vergi mevzuatı  
Resmi Gazete:10.02.1994 Perşembe Sayı: 21845 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 33 Sahife:
 Maliye Bakanlığından:  
 
KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hk. Kanunla İlgili Genel Tebliğ
Seri No:49
 
        3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmuştur. 

        A) Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Dışında Bırakılanlar: 

        3100 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti dışında bırakılmaları uygun görülmüştür. 

        1 - Ağaç işleri ile uğraşanlardan, 
        - Keresteciler 
        - Doğramacılar 
        - Dülgerler 
        - İskeletçiler (sandalye, koltuk vb.) 
        - Döşemeciler 
        - Hızarcılar ve bıçkıcılar 
        - Sandıkçılar ve ambalajcılar 
        - Oymacı, tornacı ve ağaç oyuncakçıları 
        - Parkeciler 
        - Cilacı, lakeci ve polyesterciler 
        - Aksesuarcılar (sehpa, zigon sehpa, TV sehpası, abajur vb.) 
        - Dekorasyoncular 
        - Karasörcüler (at arabası, römork, kamyon kasası vb.) 
        - Elek kasnağı, askı, makara, mandal ve bastoncular 
        - Sepetçiler ve sapçılar 
        - Mobilya imalat ve satıcıları (plastik veya sair maddelerden mobilya eşyası imal eden ve satanlar dahil) 

        2 - Mahrukatçılar. 

        3 - Her türlü inşaat işi ile uğraşanlar, (yol, su, kanalizasyon, kuyu açma, hafriyat, duvar örülmesi, sıva, boya, badana, elektrik, sıhhi ve kalorifer tesisatı, karo ve fayans işleri, cam takılması, her türlü doğrama işleri, parke döşemesi, çevre düzeni ve benzeri işler) 
 
        4 - Radyo, televizyon, gazete, dergi ve benzeri basın ve yayın araçları ile ilan ve reklamcılık faaliyetleri ile iştigal edenler. 

        5 - Münhasıran günlük müşteri listesinde kayıtlı müşterilerine hizmet veren otel, motel ve pansiyon işletmecileri. 

        6 - 195 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren ilan ve reklam prodüktörleri (ilan ve reklam ajansları). 

        7 - 7397 sayılı Kanunda geçen sigorta ve reasürans şirketleri, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlar ile bu Kanun kapsamına giren konularda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar (sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri vb.). 

        8 - 1618 sayılı Kanuna göre kurulan seyahat acenteleri. 

        9 - Pazar takibi suretiyle iş yapanlar. 

       10 - Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca döviz alım-satımına yetkili kılınan müessese ve kurumlar. 

        Şu kadar ki, bu mükelleflerin, anılan madde uyarınca mecburiyet dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir. 

        B) "Z" Raporlarının Muhafazası ve İbrazı:  
        Bilindiği üzere, ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflerin, cihaz kullanmak suretiyle satış yaptıkları her bir iş gününün sonunda "Z" raporu (günlük kapanış fişi) alma, bu raporlardan katma değer vergisi beyannamesi 
verilmeyen günlere ait olanlarını işyerinde, katma değer vergisi beyannamesi verilen günlere ait olanlarını ise işyeri dışında (büro vb. gibi yerlerde kayıt Ruloları ile birlikte) saklama ve istendiğinde Bakanlığımız denetim elemanlarına ibraz etme yükümlülükleri bulunmaktadır. 

        Ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, "Z" raporlarının aslı herhangi bir nedenle işyerinde olmadığı takdirde, bunun yerine o anda cihazın üzerinde veya işyerinde bulunan, kayıt rulosundaki ikinci nüshasını denetim 
elemenlarına ibraz edebileceklerdir. Bu şekilde "Z" raporunun aslı yerine kayıt rulosundaki örneğini ibraz eden mükelleflere "Z" raporunun aslını işyerinde bulundurmadığı veya ibraz etmediği gerekçesi ile ceza kesilmeyecektir. 

        C) Ödeme Kaydedici Cihazların Bakım ve onarımı: 
        3100 sayılı Kanunla ilgili 1 Seri No.lu Genel Tebliğin X-B bölümünde üretici ve ithalatçı kuruluşların bakım ve onarım servislerinin, onaylanan cihazları knedilerine başvuru tarihinden itibaren en çok 72 saat içinde çalışır hale getirecekleri açıklanmıştı. Bu genel Tebliğ ile söz konusu 72 saatlik süre beş güne çıkarılmıştır. Ödeme kaydedici cihazların mali hafızasının kapasitesinin dolması veya arızalanması sebebiyle değiştirilmesi ve mahalli servis teşkilatında yapılamayacak derecede arızalı olması nedeniyle fabrikaya gönderilmesi gereken hallerde, yetkili servis elemanının düzenleyeceği rapora göre bu beş günlük süre, 27 Seri No.lu Genel Tebliğin 2 nci Bölümündeki açıklama çerçevesinde ilgili vergi dairesince 30 güne kadar uzatılabilecektir. 

        Kullanmakta oldukları ödeme kaydedici cihazları arızalanan mükellefler ise en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden günün sonuna kadar yetkili bakım ve onarım servislerine başvuruda bulunarak yukarıda belirtilen süreler içerisinde cihazlarının onarımını yaptıracaklardır. Yetkili servislerin onarım süresi mükelleflerin kendilerine başvurdukları tarihten itibaren başlayacaktır. Resmi tatil günlerine rastlayan süreler, bu müddet kadar uzayacaktır. Mükellefler cihazlarının arızalı olduğu günlerde yapacakları satışlarını Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleriyle belgelendireceklerdir. 

        Tebliğ olunur.