Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete:30.11.1993 Salı Sayı: 211743(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 33 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:47
     
            93/4932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Kasım 1993 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bazı mal teslimleri ve hizmet ifalarının katma değer vergisi oranları değiştirilmiştir. 

               Söz konusu Kararnameye göre, daha önce; 
               - % 12 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı % 15, 
               - % 6 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı   % 8, 
               - % 20 olan mal ve hizmetlerin katma değer vergisi oranı % 23, 

            olarak yeniden belirlenmiştir. Yine aynı Kararnamede daha önce % 20 vergi oranına tabi tutulan "Çöp torbalarının" vergi oranı % 15 olarak değiştirilmiştir. 

            Buna göre, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanan ve anılan Bakanlar Kurulu Kararı ile satışını yaptığı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranı değişen mükelleflerin aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapmaları uygun görülmüştür. 

            a) Mükellefler bahse konu Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödeme kaydedici cihazlarının katma değer vergisi oranı değişen mallarla ilgili departmanlarını, yeniden belirlenen orana uygun katma değer vergisi hesaplayacak şekilde programlayacaklar veya programlatacaklardır. 

            b) Cihazlarındaki program değişikliğini yapabilmeleri için mükelleflere, bu Genel Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 günlük süre tanınmıştır. Şu kadar ki mükellefler, program değişikliğini gerçekleştirinceye kadar yapacakları satışlarını, yeniden belirlenen orana uygun olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir. 

            c) Yapılacak program değişikliği, cihaz kullanma kılavuzlarından yararlanılarak, mükellefler tarafından veya yetkili teknik personel aracılığı ile cihaz mühürü sökülmeden tuşlarına basılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 

            Tebliğ olunur.