tarihini beklemeksizin (iktisap tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı almak suretiyle) alış tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde kullanmaya başlayacaklardır. 

             37 Seri No.lu Genel Tebliğde yeralan "1991 Yılı Satışları veya Gayrisafi İş Hasılatına Göre 1992 Yılında Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanacak Olanlar"a ilişkin açıklama bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulamadan kaldırılmıştır. 36 Seri No.lu Genel Tebliğin 2 nci bölümünde yer alan "Yeni İşe Başlayan ve Sonradan Mecburiyet Kapsamına Giren Mükelleflerde Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti" ile ilgili açıklama ise yürürlüktedir. 

             Tebliğ olunur.