Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete:13.01.1993 Çarşamba Sayı: 21464 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 32 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:45
  
            Bilindiği üzere, 31/12/1992 tarih ve 21452 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/1993 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir. Örneğin, daha önce % 12 oranına tabi olan kepekli, yağlı, haşhaşlı, üzümlü ve sütlü ekmekler gibi tüm ekmek çeşitlerinin vergi oranı % 6, yine daha önce % 12 olan birinci (içkisiz olanlar hariç) ve daha üst sınıf lokanta ve eğlence yerlerinde verilen hizmetlere uygulanan vergi oranı ise % 20 olarak belirlenmiştir. 

            Buna göre Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür. 

            a)Mükellefler bahse konu Bakanlar kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar ve programlatacaklardır.  

            b) Cihazlarındaki program değişikliklerini yapabilmeleri için mükelleflere, bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir. 

            c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

            Tebliğ olunur.